21.2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Загальне державне регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та центральні органи вико­навчої влади областей, районів, міст Києва та Севастополя.

Органами із спеціальною компетенцією в галузі державного регу­лювання якості та безпеки сільськогосподарської продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення є уповноважені центральні органи виконав­чої влади в галузі охорони здоров’я, захисту прав споживачів, стан­дартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, ка­рантину рослин, їхні органи в Автономній Республіці Крим, облас­тях, районах, містах Києві та Севастополі у межах їхньої компетенції.

Зокрема, у складі Міністерства аграрної політики України фун­кціонує Державна інспекція з контролю якості сільськогосподар­ської продукції та моніторингу її ринку — урядовий орган держав­ного управління, який діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1429. Вона здійснює контроль якості сільськогосподарської продукції та сировини під час їх ви­робництва, збереження та реалізації, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій. До її компетенції належить також здійснення моніторингу стану кількісного та якісного зберігання зерна і продуктів його переробки, бобових та олійних культур і си­ровини, а також ринку зернових культур.

Функціями державного регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції є:

—  державне нормування показників якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;

—  державна реєстрація спеціальних харчових продуктів;

  • державна реєстрація нормативних документів на харчові про­дукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;
  • декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів;
  • сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, су­путніх матеріалів, запровадження систем контролю якості та безпе­ки виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів;
  • встановлення та додержання порядку ввезення в Україну хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;
  • здійснення контролю за додержанням порядку ввезення хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Державне нормування показників якості та безпеки харчових про­дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів провадиться встановленням норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію. Цю функцію здійснює Міністерство охорони здоров’я України, затвер­джуючи санітарні норми або розробляючи технічні регламенти на продовольчу продукцію. Так, згідно зі ст. 18 Закону України від 2 березня 1995 р. “Про пестициди і агрохімікати”1, сільськогоспо­дарська сировина й харчові продукти рослинного і тваринного по­ходження, під час виробництва, зберігання і транспортування яких застосовувалися пестициди і агрохімікати, мають відповідати сані­тарно-гігієнічним вимогам, що підтверджуються сертифікатом від­повідності. Рішення про порядок використання сільськогосподар­ської сировини і харчових продуктів, які не відповідають санітар­но-гігієнічним вимогам, приймають органи Державного санітарно­го нагляду і державної ветеринарної медицини. Методики вимірю­вань показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сирови­ни та супутніх матеріалів, а також засоби випробувань і вимірю­вальна техніка мають бути атестовані в установленому законодавс­твом порядку.

Державна реєстрація спеціальних харчових продуктів здійснюєть­ся веденням Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експер­тизи на продовольчу продукцію. Державній реєстрації підлягають усі спеціальні та нові харчові продукти. Виробник або постачаль­ник цих продуктів зобов’язаний отримати висновок державної са­нітарно-епідеміологічної експертизи до введення в обіг харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів. Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та надання наявної в Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі висновків державної санітарно-епіде­міологічної експертизи інформації, а також оплати витрат на про­ведення зазначених робіт і надання послуг установлюються Кабі­нетом Міністрів України.

Державна реєстрація нормативних документів на харчові продук­ти, продовольчу сировину і супутні матеріали здійснюється в уста­новленому порядку Державним комітетом України з питань техніч­ного регулювання та споживчої політики1. Держспоживстандарт визначає порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, а також забезпечує систематичну публікацію в засобах масової інформації реєстрів зареєстрованих в Україні нормативних документів і формування національного фонду нормативних доку­ментів2.

Чинне законодавство забороняє використання та державну ре­єстрацію нормативних документів на харчові продукти, продоволь­чу сировину й супутні матеріали без установлення в них показни­ків безпеки. Для державної реєстрації нормативних документів ви­робник харчового продукту повинен мати технологічну інструкцію або інший документ з описом технологічного процесу виготовлен­ня, а також перелік продовольчої сировини, речовин і супутніх ма­теріалів, що застосовуються в процесі виготовлення, із зазначенням даних про норми їх вмісту в кінцевому харчовому продукті. Рецеп­тура є власністю виробника.

Підтвердження відповідності харчових продуктів, продовольчої си­ровини, супутніх матеріалів та технологічного обладнання для їх ви­робництва здійснюється шляхом декларування такої відповідності або сертифікації. Сертифікації підлягає також система їх вироб­ництва.

У разі сертифікації харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали підлягають випробуванню на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів у випробувальних лабораторіях, акредитованих у встановленому законодавством порядку. Підтвердження відповід­ності (декларування відповідності та сертифікація) харчових про­дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та сертифіка­ція систем якості здійснюються за обов’язковими показниками якості та безпеки, встановленими нормативними документами та нормативно-правовими актами.

Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої си­ровини і супутніх матеріалів визначається Кабінетом Міністрів Ук­раїни. До продовольчої продукції, що ввозиться на територію Ук­раїни, застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних норма­тивів, регламентів, аналогічно тим, що їх застосовують до відповід­ної продукції, виробленої в Україні. Отже, харчові продукти, про­довольча сировина та супутні матеріали, що їх ввозять на терито­рію нашої держави, мають відповідати вимогам безпеки для довкіл­ля, тварин та здоров’я, життя і майна людей, встановленим зако­нодавством України.

Продовольча продукція, що ввозиться в Україну і перебуває під митним контролем, але не дістала документального підтвердження якості та безпеки, повинна бути вивезена за межі країни.

Контроль за додержанням порядку ввезення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів здійснюється митною службою України. Митне оформлення для вільного використання на території України імпортних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів дозволяється за наявності: сертифі­ката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; вис­новку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або свідоц­тва про державну реєстрацію спеціального харчового продукту, або гігієнічного сертифіката на плодоовочеву продукцію; ветеринарно­го свідоцтва на сировину та харчові продукти тваринного поход­ження; карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рос­линного походження; маркування харчових продуктів і продоволь­чої сировини згідно з законодавством України.

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх розроблення, виробництва, над­ходження на територію України в режимі імпорту, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або знищен­ня складається з державного нагляду і контролю, що здійснюють­ся спеціально уповноваженими центральними органами виконав­чої влади та їхніми органами на місцях.

Site Footer