Вступ

Одним із пріоритетних напрямів підвищення якості досудового розслідування є послідовне напрацювання і запровадження у практику діяльності уповноважених на це законом правоохоронних органів положень криміналістичної методики розслідування різних категорій кримінальних справ. Така діяльність повинна постійно забезпечуватися з боку криміналістичної науки, ґрунтуватися на принципі науковості та одного з основних часткових законів розвитку науки криміналістики – обумовленості криміналістичних рекомендацій потребам практики і вдосконалення цієї практики на основі положень криміналістичної науки.

Професійними реалізаторами головних функцій кримінального судочинства є слідчі, які в своїй практичній діяльності зобов’язані постійно використовувати засоби та методи криміналістики. Зараз система теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо використання криміналістичних знань є незавершеною. Деякі питання щодо методики розслідування окремих видів злочинів після прийняття у 2001 р. нового Кримінального кодексу України так і залишилися нез’ясованими, рекомендації щодо методики розслідування окремих злочинів не розроблялися.

Мета посібника – розвинути існуючі наукові положення криміналістики, що використовуються під час розслідування різних видів злочинів; конкретизувати способи їх використання на досудовому слідстві; запропонувати науково-практичні рекомендації розслідування тих видів злочинів, що не отримали достатньої уваги з боку вчених- криміналістів.

Структура посібника – це вісімнадцять тем, що присвячені методиці розслідування злочинів, підслідних органам внутрішніх справ. Теми подані у послідовності, що відповідає розміщенню конкретного виду злочину у Кримінальному кодексі України. У кожній із них розкривається три питання: криміналістична характеристика злочину; типові слідчі ситуації та слідчі версії; особливості розслідування.

Усвідомлюючи, що постійні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, потребуватимуть подальшого опрацювання наукою криміналістикою, авторський колектив не претендує на абсолютно повну та безапеляційну правильність наведених у посібнику положень і буде вдячний за слушні пропозиції, побажання і рекомендації.

Site Footer