Публічна служба як система

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ЯК СИСТЕМА – відкрита динамічна система, складовими якої є: державні органи, на які покладені повноваження щодо здійснення державного управління; органи місцевого самоврядування, що представляють і реалізують інтереси територіальних громад; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, інші працівники, діяльність яких впливає на реалізацію завдань і функцій держави; документи, процеси й процедури, що пов’язані як із функціонуванням та розвитком системи публічної служби в цілому, так і з функціонуванням у цій системі її підсистем та елементів, їх нормативно-правова регламентація; зв’язки між підсистемами й елементами системи публічної служби. Сучасні підходи до розгляду П.с.с. полягають у визначенні принципів, закономірностей функціонування та розвитку системи публічної служби, чинників і процесів її функціонування та розвитку, взаємозв’язків і взаємовідносин як між елементами, компонентами та підсистемами публічної служби, так і всією системою публічної служби із суспільством.

© Пахомова Т.І., Серьогін С.М.

Site Footer