Вступ

Освіта студентів ВНЗ повинна послідовно формувати у спеціалістів будь-якого профілю систематичне економічне мислення, розвивати здібності щодо відповідного виду майбутньої діяльності, озброювати фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці. Це зумовлює необхідність підготовки фахівців, які б могли сприяти забезпеченню ефективності діяльності фірм та підприємств усіх форм власності, вміли реалізувати на певному адміністративному рівні стратегію економічної та виробничої політики, адекватної сучасним потребам державного розвитку України.

В сучасній економічній науці підприємництво часто трактується як четвертий фактор виробництва, тобто ставиться в один ряд із природними ресурсами (землею), працею, капіталом. При цьому підкреслюється, що цей фактор реалізується за допомогою повноцінного керівника – сучасного підприємця.

Підприємництво – це перш за все організація економічної діяльності, а потім вже одержання прибутку. Становлення і розвиток його є однією з основних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної до нормальної ринкової економіки.

Можна сказати, що підприємництво – найскладніший комплексний феномен, з проявами якого можна зустріти в будь-якій сфері людських стосунків, вичерпати всю різноманітність якого неможливо. Усвідомлення значущості підприємництва на сучасному етапі соціально-економічної трансформації господарського механізму, є найбільш оптимальним шляхом, який виведе країну з кризового стану і сприятиме поліпшенню ситуації в усіх галузях суспільно-економічного життя.

Акцентуючи увагу на певній значущості підприємництва, слід відзначити, що в ньому як, мабуть, в жодному соціально-економічному явищі сфокусувалися різноманітні напрями розвитку ринкових відносин в нашій державі, дослідження і впровадження яких охоплює широкий спектр проблем, вирішення яких стає першочерговим завданням на шляху перебудови соціально-господарських механізмів функціонування економіки України.

Однією з неодмінних умов досягнення успіху практично в будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи, умови та сфери підприємництва; уміння майбутнього підприємця обґрунтовувати послідовні кроки щодо створення власної справи, приймати такі оптимальні рішення з реалізації функцій підприємця, як прогнозування, моделювання діяльності та оцінювання результатів.

Навчальний курс “Підприємництво” вивчає теорію та практику підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки, основні правила сучасної підприємницької діяльності, засади та умови створення і функціонування суб´єкта підприємництва.

Метою курсу є формування підприємницької культури і системи спеціальних знань з організації суб´єктів підприємницької діяльності, набуття практичних навичок щодо застосування понять, принципів та методів для заснування власної справи та забезпечення успішного її розвитку.

Основним завданням дисципліни є вивчення організаційно-економічних основ підприємницької діяльності для різних суб´єктів господарювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати закономірності і передові форми організації підприємницьких структур, способи та методи започаткування та ведення підприємницької діяльності, закони, які визначають правові основи підприємництва, основні риси особистості підприємця, вимоги щодо підприємницької культури та етики поведінки;

– уміти розробляти послідовність створення підприємства; аналізувати підприємницьке середовище, виконання функцій бізнесу; враховувати вимоги та обмеження законодавства щодо підприємницької діяльності; складати установчі документи (установчий договір, статут); зіставляти переваги та недоліки різних форм підприємництва, їх ефективність; обґрунтовувати найбільш доцільну форму для конкретного підприємства; проводити розрахунки вартості акцій, їх плану розміщення, орендної плати; проводити оцінку вартості майна, що приватизується.

Головна ідея навчального посібника – необхідність формування у студентів – майбутніх фахівців економічних спеціальностей системи знань, спрямованих на оптимізацію управління, активізацію підприємницької діяльності в Україні, перетворенню підприємництва в самостійний провідний сектор економіки в умовах сталого розвитку країни.

Основна мета даного навчального посібника – розширити і поглибити знання про економічний зміст підприємництва та підприємницької діяльності, факторах, що обумовлюють вибір видів підприємницької діяльності, її форм та методів за умов формування ринкових відносин.

Він охоплює весь спектр застосування сучасної теорії підприємництва: аналіз і виявлення підприємницьких стратегій та напряму їх реалізації, маркетингова орієнтація підприємницької діяльності, засоби впровадження менеджменту в її організацію. У навчальному посібнику розглядаються особливості підприємницької діяльності в контексті ринкових перебудов, механізми створення підприємства, проводиться порівняльний аналіз у контексті ситуації невизначеності, характерної для прийняття управлінських рішень підприємцями в умовах ринкової економіки.

Даний навчальний посібник створено відповідно до програми курсу, затвердженою радою Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор навчального посібника намагався надати студентам економічне уявлення про теоретичні засади організації та функціонування підприємництва та сприяти активному вивченню цієї дисципліни з усвідомленням корисності для майбутньої професійної діяльності.

Курс «Підприємництво» вивчається протягом одного семестру. Основні, фундаментальні теми викладаються студентам у лекційній частині курсу.

В сучасних умовах формування вимог до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах все більша увага приділяється самостійній роботі студентів. Обсяг інформації, поданої у цьому навчальному посібнику, дозволяє студентам вивчати цілу низку питань самостійно. З цією метою структура змісту деталізована, а в кінці кожного розділу по дані запитання для контролю засвоєння знань.

Site Footer