Аудит ефективності

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ – перевірка економічності (economy), ефективності (efficiency), а також результативності (effectiveness) програми чи діяльності організації (за Стандартами аудиту Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI)). Цей вид контролю включає не лише специфічні аспекти управління, а й усю управлінську діяльність, зокрема в межах організаційної та адміністративної систем. Під А.е. розуміють форму державного фінансового контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, що цьому перешкоджають. В Україні суб’єктами А.е. є Рахункова палата України та Державна аудиторська служба. Функціонально А.е. виходить за межі фінансового аудиту і дає змогу оцінити спрямування фінансових коштів і ресурсів на досягнення цілей, здійснити стратегічний аналіз витрат. Метою А.е. є досягнення учасниками бюджетного процесу запланованих цілей щодо залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та отримання максимального результату у використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

© Самофалова Т. О.

Site Footer