11.11. Проектна компетентність державного службовця

Поняття проектної компетенції

З ускладненням та збільшенням обсягу знань про продукти і послуги, створювані в межах державних проектів і програм, зростає не тільки цінність знань і досвіду, а й значимість компетентнісного аспекту проектної діяльності державних службовців. Ринок праці поступово перетворюється в ринок компетентності, причому компетентнісний підхід відіграватиме все більш важливу роль в управлінні проектами, і це передусім стосується інноваційних державних проектів і програм. Зазначене зумовлює актуальність розроблення моделі проектної компетентності державного службовця.

Компетентнісний підхід базується на двох поняттях:

– компетенція – сфера діяльності або функція, яка здійснюється співробітником;

– компетентність – характеристика потенційної можливості співробітника здійснювати успішну діяльність у рамках певних компетенцій.

В умовах реалізації державно-управлінських реформ перед органами публічної влади стоїть актуальне завдання: розкрити компетентнісний потенціал державних службовців у повному обсязі, що є вкрай важливим для прийняття правильних управлінських рішень і проведення достовірної експертизи під час реалізації державних проектів. Однак необхідно пам’ятати, що для кожного службовця, який будує свою кар’єру на державній службі, такий розвиток є, з одного боку, мотивуючим чинником, з другого – загрозою. Крім того, від кожного службовця очікується, що він навчиться керувати власними компетентностями і розвивати їх.

Якщо раніше управління компетентністю розглядалося як бажаний компонент системи управління органом публічної влади, то в наш час воно стало нагально необхідним. Для його впровадження потрібно розробити відповідну підсистему на основі таких принципів:

– принципу незалежності компонентів ефективної моделі – компетенції мають бути чітко розмежовані;

– принципу повноти – в підсистему необхідно включити всі компетенції, що належать до діяльності органу влади;

– принципу реалістичності – повноваження службовців повинні чітко визначатися, періодично переглядатися з урахуванням актуальних викликів;

– принципу диференціації – всі компетенції необхідно деталізувати до потрібного рівня;

– принципу вимірності – для всіх компетенцій мають бути розроблені індикатори, що дають змогу оцінювати компетентність службовців.

Відмінна риса компетентнісного підходу – розподіл усіх видів компетенцій по сферах для визначення необхідних вимог до роботи персоналу. Сфера компетенцій – набір взаємопов’язаних завдань. При цьому завдання – це частина роботи, яка має бути виконана у певній ситуації, а виконання завдання досягається в результаті цілеспрямованих дій службовця.

Ініціювання Організація роботи Виконання Аналіз
1. Сміливість

 1. Ініціативність
 2. Незалежність
 3. Винахідливість
 4. Планування
 5. Організація
12. Контроль розвитку проекту

13. Розуміння організаційного контексту

 1. Орієнтація на результат
 2. Увага до деталей
 3. Завзятість
 4. Орієнтація на якість
 5. Амбіції
 6. Енергійність
 7. Креативність
 8. Аналіз проблем
 9. Здатність до навчання
 10. Концептуальне мислення
Вплив Управління Налагодження відносин Перетворення
5. Взаємодія із зацікавленими сторонами

 1. Презентабельність
 2. Переконливість
 3. Комунікабельність

9. Вміння домовлятися

 1. Рішучість

15. Делегування

16. Лідерство (індивідуальне)

17. Лідерство (командне)

 1. Декларування власних думок
 2. Коучинг
 3. Орієнтація на взаємодію
 4. Вміння слухати
 5. Співробітництво
 6. Співпереживання
 7. Розуміння зовнішнього середовища
 8. Здатність оцінювати ситуацію
 9. Концепція розвитку
 10. Міжкультурна орієнтація (співробітництво)
Створення впевненості Прояв гнучкості
20. Чесність 42.Адаптованість
21. Лояльність 43. Самоконтроль
22. Надійність 44. Стресостійкість

Рис. 11.10. Класифікаційні ознаки і відповідні їм компетенції

 

Зміст проектної компетенції

Наукові дослідження та практичний досвід показали, що розвиток компетентнісного підходу до управління проектами в системі державної служби може здійснюватися в межах таких 10 сфер компетенцій.

