15.1. Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність

Сутність та основні різновиди управлінських технологій

Управлінські технології – різновид соціальних технологій, сукупність методів та процесів управління, а також науковий опис способів управлінської діяльності, в тому числі управлінських рішень, для досягнення цілей організації. Управлінські технології передбачають типізацію управлінських ситуацій, виділення найбільш характерних процедур і операцій.

Управління – це сфера найбільш широкого використання соціальних технологій, оскільки тут є дуже загостреною проблема оптимальності дій. У цій сфері протягом багатьох століть концентрувався досвід та знання технологізації діяльності. Особливо інтенсивно вони почали розвиватися на початок ХХ ст. із виникненням наукового менеджменту. Його класики Фр.Тейлор, А.Файоль, Г.Емерсон, Г.Форд зробили значний внесок не тільки у визначення основних принципів наукового менеджменту, а й у технологізацію управління. Так, Фр.Тейлор сформував підходи до раціоналізації та операціоналізації управління працівником, заклавши основи системи цехового менеджменту. А.Файоль визначив суть та технології адміністративного управління. Г.Емерсон сформулював 12 принципів забезпечення продуктивної управлінської праці, що стимулювало розвиток управлінських технологій. Особливо значний внесок у практику технологій менеджменту зробив Г.Форд, який створив першу промислову компанію, яка успішно функціонувала.

Розвиток управлінських технологій в СРСР та Україні гальмувався адміністративно- командною системою управління, несприйняттям принципів ринкової регуляції та західного менеджменту. Тому управлінські технології розвивалися переважно тільки у сфері адміністративного управління. Нині в умовах становлення ринкової економіки та розвитку демократії формуються нові передумови технологізації управління, ставляться серйозні завдання щодо проведення адміністративної реформи, модернізації управління, збагачення його досягненнями світової цивілізації.

Сфера управлінських технологій настільки велика та різноманітна, що її опис потребує десятків книжок та спеціальних наукових досліджень. Наведемо лише загальну їх класифікацію за ознакою основних елементів системи управління (табл. 15.1, 15.2). Вони поділяються на цілісні та часткові. Перші включають у себе другі, наприклад технологію розробки рішень методом “мозкового штурму”.

Таблиця 15.1. Класифікація технологій управління

Ознака класифікації Види управлінських технологій
Об´єкти управління Виробничо-економічного управління, державного управління, місцевого самоврядування, управління соціально-культурною сферою тощо
Суб´єкти управління Діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, громадсько-політичних організацій, підприємництва тощо
Механізм управління Соціально-економічного ринкового управління, організаційного, адміністративного управління, соціально-культурного управління тощо
Види організаційних структур Лінійні, функціональні, лінійно-функціональні тощо
Охоплення структури управлінського циклу Цілісні, часткові
Стиль управління Авторитарні, ліберальні, демократичні тощо
Тип процесу управління Детермінованого управління, ефективного управління, антикризового управління, інноваційного управління, ситуативного управління, пошукового управління
Етапи розвитку технології Проектування організації, перевірки та впровадження, управління

Класифікація часткових технологій, які є детальним опрацюванням окремих складових управлінської діяльності, наведена в табл. 15.2.

Таблиця 15.2. Класифікація частково-управлінських технологій

Ознака класифікації Види управлінських технологій
Формування цілей та завдань Побудова дерева цілей, стратегічного планування
Розробка і прийняття управлінських рішень “Мозковий штурм”; нарада, управління ризиком, процедури прийняття рішень
Організація Побудова організації, безпеки організації, управління організацією
Контроль Контролінгу, аудиту
Кадри Управління персоналом, підготовки кадрів, просування кадрів, формування команди, нарощування та реалізації людського капіталу
Документи та інформація Документування та документообігу, побудови та роботи інформаційних систем
Ресурси Фінансової діяльності, оптимізації, інновацій, маркетингу, аналізу вигід і витрат

Таблиця 15.3. Технологічний зміст етапів управлінської дії

Етапи Технологічний зміст
Аналітичний Інформаційний та ситуаційний аналіз, визначення управляючої дії, прогнозування та моделювання необхідних дій, визначення кадрового підкріплення прийнятого рішення, аналіз засобів і технологій виконання рішення, визначення обсягів витрат ресурсів, визначення термінів виконання, розробка плану дій, аналіз очікуваних результатів, оцінка ефектів від рішення
Організаційний Розробка організаційних та правових документів, забезпечення нормативних умов рішення, обговорення та прийняття організаційних та правових документів, організація забезпечення виконання рішень, безпосередня реалізація організаційних дій, плану дій
Результуючий Контроль виконання та оперативне інформування, оцінка ефективності і результатів управлінської діяльності, узагальнення проведених управлінських дій, оцінка нової управлінської ситуації

Управлінська діяльність розкладається на послідовно взаємопов’язані процедури та операції, які виконуються більш-менш однозначно та мають за мету досягнення максимального рівня ефективності. В цьому ракурсі основними вимогами до управлінських технологій є ефективність, оперативність, своєчасність, простота, доступність як для керівників, так і для виконавців, відкритість, відповідність нормам та законам, гуманність тощо.

