11.3. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади України

Центральним органом виконавчої влади називають орган, який забезпечує проведення в життя державної політики у відповідній галузі чи сфері на всій території України, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку та безпосередньо підвідомчий Кабінету Міністрів України або за рішенням Президента іншому органу виконавчої влади.

Згідно із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року та Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в Україні існують такі види центральних органів виконавчої влади:

– міністерства;

– державні служби;

– державні агентства;

– державні інспекції;

– центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

В загальній теорії як конституційного, так і адміністративного права міністерства визначають центральні органи виконавчої влади держави, які здійснюють керівництво дорученими сферами управління, як правило, однією якоюсь галуззю. Таке загальне визначення міністерства виходить із його правової природи взагалі. Слово «міністр» походить від латинського «шіш8Іхо», що в перекладі буквально означає служу, керую.

Керівництво міністерством здійснює міністр. Положення про міністерство затверджує Президент України. Міністерство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Міністр здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і несе відповідальність перед Президентом України та урядом України за стан справ у цих сферах. Нині створено 16 міністерств.

Головна функція державних служб – надання державних послуг громадянам та юридичним особам. Виокремлення цієї функції мусить якісно покращити систему державного управління та створити сприятливі умови для подолання корупційної діяльності. Діяльність державної служби спрямовує і координує Прем’єр-міністр або один із віце-прем’єр-міністрів чи міністрів.

Державну службу очолює голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України. Сьогодні створено 24 державні служби.

Державні агентства мають управлінські функції щодо державного майна й надають послуги юридичним особам, які пов’язані з об’єктами державної власності

Державне агентство очолює голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України. Нині створено 15 державних агентств.

Державна інспекція здійснює нагляд та контроль за дотриманням і виконанням законодавства.

Нині створено 11 державних інспекцій.

Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом має визначені чинним законодавством особливі завдання та повноваження. До цього виду органів державної виконавчої влади можуть встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників. До центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом відносять:

1) Антимонопольний комітет України;

2) Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

3) Фонд державного майна України;

4) Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

5) Національне агентство України з питань державної служби.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України.

Site Footer