3.3. Закони — основні джерела аграрного права

Викладене засвідчує, що аграрне право як галузь у системі пра­ва України має право на існування, оскільки для цього Верховною Радою України прийнята низка уніфікованих законів, які є основ­ними для регулювання аграрних відносин. їх можна назвати систе­мою аграрних законів.

В аграрній сфері економіки внаслідок специфіки її існування має місце багатопрофільна система господарювання, неодмінно пов’язана з використанням землі, води та інших природних ресур­сів, спеціальних матеріально-технічних та енергетичних ресурсів, капіталу й людської праці. Це зумовлює існування різних підходів до організації виробництва сільськогосподарської продукції, її пе­реробки, зберігання, реалізації і споживання людьми, тваринами й іншими живими істотами. Все це вимагає інтеграції усіх галузей господарської діяльності в аграрній сфері. В організаційному плані така інтеграція відбувається шляхом створення єдиного агропро­мислового комплексу України. Організаційно-правове об’єднання діяльності сільського господарства, виробництва сільськогосподар­ської продукції (рослинництва й тваринництва), переробки сіль­ськогосподарської продукції, її зберігання і реалізації є основою АПК і спрямоване на створення єдиного механізму функціонуван­ня аграрної сфери.

к У законодавчому плані виникла потреба у прийнятті ряду уні­фікованих законів, спрямованих на інтеграцію правового регулю­вання аграрних відносин з метою побудови цілісної органічної сис­теми внутрішньокомплексних галузевих нормативно-правових ак­тів, наділених єдиним правовим змістом. Уніфіковані акти аграр­ного законодавства є джерелом аграрного права і формою відтво­рення їх норм, підґрунтям яких є інтеграція регулювання аграрних відносин.

Виходячи з цих позицій, аграрні закони доцільно згрупувати за предметом регулювання окремих груп аграрних відносин, за­безпечуючи при цьому їх загальну єдність і єдину спрямованість на забезпечення інтегрованої діяльності всіх елементів ком­плексу.

У цьому плані можна умовно вирізнити такі групи законів Ук­раїни, що стосуються АПК:

1)     уніфіковані акти про організаційно-правову перебудову
структури АПК, аграрну реформу й створення ефективних товаро-
виробників сільськогосподарської продукції. До цієї групи нале-
жать закони, що стосуються організаційної перебудови в АПК:
“Про колективне сільськогосподарське підприємство”, “Про сіль-
ськогосподарську кооперацію”, “Про особисте селянське госпо-
дарство”, а також закони України від 10 квітня 1992 р.1 “Про спо-
живчу кооперацію” і від 20 грудня 2001 р.2 “Про кредитні спілки”;

  • уніфіковані акти законодавства про правовий режим земель сільськогосподарського призначення й земельну реформу;
  • уніфіковані акти законодавства про селекцію, насінництво, тваринництво і меліорацію земель: закони України від 26 грудня 2002 р. “Про насіння і садивний матеріал”3, від 6 лютого 2003 р. “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”4, від 15 грудня 1993 р. “Про племінну справу в тваринництві”(в ре­дакції Закону від 21 грудня 1999 р.)5, від 25 червня 1992 р. “Про ве­теринарну медицину” (в редакції Закону від 15 листопада 2001 р.)6.

Ефективність аграрного законодавства забезпечується поєднан­ням уніфікації і диференціації в процесі його розвитку.

Диференційовані акти аграрного законодавства — це норматив­но-правові акти, що розробляються з урахуванням відмінностей у статусі суб’єктів аграрного підприємництва.

Диференційованими можна вважати такі закони: “Про зерно та ринок зерна в Україні”; “Про насіння й садивний матеріал”; “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” та інші.

Site Footer