Політична культура

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА – сукупність ідей, знань, оцінок, уявлень, цінностей та орієнтацій, а також моделей і норм поведінки громадян, які визначають характер їх взаємовідносин із політичною владою. П .к. є складовою духовної культури суспільства та включає культуру політичного мислення й поведінки індивідів і соціальних спільнот, культуру організацій і діяльності політичних інститутів та всієї політичної системи суспільства. За своєю структурою П.к. складається з таких компонентів: політичні знання, політична ідеологія та психологія; політичний досвід, цінності та традиції; політичні переконання, оцінки, настрої та орієнтації; моделі, норми і зразки політичної поведінки і діяльності; політичні символи і т. ін. П .к. в суспільному житті виконує низку важливих функцій, основними серед яких є: пізнавальна, нормативно- регулююча, комунікативна, виховна, інтегруюча, прогностична, соціалізації.

© Пухкал О.Г.

Site Footer