Якість нормативно-правових актів

ЯКІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ – 1) відповідність змісту (мовної, юридичної і соціальної складових) та структури нормативно-правового акта вимогам нормативності, повноти правового регулювання, конкретності, системності, точності, ясності, простоти та стислості;

2) сукупність властивостей, що характеризують нормативно-правовий акт як форму та джерело права, а також властивостей, що характеризують норми як зміст нормативно-правових актів;

3) відповідність нормативно-правового акта вимогам юридичної (нормопроектувальної) техніки, серед яких: прийняття акта в межах компетенції суб’єкта нормотворення; відповідність за обсягом регулювання визначеному в ньому предмету; відсутність повторів норм права, що містяться в інших нормативно-правових актах; відсутність дублювання однакових за змістом положень, що містяться в тексті цього нормативно-правового акта; ясність, чіткість, зрозумілість, стислість і послідовність; відсутність суперечливих норм права; відсутність положень, що належать до одного й того самого предмета правового регулювання; внутрішня узгодженість та логічно побудована структура.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer