2.3 Місцевий суд як основна ланка системи судів загальної юрисдикції. Склад та повноваження місцевих судів

Україна задекларувала себе правовою державою, де людина є найвищою соціальною цінністю. Відтак, судова система України побудована таким чином, аби забезпечити потреби людини у судовому захисті якнайефективніше: суди повинні розміщуватись максимально близько територіально, має бути професіональна спеціалізація судів та суддів, має бути забезпечено можливість оскарження судових рішень. Виходячи із таких підходів, найчисельнішими є місцеві загальні суди.

У системі судів загальної юрисдикції місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди. Ці суди утворені за територіальним принципом, охоплюють усі регіони України та розглядають як перша інстанція абсолютну більшість кримінальних справ, усі цивільні справи та усі справи про адміністративні правопорушення.

Окрім місцевих загальних судів до системи місцевих судів належать також місцеві спеціалізовані суди, які, у свою чергу, поділяються на місцеві господарські суди та місцеві адміністративні суди.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує десять суддів, може бути обраний один заступник голови суду, а у суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять суддів, – не більше двох заступників голови суду.

Місцеві суди є судами першої інстанції, які розглядають справи по суті в судовому засіданні, як правило, одноособово суддею, у відкритому чи закритому судовому засіданні.

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Розгляд справ у апеляційному і касаційному порядку здійснюється відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох професійних суддів. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому самому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).

Розгляд справ у Верховному Суді України здійснюється колегіально.

У кримінальній справі суд встановлює винуватість чи не винуватість підсудного й вирішує питання про покарання винного. У цивільних справах суд визначає наявність чи відсутність певних правовідносин, юридичних фактів або юридичного стану, вирішує по суті подані до суду позови, заяви та скарги (задовольняє або відмовляє у їх задоволенні).

Судові рішення місцевих судів підлягають протягом певного строку, встановленого процесуальним законодавством, апеляційному та касаційному оскарженню. Скасувати рішення місцевого суду може лише апеляційна чи касаційна інстанція за певних умов, передбачених Законом.

Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Г олова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно- аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Таким чином, місцеві суди складають першу, найбільш численну та найбільш завантажену ланку судової системи України. До місцевого загального суду слід звертатися, якщо:

– справа випливає із спору чи порушення ваших прав та інтересів щодо майна, спадку, захисту честі, гідності та ділової репутації (районний, міськрайонний, міський, а для міст із районним поділом – районний у місті суд);

– оспорюється рішення місцевої ради чи сільського, селищного, міського голови тощо).

До місцевого адміністративного суду слід звертатися, якщо:

– у спорі однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки (що вирішуються місцевими загальними судами).

До місцевого господарського суду слід звертатися, якщо:

– є спір щодо прав та інтересів між двома юридичними особами – суб’єктами господарювання, або між юридичною особою та фізичною особою- підприємцем, крім справ, вирішення яких належить до компетенції місцевого адміністративного суду.

Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Site Footer