§ 4. Об’єкти правовідносин: поняття і види

З філософської точки зору під об’єктом розуміється те, що протистоїть суб’єкту, на що спрямована пізнавальна чи інша діяльність людини. Це найширше (абстрактне) визначення об’єкта.

Об’єкт і суб’єкт — парні категорії. У практичному житті термін «об’єкт» співвідноситься не тільки з людиною як розумною істотою, а й будь-яким іншим фрагментом діяльності (предметом, процесом, поведінкою). У загальних взаємозв’язках суб’єкт може стати об’єктом, і навпаки — об’єкт суб’єктом. Ось чому в цьому розумінні у правовій науці ведуть мову щодо об’єктів і суб’єктів права, правопорушень, правовідносин, відповідальності, тлумачення і застосування законів, покарань тощо. В усіх цих випадках поняття об’єкта і суб’єкта не має цілком філософського змісту, а служить в основному лише операційним цілям.

Об’єктом правового відношення виступають матеріальні, духовні та інші соціальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини і здійснюють свої суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Суб’єктивне право відкриває перед його володарем можливості щодо володіння, користування, розпорядження майном, поводити себе відповідним чином, претендувати на дії інших. Все це підлягає під поняття об’єкта.

Людина як така може бути лише суб’єктом, але не об’єктом права і правовідносин. Тільки у рабовласницькому суспільстві раб розглядався як об’єкт купівлі-продажу, «речі, яка вміє говорити». В сучасних правових системах подібне не допускається, хоча підпільна торгівля людьми, зокрема дітьми, молодими дівчатами, на жаль, в окремих країнах має місце і в доволі великих масштабах. Це дії, які караються кримінальним законодавством.

Як відомо, загальним об’єктом (предметом) правового регулювання є суспільні відносини. Проте суспільні відносини досить складна і багатоелементна реальність. Норми права і правовідносини, що складаються на їх основі, опосередковують не всі, а лише окремі види, фрагменти, ділянки, сфери цих відносин. Властиво, постає питання про те, що ж конкретно може бути і фактично виступає об’єктом різнобічних правовідносин. Різниця між об’єктом права в цілому і об’єктами конкретних правовідносин, що виникають у результаті його дій, полягає в ступені конкретизації.

У юридичній літературі існують різні підходи щодо об’єкта правовідносин. На цій підставі склались в основному дві концепції — моністична і плюралістична. Згідно з першою об’єктом правових відносин виступають тільки дії суб’єктів, оскільки тільки дії, вчинки людей підлягають регулюванню юридичними нормами, і лише людська поведінка спроможна реагувати на правовий вплив. Отже, всі правовідносини мають єдиний, загальний об’єкт.

Згідно з іншою позицією, більш реалістичною, яка поділяється більшістю вчених, об’єкти правовідносин настільки різноманітні, наскільки різноманітні суспільні відносини, які регулюються правом.

Розрізняють такі види об’єктів правовідносин’.

  1. матеріальні цінності (речі, предмети, цінності), характерні головним чином для цивільних, майнових правовідносин (купівля-продаж, дарування, позика, обмін, зберігання, заповіт та ін.);

  2. нематеріальні особисті цінності (життя, честь, здоров’я, гідність, свобода, безпека, право на ім’я, недоторканість особи), типові для кримінальних і процесуальних правовідносин;

  3. поведінка, дії (бездіяльність) суб’єктів, різного роду послуги і їх результати. Це головним чином правовідносини, які складаються у сфері побутового обслуговування, господарської, культурної та іншої діяльності;

  4. продукти духовної творчості (твори мистецтва, літератури, живопису, скульптури, музики, а також наукові відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції — все те, що є результатом інтелектуальної праці);

5) цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, лотерейні білети. гроші, приватизаційні чеки, паспорти, дипломи, атестати). Вони можуть стати об’єктом правовідносин при їх втраті, оформленні дублікатів, поновленні.

Site Footer