Децентралізація в реформуванні сфери охорони здоров’я

Державну політику в сфері управління охороною здоров’я, в умовах переходу до ринкових відносин, доцільно розглядати в двох напрямках: на загальнодержавному та на регіональному рівнях. Однак, не виважена політика може призвести або до надмірного централізму, або до неефективної децентралізації.

На думку вітчизняних науковців, за роки соціальних та економічних реформ розходження між регіонами України в розвитку системи охорони здоров´я населення стали настільки значними, що вимагають розробки і проведення регіональної політики відповідно до територіальних умов, що склались [2]. Регіоналізація здійснюється, в першу чергу, через використання регіонально-конкретизованих стратегій соціально-економічного розвитку, які б виходили із загальнодержавних цілей та враховували можливості, ресурси й інтереси регіонів [4, с. 11].

Регіональний принцип реалізації державної політики слід вважати прогресивним явищем, яке має сприяти забезпеченню рівного доступу громадян, що проживають на територіях з різними економіко-географічними ознаками, до життєво необхідних послуг цивілізації. В цьому аспекті першочерговим завданням регіональної політики можна вважати забезпечення рівного доступу населення різних регіонів до забезпечення здоров´я та послуг в галузі охорони здоров´я [3]. З метою мінімізації територіальних диспропорцій доцільно класифікувати регіони за певними показниками, визначати специфіку факторів ризику і формувати адекватну політику щодо охорони здоров´я в регіонах [2].

Підтверджуючи наявність відмінностей між системами охорони здоров´я в різних регіонах України, вітчизняні вчені вказують на доцільність розробки державної регіональної політики в сфері охорони здоров´я [6, 12].

Удосконаленню державного управління охороною здоров´я на регіональному рівні присвячено низка наукових праць. Так, В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг досліджували ресурсний потенціал системи охорони здоров´я регіону [11], [5, с. 17]. Т. І. Пахомова – функції стратегічного планування у сфері охорони здоров´я на рівні регіону [10].

У наукових працях Т.М. Носуліч: «Сучасний стан розвитку системи охорони здоров’я України: проблеми та шляхи їх вирішення», «Роль системи охорони здоров’я у забезпеченні сталого розвитку України», «Територіальні особливості формування і розвитку ринку медичних послуг Вінницької області» [7, 8, 9] аналізується сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку системи охорони здоров’я України, основні передумови реформування сфери, можливості та ризики здійснюваних реформ. Автором встановлено, що важливим на сьогодні для досягнення максимального ефекту діяльності системи охорони здоров’я та ринку медичних послуг є раціональне територіальне та економічне використання ресурсної бази медичної сфери, а через неї і послуг, що отримує населення. Для цього була розроблена так звана модель територіально-економічної доступності медичних послуг та адаптована на прикладі регіону, зокрема Вінницької області, яка є типовою для дослідження ринку медичних послуг, оскільки відтворює всі тенденції його розвитку. Таким чином, авторка наголошує на необхідності виділити складові даної моделі. До розроблюваної моделі пропонується включити основні блоки, що безпосередньо формують ринок медичних послуг регіону (складові): І блок: матеріально-ресурсну базу системи охорони здоров’я області, як основу ринку медичних послуг; ІІ блок: власне територіальну доступність медичних послуг (можливість населення області найшвидше отримати медичну допомогу у відповідній кількості та якості); ІІІ блок: власне економічну доступність медичних послуг (визначається ціновою політикою стосовно цих послуг, доходами населення, бажанням бути здоровим та готовністю за це платити); ІУ блок: результати діяльності ринку медичних послуг (рівень захворюваності населення області, рівень задоволеності населення медичним обслуговуванням).

Для держави надзвичайно актуальною є проблема побудови бюджетної системи, заснованої на принципах фінансової децентралізації. Під нею в науковій літературі розуміється система збалансованих податково-бюджетних взаємин органів влади і керування різних рівнів на всіх стадіях бюджетного процесу, заснована на певних основоположних принципах [1, с. 24].

За умов урахування інтересів населення, належної інформаційної бази, прозорості використання державних коштів, автономізації надавачів медичних послуг, контрактних основ їх надання створюються можливості ефективного розвитку системи охорони здоров’я, ринку медичних послуг як на державному, так і регіональному рівнях. З огляду на це виникла необхідність в розробці дієвих механізмів державного управління системою охорони здоров’я, заснованих, зокрема, й на бюджетній децентралізації. При формуванні місцевих бюджетів повинні враховуватися можливості, ресурси та інтереси регіонів, реалізовуватися їх конкурентні переваги, що буде сприяти соціально-економічному розвитку регіонів, підвищенню їх фінансової стійкості.

Список використаних джерел

1. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України: Посібник. – К., 1999. – 205 с. 2. Жаліло Л. І., Солоненко І. М., Кунгурцев О. В., Мартинюк О. І., Солоненко Н. Д. Нові технології управління реформуванням галузі охорони здоров´я: регіональний аспект //Главный врач. – 2003. – № 11. – С. 77-79. 3. Жаліло Л. І., Солоненко І. М., Кунгурцев О. В., Мартинюк О. І., Солоненко Н. Д. Ефективність регіональної стратегії в державній політиці збереження здоров´я населення України // Главный врач. – 2003. – № 11. – С. 79-82. 4. Кириленко О.П., Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – С. 384. 5. Куценко В. І., Трілленберг Г. І. Сфера охорони здоров´я: соціально-економічні та регіональні аспекти. – К., 2005. – 366 с. 6. Латишев Є. Є. стан впровадження сімейної медицини в регіонах // Главный врач. – 2004. – № 6. – С. 40-47. 7. Носуліч Т.М. Сучасний стан розвитку системи охорони здоров’я України: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.М. Носуліч // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.ІІ. – С. 158-163. 8. Носуліч Т.М. Роль системи охорони здоров’я у забезпеченні сталого розвитку України / Т.М. Носуліч // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць ] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НаН України». – Київ: ДУІЕПСР НАН України, 2011. – С. 86-92.9. Носуліч Т.М. Територіальні особливості формування і розвитку ринку медичних послуг Вінницької області / Т.М. Носуліч //Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. /РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – Ч.1. – С. 276-281. 10. Пахомова Т. І. Проблеми стратегічного планування регіонального розвиту в контексті охорони здоров´я // Главный врач. – 2003. – № 9. – С. 61-63. 11.Трілленберг Г. І. Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров´я регіону. Автореферат на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. – Львів, 2004. – 23 с. 12. Ціборовський О. М. Напрямки реалізації державної регіональної політики в галузі охорони здоров´я //Главный врач. – 2003. – №9. – С. 60-61.

Site Footer