Публічне управління: термінологічний словник

Результативність публічної політики

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ - міра досягнення проголошених цілей політики. Результативність вимірюється: на етапі формування політики - як співвідношення між бажаними кінцевими результатами політики (що визначаються на основі цілей) і прогнозованими (для кожного із пропонованих варіантів вирішення суспільної проблеми) результатами; на етапі оцінювання реалізованої політики - як співвідношення між прогнозованими (очікуваними) результатами і фактично досягнутими. Під час визначення результативності не беруться до уваги затрати на проведення політики, на відміну від ефективності політики.

© Кілієвич О.І.