11.4. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів

Землі сільськогосподарського призначення надаються як фома-дянам, так і юридичним особам. Громадяни одержують їх для задо­волення своїх особистих потреб у виробництві продуктів харчуван­ня, для відпочинку, дозвілля, задоволення інших соціальних, куль­турних, оздоровчих потреб (для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, здійснення товарного сільськогосподарського виробниц­тва). Щоб досягти названих цілей, фомадяни можуть об’єднувати­ся в садівничі чи городницькі некомерційні об’єднання, які можуть бути створені у формі товариства, споживчого кооперативу.

З метою товарного сільськогосподарського виробництва земель­ні ділянки надаються сільськогосподарським підприємствам (юри­дичним особам): фермерським господарствам, приватним (приват­но-орендним) підприємствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам, господарським товариствам, державним сільсько­господарським підприємствам. Зазначені суб’єкти здійснюють то­варне виробництво з метою реалізації продукції та одержання при­бутку.

Для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового дос­віду землі сільськогосподарського призначення надаються сіль­ськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам і загальноос­вітнім школам. Певні ділянки одержують і деякі несільськогоспо-дарські підприємства й організації, промислові підприємства, які мають підсобні сільські господарства, що вирощують продукцію в основному для своїх працівників. Такі підсобні господарства мо­жуть бути складовою частиною підприємства, організації, не маю­чи прав юридичної особи, або самостійним суб’єктом (юридичною особою). У другому випадку земельні ділянки надаються безпосе­редньо цим господарствам із врахуванням їхніх організаційно-пра­вових форм.

Певну кількість земель сільськогосподарського призначення мають релігійні організації та об’єднання, які також провадять під­собне сільське господарство.

Отже, землі сільськогосподарського призначення можуть бути надані для сільськогосподарського виробництва і тим юридичним особам, для яких ведення сільського господарства не є основним видом діяльності.

Основну площу земель сільськогосподарського призначення займають підприємства та організації, які безпосередньо провадять сільськогосподарське виробництво — сільськогосподарські товаро­виробники. Згідно зі ст. 1 Закону України від 17 липня 1997 р. “Про сільськогосподарську кооперацію”1, сільськогосподарським товаровиробником є фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, валовий доход якої від опера­цій з реалізації сільськогосподарської продукції власного вироб­ництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподар­ських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень то­що) та/або поголів’я сільськогосподарських тварин у власності, ко­ристуванні, в тому числі й на умовах оренди за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50% загальної суми валового доходу.

У сільському господарстві найпоширенішими є: сільськогоспо­дарські кооперативи, господарські товариства, приватні (приватно-орендні) підприємства, державні сільськогосподарські підприємства.

Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційно-правових форм суб’єктів сільськогосподарського ви­робництва визначаються законодавством України. Підприємець має право вибору організаційно-правової форми свого підприємства.

Виходячи з особливостей тих функцій, які виконують суб’єкти сільськогосподарського виробництва, останні можуть бути поділе­ні на такі групи:

  • засновані на різних формах власності сільськогосподарські формування, головною метою діяльності яких є виробництво то­варної маси продуктів харчування і сировини;
  • підприємці, чия діяльність заснована на різних формах влас­ності й організаційно-правових формах господарювання і чия пра-восуб’єктність та статутна діяльність спрямована на забезпечення сучасної виробничо-господарської діяльності аграрних підприємс-тв-товаровиробників;
  • установи, чия правосуб’єктність і статутна діяльність спрямо­вана на надання різноманітних фінансово-кредитних, страхових, комерційних, посередницьких та інших послуг для забезпечення підприємницької діяльності аграрних товаровиробників1.

Більшість суб’єктів, які використовують землі сільськогосподар­ського призначення, було створено завдяки паюванню земель і реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств. Цей процес здійснювався шляхом надання кожному члену колек­тивного сільськогосподарського підприємства сертифіката на пра­во приватної власності на земельну частку (пай) з визначенням у ньому розміру частки (паю) в умовних (кадастрових) гектарах, а та­кож у вартісному вираженні. При цьому земельні ділянки на міс­цевості не виділялися й існували в документальному вираженні до того моменту, поки у визначених законом випадках і порядку не було здійснено виділення в натурі земельної ділянки відповідно до земельного сертифікату із видачею Державного акта на право при­ватної власності на землю.

Зміст правового режиму земель сільськогосподарського призна­чення, які є власністю громадян, визначають залежно від характе­ру сільськогосподарського виробництва. Так, відповідно до ст. 22 ЗК громадяни одержують землі сільськогосподарського призначен­ня у власність для ведення особистого селянського господарства, садівництва й товарного сільськогосподарського виробництва.

