8.3. Оплата праці за кінцевим колективним результатом і її стимулююча роль

Фонд оплати праці підрозділів підприємства визначається, як і по підприємству в цілому, на основі встановлених форм і систем заробітної плати, тобто суми необхідних виплат узагальнюються знизу вверх. Водночас на рівні невеликих підрозділів (дільниць, бригад), продукція яких є дефіцитною і підприємство заінтересоване в зростанні обсягу її виробництва, ефективно може застосовуватись оплата за кінцевим колективним результатом. У даному разі під кінцевим результатом розуміють результат роботи всього підрозділу, а не окремого працівника. Така форма оплати праці поширена на рівні бригади. Але за відповідних умов вона може успішно застосовуватись і в інших організаційних виробничих підрозділах, особливо тих, що працюють за договором підряду.

Згідно з цією формою оплати праці загальний (колективний) фонд заробітної плати підрозділу формується на основі обсягу виготовленої ним продукції у натуральному виразі, комплексних розцінок на кожну її одиницю і встановлених доплат і премій. Після цього загальний заробіток розподіляється між членами колективу (бригади) згідно з відпрацьованим часом і коефіцієнтом трудової участі (КТУ) або за іншою методикою, яка обов’язково повинна враховувати внесок кожного працівника в кінцевий результат.

Комплексні розцінки як нормативи оплати праці на одиницю продукції охоплюють основну зарплату всіх працівників підрозділу (бригади), що працює на умовах підряду. Основна заробітна плата виробничих робітників на одиницю продукції обчислюється підсумовуванням поопераційних відрядних розцінок або множенням нормованої технологічної трудомісткості виробів на середньочасову тарифну ставку виробничих робітників.

Якщо в складі зазначених підрозділів є працівники, що оплачуються почасово, у тому числі за посадовими окладами, їх зар-
плата може входити до комплексних розцінок у процентах від основної зарплати виробничих робітників. До комплексних розцінок не входять додаткова зарплата (оплата відпустки, доплата за роботу в нічний час, святкові дні та ін.) і преміальні виплати. Можливий варіант обчислення комплексних розцінок за подібною методикою показано в табл. 8.1, а в табл. 8.2 наведено приклад визначення фактичного фонду зарплати підрозділу (бригади) за місяць. У прикладі передбачено доплату (премію) за економію витрат (20%) і коригування нарахованого фонду зар-
плати залежно від виконання плану з номенклатури продукції.

Комплексні розцінки на вироби обчислюються так:

  • виріб А: грн.;
  • виріб Б: грн.;
  • виріб В: грн.

Таблиця 8.1

ОБЧИСЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ РОЗЦІНОК (НОРМАТИВІВ ЗАРПЛАТИ)
за видами продукції на 200__ р.


п/п
Показник Одиниця виміру Види продукції Разом
А Б В
1. Пряма відрядна розцінка на одиницю продукції грн. 14,00 23,50 21,20
2. Випуск продукції за звітний рік у натуральному виразі шт. 4500 2000 1200
3. Фонд основної (відрядної) зарплати (ряд. 1 × ряд. 2) грн. 63 000 47 000 25 440 135 440
4. Фонд зарплати інших працівників підрозділу грн. 25 200
5. Відношення зарплати інших працівників до фонду відрядної зарплати виробничих робітників
(ряд. 4 / ряд. 3) × 100
% 18,6
6. Комплексна розцінка
(ряд. 1 + ряд.1 × × ряд. 5 : 100)
грн. 16,60 27,87 25,14

 

Для застосування такої методики визначення фонду оплати праці необхідні чітка організація забезпечення виробничої діяльності підрозділу (матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо), а також певні правові підстави (угода про форму оплати праці), оскільки при невиконанні планового (нормованого) завдання заробіток буде меншим за тарифну його величину згідно з відпрацьованим часом.

При розподілі нарахованого фонду оплати праці між членами підрядного колективу (бригади) важливе значення має такий показник, як коефіцієнт трудової участі (КТУ). Коефіцієнт трудової участі — це узагальнена кількісна оцінка внеску кожного члена колективу в загальні результати праці. У КТУ враховується продуктивність праці, складність та якість роботи, трудова дисципліна та ін.

Таблиця 8.2

ОБЧИСЛЕННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДРОЗДІЛУ
ЗА КВІТЕНЬ 200__ р.


з/п
Показник Одиниця
виміру
Кількість Норматив зарплати (комплексна розцінка) Фонд оплати праці
1. Випуск продукції у натуральному виразі:
виріб А шт. 320 16,60 5312,00
виріб Б 143 27,87 3985,00
виріб В 85 25,14 2137,00
2. Фонд оплати праці за виготовлену продукцію грн. 11434,00
3. Відхилення фактичних
витрат від планових
(економія –,
перевитрати +)
– 4500
4. Норматив відрахування у фонд оплати праці за економію витрат % 20
5. Збільшення (зменшення) фонду оплати праці за відхилення витрат грн. + 900,00
6. Виконання плану з номенклатури продукції % 99
7. Норматив зменшення фонду оплати праці за невиконання плану з номенклатури % 1
8. Зменшення фонду оплати праці за невиконання плану з номенклатури грн. – 114,34
9. Фактичний фонд оплати праці (ряд. 2 + ряд. 5 + + ряд. 8) грн. 12219,66

Внесок конкретного працівника в результати колективної праці на основі КТУ в більшості випадків визначається так:

  • установлюється базовий КТУ;
  • оцінюється робота кожного виконавця за певною системою показників і визначається збільшення (зменшення) базового КТУ за встановленою шкалою в балах;
  • обчислюється фактичний КТУ за місяць як сума базового КТУ і загальної величини його зміни.

