Інформаційне забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю в умовах сьогодення

Підготовка науково-педагогічних кадрів у спеціалізованих ВНЗ вимагає відповідного інформаційного забезпечення, у якому можна знайти відповіді на численні запитання щодо проблем проведення досліджень з обраного виду спорту, напряму підготовки чи навчальної дисципліни. Навчально-освітній процес та тренувальна діяльність потребують своєчасного отримання інформації для виконання наукових досліджень та упровадження отриманих результатів у загальносвітовий науково- комунікаційний обіг та їх практичне застосування. Зважаючи на те, що Україна рухається до європейського освітнього простору, стрімко розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють появі нових підходів до інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу, ВНЗ фізичного виховання і спорту України мають кардинально змінювати свою інформаційну діяльність і упроваджувати якісно нові інформаційні послуги з використанням сучасних інтернет- технологій. У цих умовах традиційний пошук інформації за посередництва бібліотек навчальних закладів та друкованої інформаційно-пошукової системи вже давно суттєво поступається комп’ютерним технологіям (мережа інтернет), яким надають перевагу студенти, магістранти, молоді дослідники та викладачі.

Користуватися книжковими фондами бібліотек стає не популярно, оскільки пошук інформації у них має свої недоліки, в основі яких лежать зайві часові витрати та відсутність практичних знань і навичок роботи з каталогами та картотеками, а інший пошук, електронний, дозволяє отримати інформацію з різних країн, вищих навчальних закладів (веб-сайтиелектронні журнали), безперешкодно, в режимі он-лайн (лекцій, конференцій, відеотрансляцій, семінарів, тренінгів, мульти- медіа), одразу і посторінково, з можливістю одночасного читання, збереження чи копіювання. Тому усі ВНЗ фізичного виховання і спорту України, враховуючи сучасні тенденції інформаційного розвитку та вимоги до навчально-освітнього середовища, тепер зобов’язані формувати, систематизувати і надавати студентам, магістрантам, професорсько-викладацькому складу актуальну, професійно-структуровану, чітко організовану інформацію; створювати бази даних; забезпечувати доступ до електронних інформаційних джерел, які мають стати максимально доступними кінцевому користувачу для задоволення їх конкретних інформаційних потреб [1].

Так, враховуючи сучасні інформаційні вимоги, Національний університет фізичного виховання і спорту України з метою належного інформаційного забезпечення пропонує своїм студентам, магістрам та професорсько-викладацькому складу новий сервіс обслуговування – інформаційний центр «Електронна бібліотека», в якому можна отримати безкоштовний доступ до мережі інтернет, скористатися електронним каталогом і картотеками, знайти повні тексти інформаційних документів, різноманітні інформаційні ресурси, які представлені в локальній мережі університету [2].

У межах ВНЗ (без доступу через сайт) формують електронні бібліотеки Харківська державна академія фізичної культури [3] та Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту [4].

Львівський державний університет фізичної культури обрав інший шлях надання сучасних інформаційних послуг, приєднався до руху за вільний доступ до наукової інформації і розпочав (паралельно з формуванням електронного каталогу, яким можна користуватися на сайті ВНЗ), створювати електронний репозита- рій, у якому представлені журнальні статті, тези доповідей, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, дисертації, науково-дослідні та навчально- методичні матеріали, навчальні посібники і монографії. Водночас з метою економії часу й швидкого знаходження потрібної інформації на сайті електронного ре- позитарія можна скористатися також рубрикою «Бібліографічні видання», яка дозволяє студентам, магістрантам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу отримувати структуровану інформацію за напрямами підготовки чи навчальними дисциплінами. Доступ до електронного репозитарія забезпечений з сайту університету, а з 1 січня 2015 року – через пошукові системи мережі інтернет [5].

Отже, реформування системи вищої освіти відповідно до європейських стандартів не може не торкатися інформаційної складової – належного інформаційного забезпечення навчальних дисциплін та напрямів підготовки. ВНЗ фізичного виховання і спорту є основними надавачами галузевої інформації, завдяки яким формується спортивний інформаційний простір України, вони мають стрімко та компетентно реагувати на потреби сьогодення, не повинні стояти осторонь інноваційних нововведень у вищій фізкультурній освіті, мають пропонувати найзручніші та найефективніші інформаційні продукти та послуги, пам’ятаючи про те, що на сучасному етапі потреби користувачів щораз змінюються і саме інформаційні технології – електронна інформація (підручники, навчальні посібники, навчально- методичні матеріали тощо) можуть урізноманітнити інформаційне середовище навчально-освітнього процесу.

Список використаних джерел

І.Свістельник І. Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процессу /Ірина Свістельник // Книжкова палата України. – 2015. – № 7. – С. 21-23. 2.Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uni- sport.edu.ua/struktura-universitetu/biblioteka.html(дата перегляду: 24.03.2015).

Site Footer