Правовий режим земель особистих селянських господарств ре­гулюється ст. 33 ЗК. Відповідно до її положень громадяни України можуть мати на праві власності й орендувати земельні ділянки для провадження особистого селянського господарства. За ст. ст. 12 — 16 Закону України від 20 квітня 2000 р. “Про планування і забудо­ву територій”2, надання земельної ділянки громадянам для ведення особистого селянського господарства здійснюється з урахуванням

1 Див.: Аграрне право України / За ред. В. 3. Янчука. — К., 1996. — С. 54 — 55.

2 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 31. — Ст. 250.

вимог генерального плану населеного пункту, докладного плану те­риторії та плану її забудови. Ці акти є основними правовими й ар­хітектурно-технічними документами, в яких питання організації те­риторії присадибних ділянок вирішуються у взаємодії із проблема­ми соціальної перебудови села: спеціалізації й територіальної орга­нізації сільськогосподарського виробництва, формування інженер­но-технічної інфраструктури, охорони навколишнього середовища. Відповідно до цього земельне законодавство формує загальне пра­вило про надання громадянам земельних ділянок для ведення осо­бистого селянського господарства у двох місцях: біля житлового бу­динку і за межами населеного пункту. Причому земельна ділянка біля будинку може бути меншого розміру.

Правовий режим земель для ведення садівництва спрямова­ний передусім на задоволення потреб громадян у земельних ді­лянках для зазначених цілей. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можна використовувати для закладення багаторіч­них плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення потрібних будівель, господарських споруд тощо.

Громадянин — член садівничого товариства — може привати­зувати земельну ділянку без згоди на те інших членів цього това­риства. Розмір земельної ділянки для ведення садівництва, яку можна приватизувати безкоштовно, становить не більше 0,12 га (ст. 121 ЗК). Громадяни — власники садових ділянок можуть віль­но розпоряджатися ними, якщо вони (ділянки) не обмежені в обі­гу і не вилучені з нього.

Громадяни мають право одержувати сільськогосподарські землі у власність не тільки для задоволення власних потреб, але й для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва.

Громадяни можуть займатися виробництвом товарної сільсько­господарської продукції шляхом ведення особистого селянського і фермерського господарств. Селянське господарство не має статусу юридичної особи, а товарне виробництво сільськогосппродукції розглядається як підприємницька діяльність і обкладається прибут­ковим податком. Тому громадянин — власник земельної ділянки, який має намір займатися товарним сільськогосподарським вироб­ництвом, — повинен зареєструватися як підприємець.

На відміну від особистого селянського господарства, яке не має статусу юридичної особи, фермерське господарство має такий статус. Сьогодні, згідна зі ст. 31 ЗК, до земель фермерського гос­подарства належать земельні ділянки, які є власністю фермер­ського господарства як юридичної особи, а також громадян — членів фермерського господарства на праві приватної власності. Фермерське господарство може орендувати земельні ділянки. Заз­начається, що у власності громадянина-фермера можуть бути тільки сільськогосподарські угіддя, на яких немає виробничих бу-т дівель чи споруд ( такі будівлі та споруди разом з ділянкою, на якому вони розташовані становлять єдиний об’єкт нерухомості й мають перебувати на балансі фермерського господарства як юри­дичної особи1).

Ще однією особливістю правового режиму земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва є те, що звернен­ня стягнення на них допускається тільки тоді, коли у їх власників відсутнє інше майно, на яке може бути звернене стягнення (ч. 2 ст. 139 ЗК).

Набуваючи права власності на земельну ділянку, громадянин водночас набуває комплексу земельних прав та обов’язків, що ста­новить зміст його права власності.

Правомочності земельного власника вичерпно зафіксовані в ст. 90 ЗК. Вони включають право: продавати або іншим шляхом від­чужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спад­щину; самостійно господарювати на землі; право власності на по­сіви, насадження сільськогосподарських та інших культур, на ви­роблену сільськогосподарську продукцію; використовувати у вста­новленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділян­ці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі; на відшко­дування збитків у випадках, передбачених законом; споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі й споруди. Як видно зі змісту зазначених правомочностей, більшість із них безпосередньо стосуються власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Як відомо, право власності на майно, в тому числі й на землю, передбачає наявність у його суб’єкта 3 груп правомочностей, а са­ме: володіння, користування й розпорядження майном чи землею. Аналіз правомочностей власників земельних ділянок згідно зі ст. 90 ЗК дає підстави стверджувати, що практично всі ці правомочності стосуються володіння та користування і за змістом збігаються з ко­лом правомочностей, наданих землекористувачам (ст. 95 ЗК). І тільки одна з них передбачена п. “а” ч. 1. ст. 90, є правомочністю власників розпоряджатися земельними ділянками: продавати або іншим шляхом відчужувати їх, передавати в оренду, заставу, спад­щину. Однак на сьогодні не кожного з наданих законом правомоч­ностей власник земельної ділянки сільськогосподарського призна­чення може скористатися через наявність певних обмежень, вста­новлених Перехідними положеннями ЗК.

