1.5. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Як навчальна дисципліна «Конституційне право України» вивчається у всіх вищих і середніх юридичних навчальних закладах. Цією дисципліною студенти-юристи фактично розпочинають вивчення правових галузевих дисциплін. Вивченню «Конституційного права України» має передувати добре засвоєння таких предметів як «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Логіка», «Вступ до юридичної спеціальності» тощо.

Засвоєння курсу «Конституційного права України» є своєрідною гарантією у вивченні (розумінні) як дисциплін конституційно-правового циклу («Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційно-процесуальне право України», «Муніципальне право України»), так й інших галузевих юридичних наук – адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального права тощо.

Приступаючи до вивчення, курсанти (студенти) повинні насамперед уяснити предмет конституційного права України – сферу суспільних відносин, які врегульовуються нормами конституційного права, структуру (внутрішню будову) конституційного права, його місце в системі правознавства загалом, зв’язок та взаємозалежність з іншими правовими навчальними дисциплінами. Студенти (курсанти, слухачі) повинні чітко розмежовувати поняття «Конституційне право України» як галузі права, юридичної науки і навчальної дисципліни.

Курсанти (слухачі, студенти) Львівського державного університету внутрішніх справ відповідно до навчальних планів вивчають «Конституційне право України» в обсязі визначених годин, зазвичай, протягом першого або першого та другого семестрів.

Робота курсантів (слухачів, студентів) Львівського державного університету внутрішніх справ під час вивчення тем кожного розділу курсу має охоплювати: вивчення рекомендованої теоретичної літератури; вивчення положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України; вивчення рекомендованої спеціальної літератури.

Семінарські заняття з курсу конституційного права України мають на меті поглиблення теоретичних знань курсантів, слухачів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, набуття ними необхідних навичок у практичній діяльності, розв’язанні конкретних юридичних справ, застосуванні чинного законодавства. Готуючись до семінарського заняття, курсанти, слухачі, студенти Львівського державного університету внутрішніх справ повинні вивчити спеціальну літературу (підручники, монографічні матеріали, наукові статті та повідомлення), необхідні нормативно-правові акти, ознайомитись з практикою їх реалізації. Засвоєний матеріал слід закріпити, відповівши на запитання для самоконтролю та виконавши тестові завдання. Після цього, можна приступати до виконання творчо-аналітичних задач та інших домашніх завдань. Відповіді повинні бути розгорнуті, аргументовані, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Зазвичай, домашні завдання виконуються у письмовій формі.

Site Footer