Стилі публічного адміністрування

СТИЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – сукупність способів вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень, зумовлених специфікою завдань, які стоять перед організацією. Розрізняють такі найхарактерніші С.п.а.: авторитарний (орієнтований на завдання, жорсткий контроль за виконанням завдань, чіткі межі допустимої поведінки, бюрократично-ієрархічна структура, деперсоніфікація); демократичний (децентралізація повноважень, залучення працівників до процесу підготовки рішень та контролю їх виконання, двосторонній обмін інформацією); ліберальний (постановка проблеми та створення умов для її розв’язання, делегування повноважень, свобода працівників при прийнятті рішень, координація, експертна оцінка кінцевого результату); ситуативний (врахування професійної культури працівників та трудового колективу).

© Шевчук Б.М.

Site Footer