Елітологія

ЕЛІТОЛОГІЯ – комплексна наука, яка склалася на основі міждисциплінарних знань на перетині соціальної філософії, соціології, загальної історії, соціальної психології, культурології, політології, державного управління. У найбільш широкому розумінні – наука про диференціацію та ієрархізацію буття, його впорядкованість, структуралізацію і еволюцію; ґрунтується на вченні про системність буття (загальній теорії систем), його диференціації та ієрархізації, на законах термодинаміки (ентропії і негентропії), синергетиці. У вузькому розумінні (представлена соціальною елітологією) – наука про еліту як вищу страту в будь-якій системі соціальної стратифікації, про її особливі функції, пов’язані з управлінням системою в цілому або тих чи інших її підсистем, у виробленні норм і цінностей, які слугують самопідтримці системи і її розвитку, орієнтують її на рух у певному напрямі (на вдосконалення системи, на її прогрес). Термін увів у науковий обіг Г.К.Ашин у 1985 р.

© Сурай І.Г.

Site Footer