Серед основних тенденцій розвитку управлінських технологій найбільш виразними є: підвищення уваги до людського капіталу, людських ресурсів організації; управлінські технології розглядаються як ефективні інструменти реалізації інновацій, забезпечення динаміки об’єкта; спостерігається демократизація систем управління за всіма аспектами; управлінські технології отримують гнучкість, варіативність; перетворюються у специфічні різновиди управлінських комп’ютерних технологій; базуються на інформаційно-аналітичних технологіях, використовують офісну техніку.

Особливості державно- управлінських технологій

Важливою особливістю методології державного управління є його технологічність. Управлінські технології дуже різноманітні. Вірогідно, що управлінська сфера є нині сферою найбільш інтенсивного розвитку технологій взагалі. Вони складаються з двох груп технологій: цілісних та часткових. Цілісні технології охоплюють часткові технології як складові. Як якісні засади класифікації цілісних технологій, на наш погляд, можна використовувати: об’єкти управління, суб’єкти управління, механізм управління, види організаційних структур, структуру управлінського циклу, стиль управління, типи процесу управління, етап розвитку технології.

Звернемо увагу на кілька проблем, пов’язаних з управлінськими технологіями. Першою є проблема неадекватності управлінської технології ситуації її впровадження. Це може бути зумовлено швидкими змінами діючих факторів. Тому управлінська технологія має бути досить гнучкою до цих змін. Використання управлінських технологій вимагає наявності деяких стандартних ситуацій. Виходячи з цього другою важливою проблемою є проблема методологічної та інструментальної творчості, яка принципово не розв’язується з використанням управлінських технологій.

Таблиця 15.4. Класифікація технологій державного управління

Ознака класифікації Основні різновиди управлінських технологій
Об´єкти управління Технології господарсько-економічного управління; технології державного управління; технології управління місцевою спільнотою; технології управління соціально-культурною сферою тощо
Суб´єкти управління Технології діяльності органів державної влади; технології органів місцевого самоврядування; технології управління громадсько-політичними організаціями; технології підприємницької діяльності тощо
Механізм управління Технології соціально-економічного управління, тобто використання ринкових механізмів; технології організаційного, адміністративно-державного управління, що передбачають використання механізмів влади; технології соціально-культурного управління, які передбачають використання культури, громадської думки
Види організаційних структур Технології лінійного управління, коли управлінська діяльність базується на лінійній організації; технології функціонального управління, коли управлінська діяльність має функціональний характер; технології лінійно-функціонального характеру, коли поєднується лінійність та функціональність
Охоплення структури управлінського циклу Цілісні технології управління, які охоплюють усі складові управлінського циклу; часткові управлінські технології, тобто ті, що відображають окремі складові управлінського циклу
Стиль управління Технології авторитарного управління, що встановлюють єдиновладдя; технології ліберального управління, які забезпечують свободу діяльності підлеглих; технології демократичного

управління, які забезпечують поєднання демократії та єдиноначальності

Тип процесу управління Технології детермінованого управління, характеризуються чіткою послідовністю дій; технології ефективного управління, що вимагають коригування управління результатами вивчення ефективності; технології антикризового управління, орієнтовані на недопущення кризових явищ; технології ситуативного управління, що базуються на виборі організаційної структури і механізму управління за трьома параметрами: стосунки між керівником і співробітниками, структура завдання, впливовість посади керівника; технології пошукового управління, коли існує невизначеність відносно цілі та ситуації
Етапи розвитку технології Технології проектування організації процесу управління (раціональна послідовність робіт, час та простір зв´язків тощо); технології перевірки та впровадження управлінських технологій у практику; технології саме управління, які моделюють процес управління

Серед актуальних напрямів удосконалення управлінських технологій державного управління такі: забезпечення належної організованості, необхідної регламентації та ефективного розвитку міжгалузевих, міжтериторіальних, проблемних цільових програм різного рівня; розроблення в межах державного апарату науково обґрунтованих технологій підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень; розвиток технологій для організаційних форм управлінської діяльності; розроблення технологій зворотних зв’язків управлінських процесів.

Site Footer