§ 1. Поняття правовідносин та їх основні ознаки

Як відомо, юридичні норми створюються і діють, насамперед, для регулювання відносин людей та їх спільностей, але вони регулюють не всі відносини, а лише їх частину. Правильне регулювання правових відносин неможливе без з’ясування того, що таке суспільні відносини. Суспільні відносини — це зв’язки між людьми, які встановлюються в процесі їх спільної життєдіяльності.

Суспільні відносини надзвичайно різноманітні, їх можна класифікувати за різними ознаками і поділити на різні види, залежно від сфери діяльності:

  • політичні;

  • моральні;

  • економічні;

  • релігійні;

  • правові.

їх можна поділити також на матеріальні, які стосуються економічних зв’язків, і політико-правові. Зрозуміло, що такий поділ до певної міри умовний, оскільки всі вони дуже тісно переплетені й взаємозв’язані.

Суб’єктами суспільних відносин можуть бути соціальні спільності (народ, нація, колектив та ін.), організації (державні, приватні, громадські), окремі особи. Місце кожного суб’єкта в системі соціальних зв’язків обумовлене об’єктивними закономірностями суспільних відносин і активністю їх учасників.

Як бачимо, суспільні відносини — складне і багатогранне явище, яке може вміщувати різні елементи суспільних інтересів і потреб. Одні з них охоплюються правовим регулюванням, а інші — ні. Зокрема, в сімейному житті юридичної форми набувають, як правило, матеріальні взаємозв’язки, відносини ж людей до релігії, до самих себе знаходяться поза сферою правового регулювання.

Звідси випливає, що не всі суспільні відносини і не в повному обсязі можуть набувати юридичної форми. Правовідносини відображають той аспект конкретних, життєвих відносин між людьми, які визначаються нормами права. Більше того, не всі суспільні відносини об’єктивно можуть бути юридичними. Відносини спроможні набути правового характеру лише втому випадку, якщо мова йде про правила поведінки, які мають велике соціальне значення. Коли ж справа торкається думок і почуттів, то вести мову про їх юридичну природу недоречно. Категорія «правовідносини» дозволяє з’ясувати, яким чином право впливає на поведінку людей. У межах правовідносин життєдіяльність суспільства набуває цивілізованого, стабільного і передбаченого характеру.

Правові відносини — це специфічні суспільні відносини, що виникають на основі норм права, учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Я кі ж характерні ознаки правовідносин?

  1. Вони виникають на підставі норм права.

  2. Сторони правовідносин завжди наділені суб’єктивними правами і відповідними юридичними обов’язками. Зміст правовідносин формується внаслідок волевиявлення його учасників, дії юридичних норм, а також відповідно до рішень правозастосовних органів.

Слід мати на увазі, що для виникнення і здійснення правовідносин зовсім не обов’язкова одночасна наявність усіх перелічених підстав. Як правило, правове регулювання виникає без втручання тих, хто застосовує право. При відсутності нормативно-правової підстави правові відносини створюються за умов існуючих прогалин у законодавстві. Учасники правовідносин можуть самостійно визначати зміст взаємних прав і обов’язків, якщо їх відносини регламентуються диспозитивними нормами.

Правовідносини відображають правовий зв’язок. Це означає, що в будь-яких правовідносинах беруть участь дві і більше сторін: уповноважена і зобов’язана. Наприклад, згідно з договором позики (ст. 374 ЦК України) уповноваженою стороною є позикодавець, зобов’язаною — позичальник. Правда, тут необхідно зробити застереження: частина правовідносин має більш складну структуру за умови, коли кожна сторона має права і обов’язки.

Наприклад, згідно з договором купівлі-продажу (ст. 224 ЦК України) продавець зобов’язується передати майно у власність покупцеві і має право вимагати сплатити гроші за нього, а покупець зобов’язаний прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

  1. Вольові відносини між суб’єктами виникають за їх волевиявленням.

  2. Правові відносини — суть таких суспільних відносин, за яких здійснення суб’єктивних прав І виконання обов’язків забезпечуються можливістю державного примусу. В більшості випадків здійснення суб’єктивного права і виконання обов’язків мають місце без застосування заходів державного примусу. Якщо в цьому виникає необхідність, то зацікавлена сторона звертається в компетентний державний орган, який, розглянувши юридичну справу, виносить владне рішення (акт застосування права), де точно визначаються суб’єктивні права й обов’язки сторін.

  3. Правовідносини здійснюються свідомо і цілеспрямовано.

  4. Правові відносини виступають у вигляді конкретного суспільного зв’язку, причому ступінь конкретизації може бути різним.

Мінімально конкретизуються правовідносини, які врегульовані безпосередньо законом. Типовий приклад — конституційні права і свободи. Власне, кожний громадянин сам визначає, в якій мірі він буде використовувати можливості, надані йому відповідно до Конституції.

Середній ступінь конкретизації спостерігається, коли індивідуалізований не лише суб’єкт, а й об’єкт правовідносин. Наприклад, у правовідносинах власності визначені власник і річ — об’єкт власності.

Максимальний ступінь конкретизації наявний у тих випадках, коли точно відомо, які власне дії мають здійснюватися зобов’язаною стороною в інтересах уповноваженого. Тут індивідуально встановлюється об’єкт, дві сторони і зміст правового зв’язку між ними. Наприклад, за договором підряду (ст. 332 ЦК України) одна сторона (підрядник) зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням іншої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й сплатити вартість виконаної роботи.

Правовідносини наділені складною щодо елементів структурою. До її складу входять суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин.

Site Footer