1.3. Організаційно-правові засади діяльності апеляційних господарських судів

Мережа апеляційних господарських судів утворена за апеляційними округами відповідно до указу Президента України від 11.07.2001 р. № 511/2001 і включає: Дніпропетровський апеляційний господарський суд (Дніпропетровська, Кіровоградська області); Донецький апеляційний господарський суд (Донецька область); Житомирський апеляційний господарський суд (Вінницька, Житомирська, Хмельницька області); Запорізький апеляційний господарський суд (Запорізька, Херсонська області); Київський апеляційний господарський суд (Чернігівська область та місто Київ); Київський міжобласний господарський апеляційний суд (Київська, Полтавська, Черкаська області); Луганський апеляційний господарський суд (Луганська область); Львівський апеляційний господарський суд (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Одеський апеляційний господарський суд (Миколаївська, Одеська області); Севастопольський апеляційний господарський суд (Автономна Республіка Крим, місто Севастополь); Харківський апеляційний господарський суд (Сумська, Харківська області).

Апеляційні господарські суди:

1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;

2) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;

3) надають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим судам;

4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

До президії апеляційного господарського суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Президія апеляційного суду:

1) розглядає питання організації діяльності апеляційного господарського суду, судових палат та апарату суду;

2) за поданням голови апеляційного господарського суду затверджує персональний склад судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;

3) заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;

4 ) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності апеляційного господарського суду та виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;

7) заслуховує інформацію голів місцевих господарських судів щодо організації діяльності цих судів;

8) надає методичну допомогу місцевим господарським судам з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;

9) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;

10) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Засідання президії апеляційного господарського суду проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше від двох третин її складу. Постанови президії апеляційного господарського суду приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.

Голова апеляційного господарського суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю апеляційного господарського суду;

2) розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;

3) на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії апеляційного господарського суду їх персональний склад;

4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії;

5) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

6) приймає на роботу та звільняє працівників апарату апеляцій-ного господарського суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

7) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату апеляційного господарського суду;

8) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

9) представляє апеляційний господарський суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

10) вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові Вищого господарського суду України щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих господарських судів та їх заступників;

11) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова апеляційного господарського суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.

Голова апеляційного господарського суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат. Голова апеляційного господарського суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» і може бути призначений на цю посаду повторно. У разі відсутності голови апеляційного господарського суду його обов’язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності – старший за віком заступник голови апеляційного господарського суду – голова судової палати.

Суддею апеляційного господарського суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш ніж п’ять років, у тому числі не менш ніж три роки на посаді судді. Суддя апеляційного господарського суду здійснює:

1) правосуддя в порядку, встановленому господарським процесуальним законодавством;

2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;

3) контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участі судових рішень;

4) інші передбачені законодавством повноваження.

Site Footer