§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (розділ VIII) передбачає наступні екологічні злочини:

–   порушення правил екологічної безпеки (стаття 236) – порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки;

–  невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (стаття 237) – ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлю-вальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою,  на яку покладено такий обов’язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки;

– приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (стаття 238) – приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, у тому числі радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини й такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою;

забруднення або псування земель (стаття 239);

порушення правил охорони надр (стаття 240);

забруднення атмосферного повітря (стаття 241);

порушення правил охорони вод (стаття 242);

забруднення моря (стаття 243);

порушення законодавства про континентальний шельф України (стаття 244);

знищення або пошкодження лісових масивів (стаття 245);

незаконна порубка лісу (стаття 246);

порушення законодавства про захист рослин (стаття 247);

незаконне полювання (стаття 248);

незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (стаття 249);

проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (стаття 250);

порушення ветеринарних правил (стаття 251);

умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (стаття 252);

проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (стаття 253);

безгосподарське   використання   земель    (стаття 254).

До екологічних злочинів слід віднести й злочини, передбачені іншими розділами Кримінального кодексу України. Це, зокрема, заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (стаття 327), жорстоке поводження з тваринами (стаття 299), порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення радіоактивних матеріалів (267), незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів (стаття 265).

Родовим об’єктом екологічних злочинів є охоронювані кримінальним законом природоохоронні відносини, які охоплюють екологічну безпеку, інформування про стан довкілля, санітарно-гігієнічний захист населення, поліпшення довкілля, раціональне використання й відтворення природних ресурсів, збереження природного стану об’єктів природи. Предметом екологічних злочинів є різноманітні об’єкти як природного походження, так і створені чи змінені людиною, але які зберігають екологічні зв’язки з біосферою, життя та здоров’я людини.

Об’єктивна сторона екологічних злочинів включає суспільно небезпечні діяння (дії чи бездіяльність), які полягають у знищенні (пошкодженні) або захопленні ‘;         (привласненні) об’єктів природи чи іншого порушення порядку користування ними. У багатьох складах екологічних злочинів обов’язковою ознакою є певний спосіб посягання, знаряддя і засоби вчинення злочину: наприклад, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень вогнем чи іншим загально небезпечним способом; забруднення атмосферного повітря речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил; приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний стан.

Суб’єктом екологічних злочинів можуть бути як службові особи, так і інші особи, що досягай 16-річного віку. У ряді злочинів проти довкілля суб’єкт має бути наділений спеціальними ознаками. Так, за частиною 2 статті 244 Кримінального кодексу України відповідальність за порушення законодавства про континентальний шельф України несуть лише іноземці, за частиною 1 статті 238 – службові особи, а за частиною З статті 243 – спеціально відповідальні особи.

Суб’єктивна сторона екологічних злочинів характеризується лише виною. Мотив і мета не є обов’язковими ознаками складів цих злочинів. Деякі екологічні злочини можуть бути вчинені тільки умисно (умисне перекручення службовою собою відомостей про екологічний, у тому числі радіаційний стан (частина 1 статті 238); умисне знищення або пошкодження територій, узятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (частина 1 статті 252)).

У багатьох випадках об’єктивна сторона екологічного злочину вимагає наявності значної шкоди чи тяжких наслідків (створили небезпеку для життя, здоров’я людей, тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, а також спричинило загибель людей, їх масове захворювання, екологічне забруднення значних територій, масову загибель об’ єктів тваринного та рослинного світу, тривале зниження або втрату родючості земель, виведення їх з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту тощо.

Site Footer