Базовий КТУ робітників на відрядній оплаті обчислюється діленням зведеної повної місячної відрядної заробітної плати на кругле число, близьке за величиною до середньої зарплати працівників бригади за місяць. Наприклад, 500. Для працівників, що оплачувались почасово чи за посадовими окладами, на зазначене число ділиться відповідно місячний тарифний заробіток та посадовий оклад.

Зведена повна місячна заробітна плата робітників-відрядників обчислюється множенням середньогодинної відрядної зарплати за останні кілька місяців (наприклад шість), а для почасовиків — годинної тарифної ставки на середньомісячну тривалість робочого часу за рік у годинах (за 40-годинного робочого тижня приблизно 165). Базовий КТУ встановлюється на термін у межах року (наприклад 3—6 місяців). У табл. 8.3 для прикладу показано фрагмент обчислення базових КТУ робітників бригади.

 

Таблиця 8.3

ОБЧИСЛЕННЯ БАЗОВИХ КТУ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ (КОЛЕКТИВУ)

Працівник Професія
(посада)
Зведена повна місячна зарплата (оклад), грн. КТУ базовий
Гуцало Л. В. Наладчик, бригадир 600,00 1,20
Єременко С. П. Токар 540,00 1,08
Петренко В. І. Фрезерувальник 480,00 0,96
Рубан О. А. Шліфувальник 450,00 0,90

Пояснимо методику визначення зведеної повної місячної заробітної плати на прикладі розрахунку заробітку робітника С. П. Єременка. За попередні 6 місяців робітник відпрацю-
вав 944 год. Його відрядний заробіток за цей час становив 3089,45 грн. Зведений повний місячний заробіток дорівнює:

грн.

Для визначення фактичного КТУ за результатами роботи за місяць керівником колективу (бригадиром) організовується щоденний оперативний облік виконання оцінювальних показників кожним виконавцем у спеціальному табелі (журналі). У табелі зазначається шифр показника і величина зміни КТУ (+, –). Наприкінці місяця обчислюється загальна зміна КТУ за відпрацьований час у днях як середньоарифметична. Крім цього, враховується зміна КТУ за показниками, що фіксуються наприкінці місяця (за наставництво, допомогу і сприяння партнерам по роботі та ін.).

Фактичний заробіток розподіляється між членами колективу (бригади) з урахуванням відпрацьованого часу і фактичного КТУ. При цьому можуть бути два варіанти розподілу: 1) розподіляється весь заробіток з урахуванням КТУ; 2) згідно з КТУ розподіляється лише надтарифний заробіток і премія. Останній варіант має значно нижчий стимулюючий ефект. Але лише він прийнятний тоді, коли заробіток не може бути нижчим за тарифну його величину (правове обмеження) або коли члени колективу заперечують проти розподілу всього заробітку за КТУ.

У табл. 8.4 наведено приклад обчислення індивідуальних заробітків членів бригади за умови, що з урахуванням КТУ розподіляється вся колективно нарахована заробітна плата. Загальна сума колективної заробітної плати за місяць становить 12219,66 грн. Кількість відпрацьованих КТУ-днів — 509,20. Отже, оплата за один КТУ-день дорівнює:

грн.

Надалі оплата за один КТУ-день (24 грн.) множиться на кількість КТУ-днів кожного працівника і таким чином визначається його місячний заробіток (гр. 9). Індивідуальні доплати (за керівництво бригадою, роботу в нічний час, святкові дні та ін.) обчислюються окремо.

Таблиця 8.4

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ
ЗА КВІТЕНЬ 200__ р.


п/п
Працівник Базовий КТУ Зміна КТУ +, – Фактичний КТУ Кількість відпра-
цьованих днів
Кількість
КТУ-днів,
(гр. 5 × гр. 6)
Оплата за один
КТУ-день, грн.
Оплата
за відпрацьовані
КТУ-дні, грн.
(гр. 7 × × гр. 8)
Індивідуальні
доплати, грн.
Зарплата за місяць,
грн. (гр. 9 +
гр. 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Гуцало Л.В. 1,20 +0,23 1,43 18 25,74 24,00 617,76 30,00 647,76
2. Єременко С. П. 1,08 +0,19 1,27 22 27,94 24,00 670,56 670,56
3. Петренко В.І. 0,96 -0,03 0,93 22 20,46 24,00 491,04 491,04
4. Рубан О.А. 0,90 +0,03 0,93 20 18,60 24,00 446,40 446,40
Разом 509,20 12219,66 140,0 12359,66

Site Footer