 1. Ініціювання – визначення цілей і способів їх досягнення, розробка плану проекту (зародження проекту – ситуація характеризується високим рівнем невизначеності).
 2. Вплив – активний вплив на учасників проекту (зародження проекту, ситуація характеризується високим рівнем невизначеності і високою вірогідністю виникнення конфліктів).
 3. Організація роботи – ефективне структурування та інжиніринг або реінжиніринг процесів (плани проекту або програми перебувають на стадії формування).
 4. Управління – ефективне залучення співробітників до досягнення поставлених цілей (роботи, передбачені проектом або програмою, на яких формується і реалізується стратегія).
 5. Створення впевненості – неухильне дотримання стратегії і демонстрація послідовності в діях. Це надихає співробітників, надає їм упевненості і створює відчуття стабільності (нові, невизначені або такі, що характеризуються високим ступенем ризику, ситуації).
 6. Виконання – ефективне досягнення результатів (поточна діяльність, передбачена за проектом / програмою, спрямована на досягнення цілей).
 7. Налагодження відносин – формування і підтримка комфортних взаємин у колективі, допомога співробітникам у досягненні їхніх власних цілей (роботи або етапи, передбачені проектом / програмою, на яких здійснюється колективна діяльність).
 8. Аналіз – всебічний розгляд ситуації і формування холістичного бачення, яке переосмислює результати проекту (програми) та отриманий у процесі його реалізації досвід (інформація про результати).
 9. Перетворення – розгляд отриманого досвіду і результатів у соціальному і організаційному контексті; аналізу програми командою.
 10. Прояв гнучкості – використання різних стилів управління, застосування різних технік під час управління змінами.

Для практичного запровадження компетентнісного підходу до управління проектами в системі державної служби необхідно чітко сформулювати визначення термінів “завдання” і “діяльність”.

Завдання – це цілеспрямована діяльність, орієнтована на одержання певного результату в деякій предметній сфері.

Діяльність – дії, спрямовані на виконання певної сукупності завдань для досягнення конкретної мети. Виконання кожного завдання контролюється на основі розроблених для цього індикаторів і одержуваних під час виконання завдання результатів.

Застосування описаних на рівні завдань компетенцій – необхідна умова того, що завдання буде виконуватися з максимальною ефективністю.

Особливе місце в моделі проектної компетенції державного службовця займають поведінкові компетенції – певні моделі поведінки, які застосовують управлінці для досягнення своїх цілей.

Для прикладу наведемо модель трирівневої оцінки однієї з поведінкових компетенцій (див. рис. 11.11) за національним стандартом визначення компетентності учасників проектної діяльності.

Таким чином, існує стільки ж компетенцій, скільки можна виділити різновидів проблем і завдань. Завдання, які доводиться вирішувати органу публічної влади, мають бути згруповані, що може стати основою для їх класифікації. Крім того, слід розуміти, що державний службовець, орієнтований на результат, і процесно-орієнтований державний службовець – різні типи управлінців. Керівник проекту (програми) може приділяти увагу або місії програми, або процесу її реалізації, тоді як проектний менеджер повинен фокусувати увагу однаковою мірою і на одному, і на другому.

Виконання
Орієнтація на якість Кожен менеджер команди проекту вимагає від себе і від інших дотримуватися в роботі високих стандартів якості
Рівень 1 Для орієнтації на якість у своїй роботі необхідно:
– встановлювати високі стандарти якості;

– постійно дотримуватися цих стандартів;

– виявляти проблеми; прагнути до вирішення важких завдань;

– критично оцінювати власну діяльність;

– пишатися своєю роботою;

– удосконалюватися;

– бути готовим до виконання важливих завдань

Рівень 2 Для поліпшення якості проекту або роботи команди необхідно:
– підвищувати ефективність зворотного зв´язку зі співробітниками, якість роботи яких могла б бути вищою;

– активно пропагувати важливість якісного виконання завдань і сприяти тому, щоб такий підхід в команді або підрозділі став провідним;

