4. Взаємодія Державної міграційної служби України з іншими владними суб`єктами з питань міграції

Хоча Державна міграційна служба України і є окремим органом влади, вона входить до апарату держави, тобто є елементом, ланкою цілісної системи. Однією з обов’язкових умов існування будь-якої матеріальної системи є наявність взаємодії між елементами, що її утворюють. Отже, ДМС України не може існувати та функціонувати ізольовано від інших органів державної влади, з якими вона активно співпрацює в процесі реалізації державної міграційної політики.

ДМС України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями. За забезпечення взаємодії ДМС з іншими органами влади та органами місцевого самоврядування відповідають голова ДМС України та його перший заступник. Безпосередньо координацію діяльності ДМС України здійснює міністр внутрішніх справ України.

Для того щоб взаємодія відповідала принципу законності, була цілеспрямованою та ефективною, вона повинна відбуватися у чітко встановленому порядку. На сьогодні існує декілька нормативно-правових документів, що регулюють порядок взаємодії ДМС України з іншими органами влади.

По-перше, наказ МВС України та Мінфіну України від 21 червня 2012 року № 554/752 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон» установлює правила оформлення та подання Державною міграційною службою України до Державної фіскальної служби України запитів про достовірність реєстраційного номера або серії та номера паспорта фізичної особи й оформлення та надання відповідей ДФС на такі запити. Відповідно до норм цього Порядку інформаційний обмін здійснюється засобами електронної пошти структурного підрозділу та уповноваженого підрозділу з використанням модемних телефонів. Ініціатором зв’язку (установлення з’єднання) є уповноважений підрозділ. Програмні засоби електронної пошти та поштовий агент-робот, що використовуються з боку ДФС під час організації взаємодії, встановлюються та супроводжуються фахівцями уповноваженого підрозділу відповідно до наданих структурним підрозділом інсталяційних пакетів програмного забезпечення та експлуатаційної документації. У разі відсутності стабільного модемного зв’язку для інформаційного обміну використовуються магнітні носії даних, які передаються кур’єром. Організацію доставляння магнітних носіїв даних забезпечує уповноважений підрозділ.

Результати перевірки передаються на тому самому носії, на якому були надані запити. Режим оброблення — оперативний або регламентний — визначається у супровідних листах до носія. Підтвердження про отримання результатів перевірки надається уповноваженим підрозділом до структурного підрозділу в супровідному листі разом із наданням чергового запиту. Про неможливість зчитування даних з магнітного носія повідомляється відповідальною особою за контактними телефонами. При цьому уповноважений підрозділ готує копію тієї самої інформації на аналогічному носії та подає її до структурного підрозділу.

Відомості кожного запису файла-запиту перевіряються на відповідність даним інформаційного фонду Державного реєстру. Під час обміну інформацією суб’єкти інформаційного обміну забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається, згідно із законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Для взаємної ідентифікації структурного підрозділу та уповноваженого підрозділу використовуються паролі, перелік яких готується уповноваженим підрозділом і подається до структурного підрозділу один раз на місяць в останній декаді поточного місяця. Строк дії переліку паролів для захисту інформації під час взаємодії уповноваженого підрозділу із структурним підрозділом — календарний місяць. Періодичність зміни переліку паролів — щомісяця. Використовуються три типи паролів: основний та два резервних. Перехід на один із резервних паролів здійснюється у разі компрометації чинного пароля (основного або одного з резервних) за письмовими повідомленнями уповноваженого підрозділу окремо за кожним типом пароля із зазначенням типу пароля на конверті.

По-друге, деякі питання регулює спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 7 липня 2012 року № 604/417/793/499/51 «Про затвердження Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту». Відповідно до цього наказу, якщо державний кордон України перетинає чи перетнула дитина, розлучена із сім’єю, посадові особи органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України у разі її звернення або повідомлення інших осіб невідкладно повідомляють про це територіальний орган Державної міграційної служби України та відповідний орган опіки та піклування за місцем її виявлення, а також роз’яснюють такій дитині (за необхідності залучається перекладач) порядок подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та інформують про місцезнаходження територіальних органів ДМС України. Якщо органами Держприкордонслужби було виявлено дитину, розлучену із сім’єю, яка незаконно перетнула кордон України та заявляє про намір бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про це повідомили інші особи, які не є її законними представниками, посадові особи органу Держприкордонслужби невідкладно повідомляють про це територіальний орган ДМС України та відповідний орган опіки та піклування за місцем її виявлення. У разі виявлення дитини, розлученої із сім’єю, про це невідкладно повідомляються територіальний орган ДМС України, орган внутрішніх справ Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на транспорті й відповідний орган опіки та піклування за місцем виявлення дитини.

