Філософія державного управління

ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – 1) як практична управлінська філософія – життєво-практична, прагматична мудрість, що спирається на реальний досвід державно-управлінської діяльності та певні культурно- історичні традиції, узагальнюється в базових, засадничих принципах, настановах, імперативах, табу, рецептах, “таємницях” мистецтва управління тощо, передається наступним поколінням управлінців через відповідні механізми соціалізації і т. ін.; 2) як складова теорії державного управління, що забезпечує дослідження природи науки державного управління, історичних причин та умов її виникнення, обґрунтування її методологічних особливостей, визначення предмета, завдань, розробки категорійного апарату та інших засобів дослідження, виконання експертних, аналітичних та прогностичних функцій; розробляє аксіологічні, загально-теоретичні і технологічні проблеми державного управління та відповідні їм напрями досліджень та ін. 1) як прикладна галузь досліджень теоретичної (зокрема соціальної) філософії – застосовує певну філософську теорію та методологію у сфері державного управління, здійснює аналіз та відбір власне філософських проблем, що виникають у цій сфері, уточнює, доопрацьовує загальнотеоретичні положення до рівня, що відкриває можливість їх практичного застосування, спонукає суб’єкта пізнання до визначення власної філософської позиції та ін. Ці три складові, на думку В.М.Князєва, розкривають основний зміст Ф.д.у.

© Петроє О.М.

Site Footer