– установлювати загальні критерії та стандарти якості;

– роз´яснювати членам команди, яка якість роботи від них очікується;

– граючи роль тренера, орієнтувати співробітників на досягнення максимальних стандартів якості таким чином, щоб вони стали внутрішніми стандартами підрозділу, команди, організації;

– спонукати співробітників оцінювати якість роботи один одного;

– дотримуватися балансу між часом і якістю виконання завдань, домагатися, щоб з цього питання були досягнуті чіткі угоди

Рис. 11.11. Опис компетенції “Орієнтація на якість”

Список використаних джерел

 1. Азаров Н. Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н. Я. Азаров, Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев. – К. : Саммит-Книга, 2011. – 528 с.
 2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И. Ансофф ; пер. с англ. под ред. А. Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2011. – 344 с.
 3. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учеб. пособие / Г. В. Атаманчук. – М. : ОАО “НПО “Экономика”, 2000. – 302 с.
 4. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко. – К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с.
 5. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : навч. посіб. : у 2 ч. / В. Д. Бакуменко. – Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 276 с.
 6. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : навч. посіб. : у 2 ч. / В. Д. Бакуменко. – Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 296 с.
 7. Балашов В. Г. Механизмы управления организационными проектами / В. Г. Балашов, Ю. Заложнев, Д. А. Новиков. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 84 с.
 8. Безверхнюк Т. М. Управління проектами в публічній сфері : навч. посіб. / Т. М. Безверхнюк, Н. О. Котова, С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 344 с.
 9. Богданов В. В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом / В. Богданов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 248 с.
 10. Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент / О. В. Бондар. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 400 с.
 11. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики : пер. з англ. / М. Пол Браун. – К. : Основи, 2000. – 243 с.
 12. Бушуев С. Д. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – К. : Иридиум, 2010. – 208 с.
 13. Верба В. А. Проекти організаційного розвитку: ідентифікація та особливості підготовки / В. А. Верба // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – Вип. 24-25. – С. 11-18.
 14. Гвишиани Д. М. Организация и управление: Социологический анализ буржуазных теорий / Д. М. Гвишиани. – М. : Наука, 1970. – 383 с.
 15. ГогінаЛ. М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату [Електронний ресурс] / Л. М. Гогіна
 16. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г І. Арабаджи / за заг. ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.
 17. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. – К. : Соцінформ, 2002. – 111 с.
 18. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения : пер. с англ. / П. Друкер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.
 19. Дункан Дж. У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики : пер. с англ. / Дж. У! Дункан. – М. : Дело, 1996. – 272 с.
 20. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
 21. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.
 22. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : учеб. пособие / Н. Л. Карданская. – М. : Рус. делов. лит., 1998. – 288 с.
 23. Кендалл Д. И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами : пер. с англ. / Д. И. Кендалл, С. К. Роллинз. – М. : ПМСофт, 2004. – 576 с.
 24. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій : монографія / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. – К. : Нов. друк, 2010. – 160 с.
 25. Креативные технологии управления проектами и программами : монография / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева и др. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с.
 26. Кристесен Р Стратегическое управление человеческими ресурсами. Дорожная карта: от великой идеи к деловой практике : пер. с англ. / Р. Кристесен. – М. : Олимп-бизнес, 2011. – 288 с.
 27. Куриленко Т. П. Проектне фінансування / Т. П. Куриленко. – К. : Кондор, 2006. – 208 с.
 28. Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки / Б. М. Лазарев. – М. : Юрид. лит., 1988. – 320 с.
 29. Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак. – М. : Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Изд-во ЭКМОС, 1998. – 248 с.
 30. Ляхова О. О. Проектне фінансування енергозбереження в Україні VI [Електронний ресурс] / О. О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2012.
 31. Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М. : Омега-Л, 2009. – 960 с.
