6.2. Правове регулювання приватизації в АПК

В умовах переходу до ринкової системи господарювання важли­вим засобом забезпечення приватної власності є приватизація дер­жавного майна. Відповідно до ст. 1 Закону України від 4 березня 1992 р. “Про приватизацію державного майна” (в редакції Закону від 19 лютого 1997 р.), приватизація державного майна визначається як відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб. Тобто — роздержавлення майна. У цьо­му контексті недоцільно використовувати словосполучення “прива­тизація майна колгоспів”, позаяк останні є недержавними суб’єкта­ми власності, а тому до їх реформування правильніше використову­вати терміни “реструктуризація” чи “паювання майна”. Загальне за­конодавство України про приватизацію складається із зазначеного Закону, а також законів від 6 березня 1992 р. “Про приватизацію не­великих державних підприємств (малу приватизацію)” (в редакції від 15 травня 1996 р.), від 6 березня 1992 р. “Про приватизаційні папе­ри”, від 19 червня 1992 р. “Про приватизацію державного житлово­го фонду”, від 7 липня 1999 р. “Про перелік об’єктів права держав­ної власності, що не підлягають приватизації”, від 14 вересня 2000 р. “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, декретів Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 57-93 “Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних під­приємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду”, від 26 грудня 1992 р. №15-92 “Про приватизацію земельних ділянок” та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Приватизація державного майна в АПК здійснюється на підста­ві загального законодавства про приватизацію, з урахуванням особ­ливостей спеціального аграрного законодавства. Стаття 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” визначає, що до об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, нале­жать:

—  майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших під­розділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами;

—  об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти;

—  акції (частки, паї), що належать державі у майні юридичних осіб.

Приватизації не підлягають об’єкти, котрі мають загальнодержав­не значення, визначені Законом України “Про перелік об’єктів пра­ва державної власності, що не підлягають приватизації”. До них на­лежать майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісороз­ведення та охорони лісу, сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин, скотомогильники, станції хі­мізації сільського господарства, науково-дослідні інститути, окремі майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт, вина, лі­керо-горілчані вироби тощо.

Специфіка правового регулювання приватизації в АПК зумов­лена потребою захисту прав селян, адже згідно з концепцією при­ватизації, засоби виробництва сільськогосподарської продукції ма­ють належати селянам, які їх використовують. Законодавчим ак­том, що регулює особливості приватизації державного майна в АПК, є Закон України від 10 липня 1996 р. “Про особливості при­ватизації майна в агропромисловому комплексі”. І хоча приватиза­ція державного майна в АПК майже завершена, в юридичній прак­тиці все ще виникають питання, пов’язані із захистом суб’єктів приватизації від порушень, допущених в її ході. Цей Закон регулює порядок приватизації підприємств, для яких основними видами ді­яльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка та реалізація, вико­нання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровироб­никам. Перелік таких підприємств затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 12 червня 1996 р. № 638 “Про підпри­ємства, що приватизуються з урахуванням особливостей, визначе­них законодавством для агропромислового комплексу”. Закон по-різному регулює порядок приватизації несільськогосподарських підприємств АПК, державних сільськогосподарських підприємств і встановлює особливості приватизації підприємств окремих галузей.

Приватизація майна несільськогосподарських підприємств АПК (підприємств харчової промисловості, які переробляють сільсько­господарську сировину, борошномельно-круп’яної та комбікормо­вої промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових тор­говельних, інших несільськогосподарських підприємств та органі­зацій агропромислового комплексу, що виконують роботи і нада­ють послуги сільськогосподарським товаровиробникам), незалежно від вартості об’єктів приватизації, здійснюється шляхом перетво­рення їх у відкриті акціонерні товариства згідно з Положенням про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організа­цій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 р. № 1718. При цьо­му зберігаються профільність, технологічна єдність виробництва та цілісність майнових комплексів і технологій. їх сільськогосподар­ська спеціалізація має зберігатися не менше 10 років.

Право на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти й компенсаційні сертифікати в розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів) мають працівни­ки підприємств, що приватизуються. Працівники сільськогоспо­дарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій (за приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати в розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів). До працівників підприємств, що приватизуються, прирівнюються особи, які вий­шли з цих підприємств на пенсію, звільнені у зв’язку із скорочен­ням штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підпри­ємствах; особи, які мають право відповідно до законодавства Укра­їни повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємс­тві, та інваліди, звільнені за станом здоров’я у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колектив­ні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, фермерські господарс­тва та інші суб’єкти недержавних форм власності) передається бе­зоплатно 51% акцій підприємств, що приватизуються, в тому чис­лі розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відпо­відних сільськогосподарських підприємств і прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровироб­ників. У плані приватизації підприємств, які переробляють сіль­ськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послу­ги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається від­повідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільсько­господарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення приватизаційних май­нових сертифікатів їх працівників.

