10.1 Система органів юстиції України, їх завдання і повноваження

Діяльність сучасних органів юстиції України спрямована на максимальне сприяння зміцненню інститутів державної влади в Україні і в цьому контексті – проведення державної правової політики. Органи юстиції України покликані стояти на сторожі принципів справедливості, верховенства права свідчить про значний внесок в утвердження демократичних засад розвитку державності, пріоритету прав і свобод людини незалежної, самостійної держави.

Органи юстиції України – це система органів виконавчої влади, яку очолює Міністерство юстиції України, призначенням якої є формування та забезпечення реалізації державної правової політики та виконання інших завдань, визначених законодавством.

До системи органів юстиції належать центральний орган – Міністерство юстиції України та його територіальні (місцеві) органи: Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, в областях, містах Києві та Севастополі; районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, до складу яких входять управління та відділи Державної виконавчої служби, реєстраційні служби та відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб.

До сфери управління Міністерства юстиції належать органи нотаріату, науково-дослідні установи судових експертиз, інші установи, підприємства та організації.

Слід зазначити, що органи юстиції України з моменту їх створення в нашій державі і до цього часу перебувають у процесі реформування, яке є складовою частиною загальної адміністративної реформи. Із здобуттям Україною незалежності було прийнято Концепцію судово-правової реформи в Україні (схвалену постановою Верховної Ради України від 28.04.1992), яка встановила відправні організаційні та інші засади перетворень у правовій царині нашої держави з метою привести систему судових та правоохоронних органів, а також усі галузі права у відповідність до соціально-економічних та політичних змін, що відбулися у суспільстві.

Низку положень Концепції було втілено у Конституції України 1996 р. Але із розробленням та прийняттям нової Конституції конституційний процес не завершується, навпаки, йдеться про початок його нового етапу. З’явилася можливість на конституційному фундаменті, за допомогою передбачених Конституцією засобів і на підставі її принципів завершити будівництво розвинутого громадянського суспільства і суверенної, демократичної, правової, соціальної держави.

Зазначене в першу чергу стосується органів юстиції України, адже Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, тобто складовою частиною вищого органу в системі виконавчої влади – Кабінету Міністрів України. Тому організація, повноваження і порядок діяльності органів юстиції мають вдосконалюватися і в майбутньому визначатися лише Конституцією і законами України, як того вимагає ч. 2 ст. 120 Конституції України.

Органи юстиції України під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

У своїй діяльності органи юстиції керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а територіальні органи юстиції також – наказами Мін’юсту, а також наказами вищестоящих головних управлінь юстиції.

Історія органів української юстиції пов’язана із зародженням української державності і нараховує понад 90 років, проте закону «Про органи юстиції» дотепер не прийнято. Пройшовши довгий шлях змін та перетворень нині до структури органів юстиції входять органи нотаріату, реєстрації актів цивільного стану, державна виконавча служба, науково-дослідні інститути судових експертиз.

Характерною рисою правової регламентації організації і діяльності органів юстиції України є відсутність закону з цих питань, що визначає підзаконний рівень їх нормативного регулювання. Так, правове підґрунтя діяльності Міністерства юстиції України становить Положення про Міністерство юстиції України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, яке визначає завдання і повноваження Міністерства юстиції України.

Статус його територіальних органів визначається відповідними нормативними актами, прийнятими Міністерства юстиції України: Положенням про Г оловні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р. № 1707/5, та Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р. № 707/5. Названі документи встановлюють правові засади функціонування управлінь юстиції у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, визначаючи їхні завдання й повноваження.

Слід зазначити, що органи юстиції України з моменту їх створення в нашій державі й до сьогодення перебувають у процесі реформування, яке є складовою частиною судово-правової й адміністративної реформ.

Сьогодні органи юстиції України беруть активну участь у роботі з підготовки найважливіших законопроектів судово-правової реформи, зокрема, процесуальних кодексів, з забезпеченням їх публічного обговорення; реалізують Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС; забезпечують представництво України в Європейському суді з прав людини; беруть активну участь у роботі з підготовки, укладання та виконання міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах; здійснюють представництво інтересів держави в судах України та в закордонних юрисдикційних органах; виконують значний обсяг роботи щодо належної організації експертного забезпечення правосуддя та вдосконалення діяльності науково-дослідних інститутів судових експертиз; забезпечують належне функціонування державної виконавчої служби.

Site Footer