 32. Матвіїшин Є. Г. Планування проектних дій : навч. посіб. / Є. Г. Матвіїшин. – К. : Хай- Тек Прес, 2008. – 216 с.
 33. МесконМ. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.
 34. Національні проекти для України : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2010. – 37 с.
 35. Нельсон Б. Социальная политика и управление: общие проблемы / Б. Нельсон // Полит. наука. Новые направления / под ред. Б. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М., 1999.
 36. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Н. Р. Нижник, O. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.
 37. Організаційна поведінка : пер. з англ. / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, P. В. Вудмен, Н. С. Бренінг. – К. : Основи, 2001. – 726 с.
 38. Пал Л. Аналіз державної політики / Л. Пал ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 1999. – 422 с.
 39. ПалехаЮ. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 211 с.
 40. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева / под ред. М. С. Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270 с.
 41. Пересада А. А. Проектне фінансування / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2005. – 736 с.
 42. Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс] : Закон України від 22 груд. 2011 р. N° 4218-VI.
 43. Про державну службу : Закон України від 17 листоп. 2011 р. № 4050-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273. – С. 1072.
 44. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс] / Ком. з екон. реформ при Президентові України. Проектний аналіз : навч. посіб. / відп. ред. С. О. Москвін. – К. : Лібра, 2006. – 368 с.
 45. Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление / Б. А. Райзберг, Г. Лобко. – М. : ИНФРА -М, 2002. – 428 с.
 46. Райт Г. Державне управління / Г. Райт. – К. : Основи, 1994. – 191 с.
 47. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва ; за ред. В. А. Рача. – К. : К.І.С., 2010. – 276 с.
 48. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.
 49. Саймон Г. Адміністративна поведінка: дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон ; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.
 50. Тернер Дж. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Дж. Р. Тернер. – К. : Изд-во Гребенников Бизнес Букс, 2007. – 552 с.
 51. Томпсон-мл. А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа : пер. с англ. / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Срикленд III. – 12-е изд. – М. : Издат. дом “Вильямс”, 2011. – 928 с.
 52. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер. – К. : Видавн. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.
 53. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998. – 272 с.
 54. Федорчак О. В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління [Електронний ресурс] / О. В. Федорчак // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – Вип. 1.
 55. Харитонова Е. Корпоративная культура и управление изменениями / Е. Харитонова. – М. : Юнайтед Пресс, 2009. – 192 с.
 56. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико – правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X. : Право, 1996. – 164 с.
 57. Шаров Ю. П. Основи цілепокладання в проектно-орієнтованій системі стратегічного планування муніципального розвитку / Ю. П. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3 (25). – С. 223-228.
 58. Эффективная организация : пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 192 с.
 59. Child J. Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures / J. Child, Faulkner, S. Tallman. – Oxford University Press, 2005. – 457 р.
 60. Wit B. Strategy Synthesis. Resolving strategy. Paradoxes to Create Competituve Advantage / Wit, R. Meyer. – Thomson Learning, 2005. – 469 р.
 61. Allyson M. Strategic Planning for Nonprofit Organizatons / M. Allyson, J. Kaye. – USA : John Wiley&Sons, Inc., 2005. – 458 р.
 62. Child J. Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures / J. Child, D. Faulkner, S. Tallman. – Oxford University Press, 2005. – 457 р.
 63. Duncan W When Necessity Becomes a Virtue: The Case for Taking Strategy Seriously / W. Duncan // Journal of General Management. – 1987. – Winter. – N 13. – Р 28-42.
 64. HittM. A. Strategic Management: Competitiveness and Globalisation (Consepts and Cases) / M. A. Hitt, R. D. Ireland, R. E. Hoskisson. – Thomson : South Western, 2003.
 65. KerznerH. Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling / H. Kerzner. – 10th ed. – Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, 2009. – xxiv, 1094 p.
 66. Simon H. Making Management Decisions : the Role of Instition and Emotion / H. Simon // Akademy of Management Executive. – 1987. – Feb. – N 1. – Р 57-64.
 67. Wit B. Strategy Synthesis. Resolving strategy. Paradoxes to Create Competitive Advantage / Wit, R. Meyer. – Thomson Learning, 2005. – 469 р.

