13.4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю

Важливе значення для характеристики правового статусу най­маних працівників* господарських товариств має ст. 2 КЗпП4, яка визначає основні трудові права найманих працівників. У ній, на­самперед, конкретизується конституційне право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці, не нижче встановленого державою мінімального розміру, в тому числі право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, що забезпечуєть­ся державою.

Працівники мають право на відпочинок, відповідно до правил обмеження робочого дня та робочого тижня, на щорічні оплачува­ні відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на об’єд­нання у професійні спілки та на вирішення трудових конфліктів(спорів) у встановленому законом порядку. Стаття 2 КЗпП гаран­тує також працівникам право на матеріальне забезпечення в поряд­ку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, пов­ної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, право на звернення до суду за вирішенням трудо­вих спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займа­ної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Ці трудові права становлять основу спеціального правового ста­тусу всіх найманих працівників. Однак особливості сільськогоспо­дарського виробництва, зумовлені об’єктивними факторами, дають підставу говорити про специфіку умов праці найманих працівників у сільському господарстві. На сільськогосподарське виробництво суттєво впливають природні чинники — сезонність, розбіжність робочого періоду (наприклад, оранка, сіяння) з періодом вироб­ництва (наприклад, достигання врожаю). У рослинництві й тварин­ництві діють біологічні фактори; рільництво має свої особливості, зумовлені якістю земель, родючістю ґрунтів тощо. Названа специ­фіка сільськогосподарського виробництва суттєво впливає на особ­ливості правового регулювання праці найманих сільськогосподар­ських працівників1.

Стаття 7 КЗпП визначає, що законодавством можуть встанов­люватись особливості регулювання робочого часу й часу відпочин­ку на підприємствах і в організаціях сільського господарства.

Перелік обов’язків (робіт), що виконуються кожним працівни­ком господарського товариства за своєю спеціальністю, кваліфіка­цією або посадою,, визначається тарифно-кваліфікаційним довід­ником робіт і професій робітників, кваліфікаційним довідником посад службовців.

Особливості правового статусу найманих працівників господар­ських товариств найбільш суттєво виявляються в регулюванні ро­бочого часу й часу відпочинку. Згідно зі ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу для працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. За умови збереження загальної тривалості робочо­го часу, встановленого чинним законодавством про працю для всіх працівників, режим роботи в сільськогосподарських підприємствах встановлюється з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва, напруженості роботи в періоди року.

З метою раціонального використання робочого часу дирекція сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю та правління сільськогосподарських акціонерних товариств мають право за погодженням з виборним органом первинної профспілко­вої організації (профспілковим представником) у період напруже­них польових робіт (посів, догляд за посівами, заготівля кормів, збирання врожаю, оранка тощо), в разі виробничої потреби, збіль­шувати тривалість робочого дня для працівників, зайнятих у рос­линництві, але не більше, ніж на 10 год. У менш напружені періо­ди польових робіт робочий день відповідно скорочується до 5 год., а за бажанням працівників — не обмежувати цими годинами. Для обліку відпрацьованого працівниками часу, згідно зі ст. 61 КЗпП, запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб три­валість його за поточний період не перевищувала нормальної кіль­кості робочих годин.

Дирекція сільськогосподарського товариства з обмеженою відпо­відальністю та правління сільськогосподарського акціонерного това­риства за погодженням із виборним органом первинної профспілко­вої організації (профспілковим представником) господарства мають право у період напружених польових робіт, у разі виробничої потре­би, залучати працівників до роботи у встановлені дні відпочинку з наданням натомість інших днів відпочинку по закінченні кожного періоду напружених польових робіт. При цьому підрахунок днів від­починку може проводитись за період, що не перевищує 2 місяців.

У рамках локальної нормотворчості кожне господарське това­риство розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку, по­ложення про оплату праці, про преміювання, матеріальне й мо­ральне заохочення працівників, соціальний захист працівників, ук­ладає колективний договір та інші локальні нормативні акти, яки­ми регулюються трудові відносини в господарському товаристві.

Зміст правового статусу сільськогосподарських працівників, які є співвласниками майна господарських товариств, становлять, ок­рім трудових прав і обов’язків, управлінські, майнові й земельні права та обов’язки. Незалежно від форми власності товариства, наймані працівники користуються правом на житло, комунально-побутові послуги, соціально-культурне обслуговування тощо.

Неодмінною передумовою правового статусу сільськогосподар­ського працівника є його правосуб’єктність. Відповідно до ст. 188 КЗпП, трудова правосуб’єктність встановлюється по досягненні громадянами 16-річного віку. За згодою одного з батьків або осо­би, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається за­лучати до роботи учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-техніч­них і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання лег­кої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річ-ного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Влаштування працівника на роботу оформляється трудовим до­говором (контрактом). При цьому, визначаючи його трудової фун­кції може бути врахована сезонність роботи, необхідність переве­дення його на іншу роботу, потреба у працівникові, який володіє, крім основної, також і додатковими трудовими функціями тощо.

Контрактна форма трудового договору застосовується у випад­ках, передбачених чинними законами. Контракт оформляється у двох примірниках — між власником або уповноваженим органом і працівником — та набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений ли­ше за письмовою угодою сторін.

Site Footer