Професійна підготовка вчителів фізичної культури в університетах республіки Молдова

Актуальність проблеми не викликає сумніву. Професійна підготовка вчителів фізичної культури з урахуванням переходу на болонський процес потребує нових методів і підбору індивідуальних дозованих навантажень на заняттях фізичною культурою у ВНЗ. Це обґрунтовано тим, що майбутні студенти мають низький та нижче середнього рівень фізичного розвитку (60-80%) та наявність (80%) випадків хронічних захворювань.[2 ].

На сучасному етапі розвитку суспільства у сфері педагогічної освіти Республіки Молдова спостерігаються значні зміни – здійснюються оновлення всіх структур, модернізуються зміст і методи підготовки вчителів фізичної культури. В Країні відбувається реформування системи освіти, унаслідок чого поряд з наявною системою освіти, яка зберігає колишні рівні та кваліфікації, впроваджується нова система, рівні освіти і відповідні кваліфікації. [3, С. 50].

Тому метою нашого дослідження є вивчити в історичному аспекті існуючу систему професійної підготовки вчителів фізичної культури в університетах Молдови і порівняти з підготовкою вчителів університетів України.

В системі вузівської освіти професіонально-педагогічна підготовка вчителів фізичної культури здійснюється в рамках наступних науково-методичних циклів: гуманітарного, психолого-педагогічного, спеціалізованого і загальнокультурного, медико-біологічного.

В результаті аналізу наукової літератури за 2005-2015 роки виявлено, що в університетах Молдови в учбових програмах філософської і психологічної дисциплін фізкультурного вузу категорія діяльності майже не уявлена, що тягне за собою принципове спрощення наступних порядків: 1) недостатнє знання майбутніх вчителів теорії діяльності і її закономірностей; 2) неповне уявлення вчителя про категорію діяльності «Спілкування», як ведучий вид діяльності і дидактичного процесу; 3) відсутність або слабке уявлення про процесуальні фактори, які штовхають процес діяльності спілкування-навчання.

Республіка Молдова здійснює кроки у напрямку входження в єдиний Європейський освітній простір. [1, с. 56-58].

Сьогодні в Молдові функціонують 19 державних та 16 приватних вищих навчальних закладів. Контингент студентів налічує 102,5 тисяч осіб, 80% з них здобувають освіту у державних вищих навчальних закладах, 20% – у приватних, 64,7% здійснюють підготовку на денних відділеннях, 35,3% – на заочних.

Слід відзначити, що Молдова відносно нещодавно прийняла систему платної освіти, що є новою тенденцією, яка дозволяє частково припинити відтік викладацьких кадрів. [4].

На сьогодні набула вагомості проблема: зниження загальної чисельності вчених, руйнування системи наукових комунікацій, старіння наукових кадрів.

Отримана після завершення навчання кваліфікація дозволяє випускникам працювати на посадах вчителів фізичної культури до університетських навчальних закладах країни, а після складання відповідних державних іспитів з підтвердженням кваліфікації в освітніх закладах Молдови на різноманітних посадах педагогічних працівників.

У республіці Молдова збереглася практика розподілу випускників вищих навчальних закладів, яка сьогодні не є обов’язковою. [3, с. 135-136].

Таким чином, результатом аналізу сучасного стану системи вищої професійної підготовки вчителів фізичної культури в Республіці Молдові є недостатньо досліджена сфера вищої освіти. Це надає можливість для пошуку нових ефективних шляхів удосконалення для професійної підготовки вчителів фізичної культури в університетах.

Список використаних джерел

І.Афтімчук О. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2012.- № 1.- с. 56-68. 2.Засуха Л.В. Вплив фізичної активності на підвищення розумової працездатності студента / Л.В. Засуха. – Київ, 2000. – 30 с. З.Сапожников С.В. Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону: Історія і сучасність. Монографія – 2013 – 478 С.- С. 50.- с. 135-136. 4.Центр Университетских Стратегий и технологий ПРО БОЛОНЬЯ.

Site Footer