Національна безпека

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА – комплексна, цілеспрямована діяльність держави, яка здійснюється органами публічної влади як на національному, так і на міжнародному рівнях з метою забезпечення захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Н.б. є складним багатоаспектним поняттям і включає такі види безпеки: політичну, економічну, воєнну, державну, інформаційну, науко-во-технологічну, економічну, екологічну, фінансову, пожежну, продовольчу, без-пеку культурного розвитку нації тощо. Н.б. – міждисциплінарна категорія, яка досліджується в рамках таких наукових галузей, як правознавство, політологія та соціологія, воєнні, економічні та інші науки. В основі Н.б. держави лежать національні інтереси, національні цілі та національні цінності, що юридично закріплені в нормативно-правових актах, які визначають політичну й соціально-економічну організацію суспільства, державне і культурне будівництво, єдність нації. Система забезпечення Н.б. держави формується та реалізується відповідно до міжнародних актів, Конституції та інших нормативно-правових актів держави. Основу системи забезпечення Н.б. складають органи, сили (суб’єкти) та механізми забезпечення національної безпеки, що здійснюють заходи політичного, правового, організаційного, економічного, воєнного та іншого характеру, спрямовані на забезпечення національної безпеки. Повноваження органів та сил забезпечення Н.б., їх склад, принципи і порядок дій визначаються відповідними законодавчими актами.

© Сергєєва Л.М.

Site Footer