Пропедевтичні засади ризикології міжнародних відносин і глобального розвитку

Глобальні ризики вимагають адекватних відповідей, насамперед, за допомогою об’єднання зусиль усього світового співтовариства. Стратегія однобічних дій може дестабілізувати міжнародну обстановку, провокувати напруженість і гонку озброєнь, збільшити міждержавні протиріччя. Глобалізація протікає в контексті нерівномірного політичного й соціально-економічного розвитку Півночі та Півдня, Сходу та Заходу. Вона сприяє виникненню регіонів підвищеного ризику, зон хронічних небезпек, надзвичайної ситуації й нещасть. У них адекватно збільшуються соціально-політичні ризики. Таке інноваційне розуміння ризику і його наслідків істотно змінює предметне поле наук про міжнародні відносини та глобалістики. Багато дослідників визнають, що поняття ризику, класифікація й методологія вимагає серйозного перегляду в контексті теорії й методологічних підходів щодо інтерпретації ризиків. Крім того, потрібно відшукати оптимальне співвідношення між самоврядуванням і управлінням соціуму для того, щоб управління ризиками було ефективним, з огляду на особливості сучасної соціокультурної динаміки.

Ризикологія міжнародних відносин і глобального розвитку – це наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання міжнародно-політичних та глобальних ризиків і управління ними; вона відображує характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами діяльності об’єктивно існуючих невизначеності, конфліктності, іманентно притаманних про цесам цілепокладання, оцінювання, управління об’єктами міжнародно-політичного та глобального ризику, котрі обтяжені можливими загрозами та невикористаними можливостями.

Ризикологія міжнародних відносин і глобального розвитку порівняно молода галузь науки про міжнародні відносини, спрямована на вивчення політичних чинників ризикованості певної фахової діяльності, розробляє технологічний і методичний інструментарій аналізу й оцінки міжнародно-політичних та глобальних ризиків. Звідси предметом ризикології міжнародних відносин і глобального розвитку є міжнародно-політичний та глобальний ризик, який розглядається насамперед як різновид політичного ризику. Ці ризики проявляються при соціально-політичних загрозах усім формам влади. При цьому вони впливають на взаємодію влади й різних форм організації громадянського суспільства. Аналіз міжнародно-політичних ризиків дозволяє виявляти соціально-політичні чинники, що призводять до різного роду «дисфункцій», зривів, напруженості, політичного екстремізму, з одного боку, і сприятливому запобіганню політичного протистояння на міжнародній арені, що приводять до політичної згоди, політичній стабільності, – з іншого боку.

Предметом цієї наукової дисципліни є міжнародно-політичний ризик, який здебільшого орієнтований на сферу міжнародного бізнесу. У цілому в підприємницькій діяльності міжнародно-політичний ризик є невід’ємною частиною ризикового ландшафту, його не можна уникнути, а можна л иш е вірно оцінити і врахувати на практиці. Компанії, які ведуть свій бізнес в іноземних державах, є суб’єктами дії законів і правил регулювання тих країн, в яких вони діють. Можливі зміни цих законів і правил загрожують компаніям політичним ризиком, оскільки можуть вплинути на вартість операцій, які ці компанії здійснюють у цих країнах. Менеджмент міжнародного фінансування включає оцінювання дії політичних змін на ведення бізнесу в конкретній країні і управління цими змінами в межах своїх можливостей.

Національні уряди суверенні, тому вони можуть здійснювати регулюючі функції, оподатковувати та контролювати бізнес й інвестиційну діяльність у межах своєї країни і робити все це так, як вони вважають за потрібне. І хоча ці країни є суб’єктами міжнародних угод і учасниками багатосторонніх організацій, вони за бажанням можуть порушувати зобов’язання, які на них накладаються вказаними угодами і правилами членства в якій-небудь міжнародній організації.

У цьому контексті міжнародно-політичний ризик – це можливість виникнення збитків або скорочення розмірів прибутків, що є наслідком зовнішньополітичних рішень держави. Таким чином, міжнародно-політичний ризик пов’язаний з можливими змінами в урядовому курсі, змінами в пріоритетних напрямах зовнішньої політики держави. Врахування міжнародно-політичних ризиків виявляється особливо важливим у країнах з неусталеним законодавством, браком традицій і культури підприємництва.

Site Footer