До читача

Видання “Публічне управління”: термінологічний словник містить близько 1000 термінів, що стосуються публічного управління – діяльності, пов’язаної з реалізацією державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя через системи органів публічного врядування, суб’єктів громадянського суспільства, фізичних осіб.

На сьогодні однією з проблем становлення публічного управління як освітньої і наукової галузі є формування єдиної цілісної термінологічної системи публічного управління. Це, насамперед, зумовлено тим, що досить велика кількість термінів, уживаних різними авторами, суперечать один одному. Тому виникає необхідність створення такого термінологічного словника, який би дав можливість читачеві зорієнтуватися серед цього різноманіття підходів, визначень і тлумачень, хоча, звичайно, автори словника не претендують на його довершеність.

Під час підготовки цього видання до друку в Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) було проведено спеціальні наукові дослідження термінологічної системи публічного управління, що дало змогу інтенсифікувати систематизацію певного термінологічного масиву. У процесі роботи науковці використовували переважно такі підходи, як історичний, системний, комплексний, порівняльний, критичний, раціонально-конструктивний.

Пропонований словник є фундаментальним вітчизняним виданням, головною метою якого є надати читачеві науково обґрунтовану інформацію щодо термінологічної системи публічного управління, в якій би синтезувалися оригінальність авторських думок та аналіз наявних праць із питань публічного врядування. Авторський колектив прагнув того, щоб це видання мало методологічну, науково-теоретичну та практичну цінність.

Словник буде корисним як фахівцям із публічного управління, так і тим, хто тільки має намір долучитися до професійної управлінської діяльності. У ньому відображено проблеми як науки, так і практики публічного управління та освіти в цій сфері, розглянуто публічне управління крізь призму основних аспектів цієї галузі, а також з точки зору вимірів інших галузей знань – історії, філософії, політології, права, економіки, соціології, культурології тощо.

Готуючи цей словник, науковці Національної академії намагалися не тільки збагатити вітчизняну управлінську науку, а й у такий спосіб зробити свій внесок у відзначення ювілеїв. Так, 100 років тому було проголошено Українську державу, започатковано процес формування інституту державної служби в Україні та засновано Українську академію наук.

Сподіваємося, що термінологічний словник з публічного управління виконуватиме певні функції: інтегральну, пізнавальну, інструментальну, нормативну, трансляційну, інституційну, консультативну; сприятиме формуванню високого рівня професіоналізму управлінських кадрів, спроможних до ефективної інноваційної управлінської діяльності, консолідації українського народу, зміцненню української державності, захисту національних інтересів.

Site Footer