Філософія публічного управління

ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВ-ЛІННЯ – відносно відокремлена частина галузі знань “публічне управління”, що досліджує світоглядні, загальнотеоретичні, методологічні, гносеологічні, аксіологічні проблеми, принципи, засади, закономірності й тенденції науки і практики публічного управління як узгодженої та скоординованої діяльності різних суб’єктів влад (державних, самоврядних, громадських) щодо забезпечення ефективної керованості ста-лим розвитком суспільства. Як складова частина теорії публічного управління Ф.п.у. здійснює осмислення суті науки публічного управління, її предмета, завдань, основних понять і категорій, ролі в суспільстві, методологічних особливостей, специфіки пізнавальної діяльності у сфері публічного управління, зміни парадигм управлінського мислення та діяльності тощо.

© Фурса М.В.

Site Footer