§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів

Базові положення щодо безпеки продуктів містяться у Законі України “Про захист прав споживачів” (у ред. від 15.12.1993 р.). Так, визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну. У разі відсутності нормативних документів, що містять обов’язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого може завдати шкоди життю, здоров’ю споживача, навколишньому природному середовищу, а також; майну споживача, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов’язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів (виконання робіт, надання      послуг).      На     товари      (наслідки     робіт), використання    яких    понад    визначений    термін    є небезпечним     для     життя,      здоров’я      споживача, навколишнього   природного   середовища   або   може заподіяти  шкоду  майну  споживача,   встановлюється термін служби (термін придатності). Ці вимоги можуть поширюватись як на виріб у цілому, так і на окремі його    частини.    Виробник    (виконавець,    продавець) повинен    попереджати    споживача    про    наявність терміну служби (придатності) товару (наслідків роботи) або  його  частини,   обов’язкові умови  його  використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також    про    необхідні   дії    після    закінчення    цього терміну. Якщо для безпечного використання товарів (робіт,   послуг),   їх   зберігання,   транспортування   та утилізації необхідно додержувати спеціальних правил, виробник  (виконавець)   зобов’язаний  розробити  такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець – до споживача. Товари (роботи, послуги), на   які   актами   законодавства   або   іншими   нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо  забезпечення  безпеки життя,   здоров’я  споживачів,   їх майна,  навколишнього  природного  середовища,  підлягають  обов’язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів   (у тому числі  імпортних),  виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються.   Підставою для дозволу  на ввезення таких товарів  на територію  України  є  поданий до митних органів сертифікат відповідності, виданий або визнаний уповноваженими на те органами. Відповідальність   за  порушення   вимог  щодо   безпеки  товарів (робіт,   послуг),   передбачених   цим   пунктом,   визначається    цим    Законом   та   іншими   законодавчими актами.

Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи транспортування товарів (наслідків робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров’ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках – ужити заходів до вилучення їх з обороту та відкликання від споживачів. Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо, виробник (виконавець) зобов’язаний зняти такі товари (роботи, послуги) з виробництва, вилучити із обороту, відкликати від споживачів. У разі невиконання цих обов’язків зняття товарів (робіт, послуг) з виробництва, вилучення з обороту та відкликання від споживачів провадиться за приписом органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за безпекою товарів (робіт, послуг). Виробник (виконавець) зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов’язані з відкликанням товарів (робіт, послуг).

Створюючи новий (модернізований) товар, розробник повинен подати технічну документацію відповідному органу для проведення державної експертизи на його відповідність вимогам щодо безпеки життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища. Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару (роботи, послуги) за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.

Важливе значення законодавство надає правовому регулюванню безпеки харчових продуктів. Регламентуючи це питання, Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (від 23.12.1997 р.) установив, що будь-який харчовий продукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки.

Документами, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, є: 1) декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або: 2) сертифікат відповідності чи свідоцтво  про  визнання  відповідності,   що  видаються  на:

а) харчові продукти та супутні матеріали, призначені для    реалізації    на    внутрішньому    ринку    України;

б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, у якій бере участь Україна); 3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, що видаються: а) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нові харчові продукти, харчові продукти та продовольчу сировину промислового виробництва, супутні матеріали; б) свідоцтво про державну реєстрацію      на      спеціальні      харчові      продукти;

в)  гігієнічний сертифікат на кожну партію плодоовочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, вирощеної в Україні та призначеної для реалізації на внутрішньому ринку чи подальшої промислової переробки, на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, у якій бере участь Україна);    4)    ветеринарні   документи    (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат), що видаються: а) ветеринарна довідка на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для   реалізації   в   межах   адміністративного   району;

б)  ветеринарне свідоцтво на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;

в)  ветеринарний сертифікат (міжнародний ветеринарний сертифікат) на кожну партію продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження, призначену для експорту; 5) сертифікат якості та карантинний дозвіл, що видаються на: а) зерно та продукти його переробки; б) картоплю, овочі, плоди, ягоди й баштанні культури (крім харчових продуктів зазначеної групи промислового виробництва).

Відповідні вимоги щодо якості продукції визначені й Законом України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” (від 06.02.2003 р.).

Порядок поводження з неякісною, небезпечною продукцією регламентується й Законами України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” (14.01.2000 р.), “Про відходи” (05.03.1998 р.), “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (24.02.1994 р.), “Про охорону навколишнього природного середовища” (25.06.1991 р.) та іншими нормативно-правовими актами.

Site Footer