Правомочності власників земельних ділянок не підлягають роз­ширеному тлумаченню, водночас це не стосується їхніх обов’язків, зафіксованих ст. 91 ЗК, а саме: забезпечувати використання зе­мельних ділянок за їх цільовим призначенням; дотримуватися ви­мог законодавства про охорону довкілля; своєчасно сплачувати зе­мельний податок; не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок і землекористувачів; підвищувати родючість ґрунтів і зберігати інші їх корисні властивості; своєчасно подавати відповід­ним органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядуван­ня дані про стан і використання земель та інших природних ресур­сів у порядку, встановленому законом; дотримуватися правил доб-росусідства та обмежень, пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; зберігати геодезичні знаки, протиеро­зійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем. Зако­ном також можуть бути встановлені інші обов’язки власників зе­мельних ділянок.

Специфіка використання сільськогосподарських угідь полягає у втручанні їх користувача в механізм екозв’язків земель з іншими природними об’єктами, у перетворенні екосистем через зміни ре­жиму їх функціонування. Це зумовлено тим, що сільськогосподар­ські угіддя поділяються на біоценози (природні угіддя) — не підда­ні окультуренню пасовища, сіножаті, луки тощо й агроценози (окультурені людською працею) — рілля, багаторічні насадження, окультурені (меліоровані) пасовища, сіножаті й інші сільськогоспо­дарські угіддя. Розорювання природних угідь перетворює їх на сіль­ськогосподарські угіддя, які здійснюють свою природну функцію тільки під впливом людської праці.

З урахуванням специфіки земель сільськогосподарського приз­начення закон установлює такі основні обов’язки громадян-влас-ників та інших осіб щодо використання сільськогосподарських угідь:

а)  забезпечення оптимального водного режиму грунтів. Власни-
ки земельних ділянок і землекористувачі повинні здійснювати за-
хист земель від підтоплення, заболочування, висушування; мають
право в установленому порядку провадити зрошувальні й осушу-
вальні заходи, не допускаючи безгосподарного виливу води, засо-
лення й заболочування земель, створюючи найбільш сприятливий
режим фунтової вологи. Наприклад, використання земель затоп-
лення в сільськогосподарському виробництві здійснюється відпо-
відно до проектів землевпорядження, розроблених у визначеному
законодавством порядку з урахуванням можливої причини затоп-
лення (повінь, паводок), типу річки (чи окремих її ділянок) по на-
хилу дна й частоті можливого затоплення1;

б)  забезпечення належного сольового режиму фунтів, для чого
необхідно здійснювати захист земель від вторинного засолення. Кож-
на особа, яка використовує сільськогосподарські угіддя, зобов’язана
боротися з підвищеною кислотністю фунтів, здійснюючи вапнуван-
ня й інші землеробські заходи;

в)   забезпечення такого живильного режиму фунтів, за якого ро-
дючість не тільки не зменшувалася б, незважаючи на винесення
живильних речовин із врожаєм, а збільшувалася б. Підвищення ро­дючості фунтів є одним із головних обов’язків кожного власника та землекористувача, який стимулюється державою;

г)   забезпечення належного культурно-технічного стану фунтів,
ведення боротьби із заростанням земель чагарником, дрібноліссям,
бур’янистою рослинністю, для чого кожен землекористувач наділе-
ний правами провадити у встановленому порядку культурно-тех-
нічні роботи на своїй ділянці;

д)   забезпечення належної екологічної обстановки на земельній
ділянці, не допускаючи її погіршення.

Отже, правовий режим земель нерозривно пов’язаний з повно­важеннями їх власників, зумовлює їх і залежить від характеру сіль­ськогосподарського виробництва, яке здійснюється власником. Усі повноваження власників землі та землекористувачів спрямова­ні не тільки на забезпечення їхніх інтересів і потреб, але й біль­шою мірою на підтримання і додержання правового режиму зе­мель сільськогосподарського призначення, що знаходяться в їх­ньому веденні.

Site Footer