18.10. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань Україна активно вживає заходів щодо боротьби з наркоманією та обігом наркотич­них речовин. У зв’язку з цим у суб’єктів аграрного права часто ви­никають питання про можливість вирощування в господарствах наркотичних рослин для промислових потреб, зокрема, снотворно­го маку чи конопель. Останнім часом протинаркотичне законо­давство набрало істотного розвитку, зокрема стосовно правового регулювання вирощування наркотичних рослин. Це дає підстави говорити про формування правового інституту наркотичних рослин як специфічного інституту аграрного права. Важливим законодав­чим актом, який регулює порядок вирощування наркотичних рос­лин в Україні, є Закон України від 15 лютого 1995 р. “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” (в редакції Закону від 8 липня 1999 р.).

Цей Закон визнає вирощування наркотичних рослин діяльніс­тю в сфері обігу наркотичних засобів. Згідно із ним постанова Ка­бінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 затвердила Пе­релік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який поділяє наркотичні засоби і рослини на 4 таблиці, з яких пер­ша містить 3 списки наркотичних засобів, а решта — по 2 списки. Включення наркотичного засобу чи рослини до тієї або іншої таб­лиці чи списку означає поширення на них відповідного правового режиму згідно із Законом.

Стаття 7 Закону забороняє вирощувати в Україні наркотичні рос­лини, включені до першої таблиці, зокрема — кокаїнового кущу. Але ця заборона не поширюється на рослини, що включені до третього списку першої таблиці: рослини виду мак снотворний і рослини ви­ду коноплі. Закон встановлює особливі правила вирощування таких наркотичних рослин. Діяльність, пов’язана з культивуванням та (чи) використанням або реалізацією снотворного маку чи конопель з ме­тою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і пси­хотропних речовин, дозволяється підприємствам державної та кому­нальної форми власності за наявності у них відповідної ліцензії.

Діяльність, пов’язана з культивуванням та (або) використанням чи реалізацією снотворного маку та конопель з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком вироб­ництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, дозволяється підприємствам усіх форм власності за наяв­ності у них відповідної ліцензії. Вирощування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висущеній со­ломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15%. Культивувати снотворний мак можна насінням першої репродукції, придбаним в установленому порядку. Вирощування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та виготовлення нар­котичних засобів, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів росли, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15%.

Згідно з п. 24 ст. 9 Закону України від 1 червня 2000 р. “Про лі­цензування певних видів господарської діяльності”, вирощування і використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промис­лових цілей підлягає ліцензуванню. Ліцензії на культивування та (чи) використання або реалізацію снотворного маку чи конопель видає Мінафополітики. Положення про ліцензійну комісію з лі­цензування провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для про­мислових цілей затверджене наказом Мінагрополітики України від 13 лютого 2002 р. № 44.

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з культивуванням та (або) використанням чи реалізацією снотворного маку чи коно­пель, зобов’язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і пере­роблення цих рослин. Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування снотворного маку чи конопель, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов’язані знищити останні. Порядок знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 743.

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з вирощуванням наркотичних рослин, в порядку, встановленому Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6, зобов’язані по­давати відомості про кількість вирощених та (або) використаних снотворного маку й конопель, щорічно, із зазначенням залишків наркотичних рослин на кінець року.

Для виконання державного замовлення на одержання макової та конопляної соломи Мінагрополітики щорічно видає спеціальні свідоцтва на право культивування снотворного маку та коноплі. У цих свідоцтвах зазначаються точні розміри земельних ділянок, призначених для культивування снотворного маку або коноплі, мі­німальний термін поставки врожаю, встановлений відповідно до географічних і кліматичних умов. Макову солому треба здавати державним підприємствам лікарського рослинництва, зазначеним у свідоцтвах; конопляну солому — заготівельним пунктам (або без­посередньо прядильним заводам), зазначеним у свідоцтвах. Збері­гати макову та конопляну солому після терміну, встановленого у свідоцтві, підприємствам-виготівникам забороняється.

Боротьба з незаконним вирощуванням наркотичних рослин про­вадиться згідно із Законом України від 15 лютого 1995 р. “Про захо­ди протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”. Згідно зі ст. 106-2 Ко­дексу України про адміністративні правопорушення за незаконні по­сів або вирощування снотворного маку чи конопель накладається штраф від 80 до 88 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За­лежно від характеру скоєння правопорушення та з урахуванням ви­ни порушника, винним може загрожувати кримінальна відповідаль­ність згідно зі ст. 310 Кримінального кодексу України: штраф до 850 грн., арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до З років. Якщо кількість незаконно вирощуваних снотворного маку чи конопель перевищувала 500 рослин, винному загрожує кримінальна відповідальність позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Site Footer