Посадова особа органу Держприкордонслужби або органу внутрішніх справ після виявлення дитини, розлученої із сім’єю, із залученням перекладача заповнює у двох примірниках акт про факт виявлення дитини, розлученої із сім’єю, яка заявила про намір звернутися до компетентних органів України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та забезпечує передачу дитини, розлученої із сім’єю, представникові територіального органу ДМС України протягом 24 годин. Попередньо погоджуються час та місце передачі дитини, розлученої із сім’єю.

Під час передачі дитини, розлученої із сім’єю, територіальний орган ДМС України забезпечує присутність перекладача та представника відповідного органу опіки та піклування. Передача виявленої дитини, розлученої із сім’єю, оформлюється актом про приймання – передавання дитини, розлученої із сім’єю, яка заявила про намір звернутися до компетентних органів України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Акт про приймання- передавання складається посадовою особою органу, який виявив дитину, розлучену із сім’єю, у двох примірниках (кожній стороні по одному).

Дані до акта про факт виявлення й акта про приймання-передавання заносяться з наявних документів, що посвідчують особу дитини, та візуального огляду, а за відсутності документів — зі слів дитини або інших осіб, які можуть надати відомості про таку дитину, про що робиться запис в акті, який засвідчується підписом цієї особи.

Далі територіальний орган ДМС України і відповідний орган опіки та піклування спільно невідкладно вживають заходів для тимчасового влаштування дитини, розлученої із сім’єю, до притулку для дітей служби у справах дітей, дитячих будинків або загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або в сім’ю (крім сімей усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), у разі потреби надання невідкладної медичної допомоги або стаціонарного лікування — до закладу охорони здоров’я за місцем виявлення дитини. Територіальний орган ДМС України забезпечує надання послуг перекладача. У разі виникнення обґрунтованого сумніву щодо віку дитини, розлученої із сім’єю, уповноважена посадова особа територіального органу ДМС України із залученням перекладача за згодою дитини та її законного представника направляє таку дитину на обстеження до закладу охорони здоров’я для встановлення її віку.

У випадку закінчення строку перебування дитини, розлученої із сім’єю, в притулку для дітей служби у справах дітей відповідний орган опіки та піклування вирішує питання подальшого влаштування дитини, розлученої із сім’єю, та повідомляє територіальний орган ДМС України про зміну місця її перебування.

По-третє, наказ МВС України від 28 березня 2013 року № 304 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» визначає організаційні та процедурні питання взаємодії МВС із Державною міграційною службою України у процесі формування та реалізації державної політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у відповідних сферах з метою забезпечення її узгодженості, планомірності та цілісності.

Взаємодія ДМС України з МВС України відбувається за такими напрямками:

– підготовка проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України. Так, ДМС розробляє проекти актів Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери її діяльності, та надсилає до Міністерства завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України для його опрацювання відповідним підрозділом МВС та погодження міністром внутрішніх справ України; міністерство доводить до відома ДМС позицію міністра внутрішніх справ України щодо проекту акта Кабінету Міністрів України шляхом надсилання листа та (у разі відсутності зауважень) завізованого міністром внутрішніх справ України проекту акта; у разі висловлення зауважень чи пропозицій поданий ЦОВВ проект акта Кабінету Міністрів України повертається ДМС для доопрацювання; у разі виникнення розбіжностей ДМС може уживати заходів щодо проведення узгоджувальних процедур з метою пошуку взаємоприйнятного рішення; надіслання ДМС проекту акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів можливе лише після його погодження та візування міністром внутрішніх справ України; далі погоджений із заінтересованими органами проект акта Кабінету Міністрів України керівник ДМС надсилає до Міністерства разом із документами і матеріалами, передбаченими регламентом Кабінету Міністрів України, для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України;

– погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами державної влади: ДМС опрацьовує проект нормативно-правового акта з питань, що стосуються сфери його

діяльності, який надійшов до нього як до заінтересованого органу, та подає проект до Міністерства для опрацювання і погодження міністром внутрішніх справ України; позицію міністра внутрішніх справ України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ДМС як до заінтересованого органу, Міністерство обов’язково доводить до відома ДМС; погодження проекту нормативно-правового акта без урахування позиції міністра внутрішніх справ України не допускається;

