ВСТУП

Конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі. Адже питання про владу, її джерело, носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства є одним з найскладніших в юридичній, філософській, політичній та інших науках.

Провідний характер конституційного права України обумовлений також його основним джерелом – Конституцією України, яка є не лише установчим актом народу найвищої юридичної сили, фундаментом, основою для інших галузей національного права України, а й найвищою національною та духовною цінністю, втіленням і засобом реалізації національної ідеї.

З огляду на це головною метою навчальної дисципліни «Конституційне право України» є формування в майбутніх фахівців з права та політології стійкої конституційної правосвідомості потреби постійно звіряти свої акти та дії з фундаментальними принципами (нормами – принципами) Конституції України, вільне орієнтування в системі конституційного права та системі Основного Закону України, максимальне використовування його норми у своїй правозастосовній чи політичній діяльності.

Мета пропонованого курсу лекцій – допомогти курсантам (студентам) на основі ґрунтовного опанування Конституції України, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів міжнародного права) засвоїти основні засади конституційного ладу України, правового статусу людини і громадянина, державного й територіального устрою України, систему, принципи організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні; сформувати стійкі переконання в необхідності жити й працювати за нормами Конституції України, інших законів України; сформувати вміння й навички використання норм Конституції України, інших законодавчих актів у практичній діяльності.

Site Footer