Реінжиніринг у системі публічної служби

РЕІНЖИНІРИНГ У СИСТЕМІ ПУБ-ЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – перебудова (перепроектування) процесів, що протікають у системі публічної служби для досягнення радикального покращення її функціонування та розвитку. Реінжиніринг – це складний, багатофакторний процес, що ініціюється змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі органу публічної влади (системна криза, низька адаптивність до змін тощо). Р.с.п.с. пов’язаний зі зміною цілей її функціонування, завдань, функцій тощо. У цьому контексті важливими стають механізми розробки теоретико-методологічних основ Р.с.п.с. та визначення підходів впровадження отриманих наукових результатів у практику публічної служби України.

© Пахомова Т.І.

Site Footer