– підготовка проектів наказів Міністерства внутрішніх справ України: ДМС розробляє проекти наказів Міністерства з питань, що стосуються сфери їх діяльності відповідно до законодавства, здійснює опрацювання проектів наказів міжвідомчого характеру, що належать до сфери її відання; підготовлені проекти наказів подаються до Міністерства. Міністерство доводить до відома ДМС позицію міністра внутрішніх справ України щодо проектів наказів, розроблених ДМС, шляхом надсилання листа у разі наявності зауважень або пропозицій до поданого проекту; у разі врахування висловлених зауважень ДМС подає відповідні проекти наказів до Міністерства; разом із проектами наказів нормативно-правового змісту ДМС, яка є їх розробником, готує та надає Міністерству встановлені законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів документи, необхідні для державної реєстрації; у разі відсутності зауважень проекти наказів подаються на підпис міністру внутрішніх справ України; після підписання накази нормативно-правового змісту подаються відповідним підрозділом МВС на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

– визначення пріоритетних напрямів роботи ДМС: ДМС та її територіальні органи здійснюють планування своєї роботи за визначеними міністром внутрішніх справ України пріоритетними напрямами роботи. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної міграційної політики ДМС подає міністру внутрішніх справ України пропозиції щодо пріоритетних напрямів своєї роботи на наступний рік, ДМС формує річні плани роботи та подає Міністерству на затвердження міністром внутрішніх справ України; у планах роботи ДМС визначаються відповідальні за здійснення запланованих заходів структурні підрозділи її апарату та її територіальні органи, а також строки виконання зазначених заходів; за дорученням міністра внутрішніх справ України ДМС включає до планів роботи інші заходи, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері;

– контроль за реалізацією ДМС та її територіальними органами державної політики у відповідних сферах: цей контроль забезпечується шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких можуть порушуватися питання щодо проведення ДМС службових розслідувань; планування проведення перевірок ДМС та її територіальних органів здійснюється відповідним підрозділом МВС; план проведення перевірок затверджується міністром внутрішніх справ України; до проведення перевірок за дорученням Міністра можуть залучатися працівники структурних підрозділів апарату Міністерства та персонал ДМС; Міністерство письмово повідомляє ДМС та їх територіальні органи про планову перевірку за 10 днів до дати початку її проведення, при цьому до листа додається копія наказу Міністерства з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки;

– обмін інформацією між Міністерством та ДМС. З метою забезпечення належної ефективної та дієвої взаємодії ДМС подає до Міністерства: пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на наступний рік і проект плану роботи ДМС — 20 грудня року, що передує звітному; звіти про виконання планів роботи ДМС та покладених на них завдань за попередній рік — до 15 січня поточного року; доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені наказами МВС України та дорученнями міністра внутрішніх справ України терміни; інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та міністра внутрішніх справ України — щоквартально до 10-го числа місяця, що настає за звітним періодом; інформацію на виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, в яких Міністерство визначено головним виконавцем, а ДМС є співвиконавцем, — невідкладно, якщо такі доручення надсилаються для виконання негайно, в інших випадках — протягом першої половини строку, відведеного на їх виконання; інформацію за запитом міністра внутрішніх справ України — у визначений термін;

інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в центральних органах виконавчої влади, її територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління центральних органах виконавчої влади, — негайно телефоном до чергової частини МВС України та протягом однієї години — спецповідомленням; проекти структури апарату ДМС, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів ДМС тощо. У свою чергу, Міністерство надсилає ДМС інформацію про позиції міністра внутрішніх справ України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ДМС як до заінтересованого органу; інформацію про визначені міністром внутрішніх справ України пріоритетні напрями роботи ДМС; затверджені міністром внутрішніх справ України плани роботи ДМС; погоджені міністром внутрішніх справ України проекти структури апарату ДМС, погоджені міністром внутрішніх справ України подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДМС, керівників та заступників керівників територіальних органів ДМС; методичні та інформаційні матеріали, спрямовані на формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах; пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДМС, включно з рекомендаціями щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у ДМС.

Ураховуючи викладене, можна стверджувати, що взаємодія ДМС України з іншими органами влади за окремими напрямками її діяльності зазнала досить якісного та змістовного нормативно-правового врегулювання. Водночас для підвищення ефективності реалізації міграційної політики у державі цього недостатньо, необхідно посилити масштаби та глибину співпраці органів і посадових осіб ДМС з іншими представниками державної влади.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте нормативно-правове регулювання діяльності Державної міграційної служби України.

2. Які принципи діяльності Державної міграційної служби України ви знаєте?

3. Розкрийте завдання Державної міграційної служби України.

4. Якими є основні функції Державної міграційної служби України?

5. Охарактеризуйте повноваження Державної міграційної служби України.

6. У чому полягає сутність взаємодії Державної міграційної служби України з іншими владними суб’єктами з питань міграції?

7. З якими владними суб’єктами взаємодіє Державна міграційна служба України?

8. У чому полягає сутність взаємодії Державної міграційної служби України з іншими владними суб’єктами з питань міграції?

Site Footer