13.1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК

Господарські товариства в аграрному секторі економіки діють на підставі ГК1 та Закону України від 19 вересня 1991 р. “Про гос­подарські товариства”2. Цими законодавчими актами визначають­ся поняття, види, правила створення і діяльності господарських товариств, а також права і обов’язки їхніх засновників і учасни­ків. Крім того, господарські товариства є різновидом суб’єктів господарювання і діють на підставі ЦК3 та інших нормативно-правових актів, якими регулюються відносини у сфері підприєм­ництва.

Відповідно до ст. 79 ГК господарськими товариствами є підпри­ємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержан­ня прибутку. У випадках, передбачених ГК, господарське товарис­тво може діяти у складі одного учасника.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи міс­цевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є суб’єктами господарювання але виступають засновниками таких суб’єктів чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Суб’єктами господарювання у сфері сільськогосподарського то­варного виробництва є учасники господарських відносин, які здій­снюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компе­тенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відок­ремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених чинним законо­давством. Обмеження щодо заснування та участі в господарських товариствах суб’єктів господарювання або інших осіб встановлю­ються ГК та іншими законами.

Стаття 55 ГК наводить перелік суб’єктів господарювання в аг­рарному секторі економіки, до яких належать: господарські органі­зації — юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, ко­мунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни Укра­їни, іноземці та особи без громадянства, які господарюють та за­реєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, представ­ництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компе­тенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління та права оперативно-господарсько­го використання майна. Ті господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оператив­ного управління, мають статус юридичної особи. Відокремлені під­розділи (структурні одиниці) господарських організацій можуть ді­яти лише на основі права оперативно-господарського використан­ня майна, не маючи статусу юридичної особи.

Традиційно класифікація господарських товариств здійснюєть­ся за способами формування, функціонування статутного капіталу і обсягами відповідальності учасників за зобов’язаннями товарис­тва. На основі першої підстави законодавство розрізняє акціонерні й неакціонерні товариства. Згідно з другим критерієм, розрізняють товариства з обмеженою відповідальністю, додатковою відповідаль­ністю, повні і командитні товариства. У сільському господарстві завдяки здійсненню аграрної реформи значну частину всіх сіль­ськогосподарських підприємств складають акціонерні товариства відкритого і закритого типів, а також товариства з обмеженою від­повідальністю. Це зумовлено двома основними причинами: по-перше, специфікою реформування державних та колективних сіль­ськогосподарських підприємств; по-друге, особливостями здій­снення господарської діяльності в аграрному секторі економіки України.

За даними Мінагрополітики станом на кінець 2003 р. в ході ре­формування колективних сільськогосподарських підприємств діяло 7,8 тис. аграрних господарських товариств, що становить 48,1% від загальної кількості недержавних сільськогосподарських товарови­робників в Україні.

Site Footer