Недержавні сільськогосподарські підприємства різних організа­ційно-правових форм господарювання мають право на придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються, сільсько­господарські товаровиробники і прирівняні до них особи не вику­пили ці акції в межах установлених квот. Якщо підприємства, які приватизуються, не мають договірних зв’язків із сільськогосподар­ськими підприємствами, фермерськими господарствами тощо, виз­начення переліку сільськогосподарських товаровиробників, які за­лучаються на пільгових умовах до участі в приватизації підпри­ємств, та квоти для придбання ними акцій передбачаються в плані приватизації відповідного підприємства за пропозиціями цих під­приємств і державних органів управління сільського господарства та продовольства залежно від зони діяльності підприємств.

Розподіл акцій між державними, колективними та іншими сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими госпо­дарствами здійснюється пропорційно до обсягів сировини, зданої на об’єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у серед­ньому за 5 років, що передують року приватизації, а ті, що існу­ють менше 5 років, — за час їх діяльності. Акції, які не були ви­куплені на пільгових умовах протягом року з дня початку їх про­дажу, реалізуються на загальних підставах відповідно до законо­давства України.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогоспо­дарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх у ко­лективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціо-нерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів уповноваже-них). Працівникам підприємства, що приватизується, безоплатно 11.1 дасться частка державного майна (акцій), розмір якої визнача­ється як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по області, на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирів­няних до них осіб. Безоплатна передача частки державного майна провадиться при перетворенні в процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні това­риства. Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між праців­никами здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням за­гальних зборів (зборів уповноважених).

Приватизація частки державного майна, що залишилася після безоплатної його передачі, здійснюється за приватизаційні майнові сертифікати. Право на першочергове придбання цього майна за при­ватизаційні майнові сертифікати мають працівники даного підпри­ємства та прирівняні до них особи. Якщо після використання пра­цівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на придбання державного майна за приватизаційні майнові сертифікати лишається не викуп­леною частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм залишки майна для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна). У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частки майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетво­рення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство. При Цьому право на придбання майна на пільгових умовах за приватиза­ційні майнові сертифікати, крім членів трудового колективу та при­рівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу дано­го підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі. Якщо після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію частки майна, його викупу з використанням привати­заційних майнових сертифікатів, а також права викупу майна на виплат залишається частка державного майна, вона приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогос­подарських підприємств, створених на базі колгоспів без викупу державою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюджетних коштів для придбання основних фондів і будівництва, здійснюється шляхом перетворення їх за рішенням загальних збо­рів (зборів уповноважених) у колективні сільськогосподарські під­приємства або відкриті акціонерні товариства з наступною безоп­латною передачею майна працівникам підприємств-засновників. У разі використання бюджетних коштів з цією метою, створена за їх рахунок частка майна приватизується в зазначеному вище порядку. Якщо частка державного майна (акцій) перевищує загальну вар­тість об’єкта, що приватизується, все майно, в тому числі й те, що створене за рахунок бюджетних коштів, передається працівникам підприємства на безоплатній основі.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогос­подарських підприємств, що були створені на базі міжгосподар­ських підприємств, заснованих колгоспами і радгоспами без вику­пу державою їх майна, які за період своєї діяльності не одержува­ли бюджетних коштів для придбання основних фондів і будівниц­тва, здійснюється перетворенням їх у відкриті акціонерні товарис­тва з наступною безоплатною передачею акцій цих товариств зас­новникам міжгосподарського підприємства. У разі використання бюджетних коштів на зазначені цілі створена за їх рахунок частка майна приватизується у наведеному вище порядку. Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сіль­ськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств затверджене наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 р. № 1718.

Закон визначає особливості приватизації майна в окремих галузях сільського господарства. Приватизація майна сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних на­саджень (хміль, ефіроолійні та лікарські рослини), здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства. При цьо­му акції на суму вартості зазначених багаторічних насаджень тим­часово залишаються у власності держави у розмірі не менше 25%. Приватизація майна державних сільськогосподарських підпри­ємств, що виробляють вино та інші алкогольні напої, здійснюєть­ся перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства із збережен­ням у власності держави майна структурних підрозділів із вироб­ництва готових алкогольних напоїв. Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які пере­бувають у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та в зонах відсе­лення у зв’язку з державними і громадськими потребами, незалеж­но від джерел його придбання, здійснюється перетворенням їх у колективні сільськогосподарські підприємства з безоплатною пере­дачею майна їхнім працівникам.

