Логістична система: поняття та види

Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.

Афанасьєв М. В. [1] визначає термін «логістична система» як будь-яку цілісну суспільну велику систему, яка шукає і знаходить найбільш ефективну форму системної організації свого функціонування та розвитку. Гаджинський А. М. [2] розглядає логістичну систему, як організацію економічних відносин між агентами економіки, які взаємодіють між собою з питань управління потоковими процесами з метою реалізації логістичних рішень. В.С.Лукинський [6] розглядає логістичну систему, як складну організаційно завершену (структуровану) економічну систему, яка складається з елементів – ланок, взаємопов´язаних в єдиному процесі управління матеріальними і супровідними потоками. А.В.Парфьонов [7] зазначає, що логістична система – важлива частина ринкового механізму розширеного відтворення, формована з метою реалізації та узгодження економічних інтересів безпосередніх учасників підприємницьких процесів шляхом найбільш ефективного використання суспільних ресурсів, існуючих на певному історичному етапі в умовах господарювання. Б.К.Плоткін [8] дає таке поняття: логістична система – це повне і надійне забезпечення споживачів засобами виробництва в умовах ринку.

В.І.Сергєєв [10] розглядає логістичну систему як складну економічну систему, що скла- дається з взаємопов´язаних елементів – ланок управління. С.А.Уваров [8] вважає, що логістична система – це система управління рухом матеріало- потоків від поставок сировини до постачань готової продукції, а також фінансових та ін- формацій- них потоків, які сприяють руху матеріалів, це адаптивна система зі зворотним зв´язком, виконує ті чи інші логістичні операції.

Враховуючи ряд властивостей та певних особливостей функціонування виділяють багато видів логістичних систем. Найбільш точну класифікацію логістичних систем наводить український науковець Є. Крикавський.

Основними ознаками класифікації логістичних систем, запропонованими науковцем, є інституціональний поділ, фазовий поділ, функціональний поділ, поділ за функціями управління, предметно-структурний поділ, поділ за компонентами ефективності. Класифікація показує багатоаспектність логістичних систем. Така широка класифікація дозволяє визначити чіткі цілі впровадження системи логістики на підприємстві, максимально її пристосувати до внутрішнього середовища системи та виду діяльності підприємства. Науковцем здійснено класифікацію логістичних систем за інституціональним, фазовим, функціональним, предметно-структурним поділом, за функціями управління та компонентами ефективності [9,с.74].

Логістичні системи за інституціональною ознакою поділяють на макро- та мікрологістичні системи.

Макрологістична система – це велика система управління матеріальними потоками, що охоплює споживачів, промислові, посередницькі, торговельні, транспортні підприємства та організації різних відомств, розміщених у різних регіонах країни або в різних країнах. Макрологістична система є певною інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн. Прикладами макрологістичних систем можуть бути об’єднання транспортних перевезень різних країн з метою оптиміза- ції логістичних витрат, часу та безпеки вантажів – мультимодальні системи (інте- рмодальні), термінальні та ін.

Макрологістичні системи, у свою чергу, класифікують за трьома ознаками: 1) за ступенем глобалізації: державні, міждержавні, трансконтинентальні; 2) за адміністративно-територіальним розподілом: районні, міжрайонні, міські, регіональні, обласні, міжрегіональні, республіканські, міжреспубліканські; 3) за об’єктно- функціональною ознакою: групи підприємств, відомчі, галузеві, міжгалузеві, торгові, військові, інституційні, транспортні та ін.

Завданнями макрологістики, як правило, є: формування міжгалузевих матеріальних балансів; оптимізація адміністративно-територіальних розподільчих систем для багатоасортиментних матеріальних потоків; розміщення на заданих територіях складських комплексів загального користування, вантажних терміналів, диспетчерських центрів; організація транспортування та координація роботи різних видів транспорту в транспортних вузлах та ін. окремих логістичних процесів.