Теми творчих робіт

 1. Проектно-орієнтований підхід як нова філософія організації управління державними проектами і програмами.Організаційно-правові засади управління проектами в публічній сфері.
 2. Інноваційні механізми управління державними проектами і програмами.
 3. Організаційно-правові засади діяльності проектного офісу в органі публічної влади.
 4. Проектна компетентність державного службовця.
 5. Компетентнісний підхід до організації навчання державних службовців.
 6. Передумови застосування стратегічного управління в системі державної служби.
 7. Технології формування державних стратегій державними службовцями.
 8. Місце, роль та функції державних службовців у розробленні державних стратегій.

Контрольні запитання до розділу

 1. На чому базується філософія проектного менеджменту?
 2. Які відмінні ознаки мають проекти?
 3. Сформулюйте визначення поняття “управління проектами в публічній сфері”.
 4. Наведіть головні аргументи щодо доцільності застосування концепції управління проектами для розробки та здійснення програм і проектів у сфері державного управління.Розкрийте сутність програмно-цільового управління.
 5. З яких частин складається структура цільової комплексної програми?
 6. На яких принципах програмно-цільового управління базується процес розробки цільових програм?Розкрийте сутність системи управління проектним циклом.
 7. Охарактеризуйте роль проектного фінансування в становленні інноваційної моделі розвитку України.Яка принципова відмінність компетенції від компетентності?
 8. Які існують стандарти для оцінки компетентності проектного менеджера?
 9. Охарактеризуйте сутність проектної компетенції державного службовця.
 10. У чому полягає сутність процесу публічного адміністрування?
 11. Від яких чинників і обставин залежить ефективність публічного адміністрування?
 12. Що таке проблемна ситуація?
 13. Які існують основні різновиди проблемних ситуацій?
 14. У чому полягають відмінності класичного та сучасного визначень менеджеріального поняття “прийняття управлінських рішень”?Як розуміють поняття “прийняття управлінських рішень” вчені-правознавці?
 15. Як Ви розумієте політичний аспект прийняття управлінських рішень?
 16. У чому сутність свідомісного (ціннісного) аспекту прийняття управлінських рішень?
 17. Реалізацією яких функціональних імперативів забезпечується рівновага соціальних систем (за Т.Парсонсом)?
 18. З яких управлінських функцій складається цикл управління?
 19. Які основні функції стратегічного управління?
 20. Чи обов’язково існує доцільність пошуку альтернативних шляхів розвитку організації?
 21. Що можна закласти в базис моделі стратегічного розвитку?
 22. Які основні етапи стратегічного управління?
 23. Що є основою для реалізації визначеної стратегії?
 24. Які принципи постановки проблем для стратегічного управління?
 25. Які основні моделі стратегічного управління?

Питання з підготовки до іспиту

 1. “Особливості управління проектами в публічній сфері”:
 2. з’ясуйте, що таке проект та проектна діяльність; системна модель процесу реалізації проекту;
 3. визначіть критерії вибору проекту;
 4. виявіть процеси та функції управління проектами.
 5. “Правові засади затвердження, розроблення та виконання державних програм”:
 6. визначіть порядок розробки та затвердження державних цільових програм;
 7. сформулюйте проблеми регіонів України, які є підставами для розробки цільових програм;
 8. підготуйте аналітичний документ про соціально-економічний стан обраної області. Під час розробки документа обов’язково слід спиратися на Типову структуру програми соціально- економічного розвитку області, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;
 9. На основі національного стандарту визначення компетентності учасників проектної діяльності та методичних рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби щодо розробки профілю професійної компетентності державного службовця опишіть проектну компетенцію державного службовця на рівні завдань (ранг, категорія і посада за вибором).
 10. Розкрийте сутність загальної технології прийняття рішень (за Р.Фатхутдіновим).
 11. Стисло охарактеризуйте динаміку виконання рішень.
 12. Обгрунтуйте сутність функції контролю у процесі виконання управлінських рішень.
 13. Назвіть стандартні моделі стратегічного управління державного управління в Україні.
 14. У чому полягає стратегічне моделювання кризових процесів у державному управлінні?
 15. Охарактеризуйте процес стратегічного управління в державному секторі.
 16. Визначіть чинники результативності стратегічного управління в органах державної влади.

Site Footer