Приватизація майна дослідних господарств, експериментальних виробництв, проектно-конструкторських та інших підприємств, підпорядкованих навчальним і науково-дослідним установам, рад-госпів-технікумів здійснюється за погодженням із Кабінетом Мі­ністрів України шляхом перетворення їх в акціонерні товариства. При цьому частка державного майна (акцій) має становити не мен­ше 51% загальної вартості майна. Приватизація майна рибної та лі­сової галузі регулюється, відповідно: Положенням про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі, затвер­дженим наказом Фонду державного майна та Мінагрополітики від 12 вересня 2000 р. № 1898/175, та Положенням про приватизацію переробних підприємств лісового господарства, затвердженим на­казом Мінлісгоспу і Фонду державного майна від 28 серпня 1996 р. № 107/1040. Об’єкти незавершеного будівництва агропромислово­го комплексу, які не були приватизовані відповідно до законодавс­тва України з питань приватизації, можуть передаватися органами приватизації сільськогосподарським підприємствам (у тому числі недержавним) для завершення їх будівництва з наступним пріори­тетним правом викупу працівниками зазначених підприємств час­тки державного майна цих об’єктів.

Під час приватизації майна державних підприємств об’єкти со­ціально-побутового призначення, інженерні мережі та споруди ко­мунального господарства, зокрема побудовані за кошти фонду со­ціального розвитку, передаються органами приватизації в кому­нальну власність за згодою власників підприємств. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств зі змішаною формою власності (в тому числі орендні) здійснюється перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства, якщо інше не передбачено їх уста­новчими документами. Державні підприємства та підприємства зі змішаною формою власності, сума вартості майна яких є недостат­ньою для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, приватизуються шляхом викупу майна працівниками цих підприємств за приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти й компенсаційні сертифікати або за кошти підприємств зі змішаною формою власності.

Підприємства, створені шляхом викупу державного майна, зда­ного в оренду, які мають або мали прямі договірні зв’язки із сіль­ськогосподарськими товаровиробниками, підлягають перетворен­ню у відкриті акціонерні товариства за рішенням зборів учасників товариства. При цьому для продажу сільськогосподарським товаро­виробникам, які є для зазначених підприємств або акціонерних то­вариств постачальниками сировини, споживачами робіт і послуг, здійснюються додатковий випуск акцій та їх продаж для того, щоб загальна їх кількість становила не менше 51% статутного фонду. Оплата акцій може здійснюватися в порядку взаєморозрахунків між акціонерним товариством та сільськогосподарськими підприємс­твами за здану продукцію (виконані роботи, надані послуги). Про­даж додаткового випуску акцій здійснюється протягом 6 місяців, а кошти, одержані акціонерним товариством від їх реалізації, спря­мовуються на збільшення статутного капіталу.

Постановою Верховної Ради України від 10 липня 1996 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про особливості прива­тизації майна в агропромисловому комплексі” затверджено Пере­лік державних підприємств та організацій АПК, приватизація май­на яких здійснюється за погодженням із Кабінетом Міністрів Ук­раїни. Ці підприємства та організації за погодженням з Кабінетом Міністрів України, підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства. При цьому в статутному капіталі товариств першочер­гово визначається частка акцій, що тимчасово залишається у влас­ності держави, а решта — розміщується в передбаченому вище по­рядку.

Закон визначає процедуру приватизації майна державних сіль­ськогосподарських підприємств. Приватизація майна радгоспів та ін­ших державних сільськогосподарських підприємств на безоплатній основі здійснюється за спрощеною процедурою. Державні органи приватизації створюють комісію з підготовки до приватизації у скла­ді керівника (голови комісії) та головного бухгалтера підприємства, що приватизується, представників відповідного державного органу приватизації та органу, уповноваженого управляти державним май­ном. Зазначена комісія розробляє план приватизації у місячний тер­мін з дня затвердження її складу. Оцінка майна здійснюється на під­ставі даних балансу на початок відповідного року та за результатами останньої повної інвентаризації майна підприємства. Проведення ау­диту під час приватизації радгоспів та інших державних сільськогос­подарських підприємств не є обов’язковим. За посвідчення договорів купівлі-продажу майна радгоспів та інших державних сільськогоспо­дарських підприємств у зв’язку з його приватизацією державне мито справляється в розмірі 0,001% вартості майна, що приватизується.

Site Footer