Сучасний розвиток логістичних систем підприємства характеризується певними особливостями. Логістична система підприємства стає більш інтегрованою, а межі її функціонування, стосовно конкретного підприємства, стають менш чіткими. Це свідчить про здатність логістичної системи розвиватися у складніші, глобальніші системи. Ці тенденції необхідно враховувати при формуванні логістичної системи аптечних мереж.

Поняття логістичної системи є одним з основних понять усієї теорії логістики. Виокремлення та визначення логістичної системи для її аналізу та подальшого удосконалення є складним завданням, оскільки існують різноманітні системи, що забезпечують функціонування підприємства, в тому числі й підприємства водного транспорту, як складного економічного механізму.

Формування логістичної системи підприємства водного транспорту повинно бути спрямоване на удосконалення логістичних процесів та зменшення загальних витрат суб’єкта господарювання. Аналіз властивостей логістичних систем дав змогу виявити, що однією з них є економічна надійність – можливість досягнення раніше запланованих економічних показників з мінімальними витратами, із залученням оптимальних ресурсів та з максимальною прибутковістю для підприємства. У практичній діяльності організація логістичної системи підвищує адаптив- ність підприємства до зовнішнього середовища, дає можливість розширення діяльності, зміцнення позицій на ринку. Покращується організація праці, підвищується результативність, ефективність та скорочуються витрати на виконання багатьох економічних процесів. Таким чином, забезпечується досягнення логістичних цілей та завдань, які спрямовані на оптимізацію діяльності підприємства та зменшення загальних витрат.

Отже, логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств водного транспорту. Це впорядкована високозінтегрована система, за допомогою якої можливо здійснювати планування, управління та реалізацію логістичних функцій і завдань. Організація діяльності підприємств водного транс- порут на засадах логістики максимально пристосує внутрішні економічні процеси до зовнішніх, а формування логістичної системи забезпечить плавний перехід від одного економічного процесу підприємства до наступного. Процеси стануть узгодженими та оптимізованими. Це забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємства та пристосує його до зовнішніх макроекономічних систем. За рахунок формування системи логістики на підприємствах водного транспорту підвищується якість та продуктивність праці робітників, що свідчить про мотиваційні властивості логістики для персоналу. Формування логістичної системи дозволяє об’ єднати усі внутрішні процеси підприємства в єдине ціле та безконфліктно пов’язати їх з процесами, що відбуваються у зовнішньому середовищі. За таких умов загальні витрати будуть знижуватися, прибуток – зростати, а ефективність функціонування підприємства – підвищуватися.

Список використаних джерел

1. Афанасьева Н. В. Логистические системы и российские реформы /Н. В. Афанасьева. – СПб. : Изд. Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1995. – 257 с. 2.Гаджинский А. М. Логистика / А. М. Гаджинский. – М. : Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2002. – 228 с. 3. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: [підручник] / Є.В. Крикавський. – Львів: Вид- во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004. – 416 с. 4.Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація / Б.В. Кульчицький. – Львів, 2003. – 352 с. 5.Ларіна Р.Р. Регіональні логістичні системи (формування, управління та стратегія розвитку): монографія /Р.Р. Ларіна. – НАНУ Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: Изд-во «ВИК», 2004. – 372 с. 6. Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики /Лукинский В. С. – 2-е изд. – СПб. : Изд. «Питер», 2008. – 448 с. 7.Парфенов А. В. Методология формирования логис- тической системы управления потоковыми процессами в транзитивной экономике / А. В. Парфенов. – СПб. : СПбГУЭФ, 2001. – 183 с. 8. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику: учебн. пособ. / Б. К. Плоткин. – СПб. : Изд. Санкт- Петербург ун-та экономики и финансов, 1996. – 345 с. 9. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе / В. И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 680 с. 10. Уваров С. А. Логистический менеджмент. Управление запасами : учебн. пособ. /С. А. Уваров. – СПб.: СПбГУЭФ, 2003. – 200 с.

Site Footer