Виконання науково-дослідної роботи, спрямованої на оцінювання організованості виховної системи, як педагогічна умова формування у майбутніх тренерів-викладачів готовності до виховної роботи в ДЮСШ

Огляд наукових праць, безспосередньо присвячених різним аспектам формування готовності майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи (Г. Бабушкін, Ю. Іоакиміді, В. Пономарьов, М. Прохорова, О. Хуртенко, О. Федик та ін.), дає змогу дійти висновку, що на сьогодні не розроблено відповідної цілісної методичної системи.

Виходячи зі сказаного, метою окремого дослідження стало наукове обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи – необхідних обставин, які уможливлюють формування цільової професійної якості або сприяють такому формуванню [0, с. 1295].

Вважаємо, що однією з умов підготовки майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи доцільно визначити виконання ними науково-дослідної роботи, спрямованої на оцінювання організованості виховної системи в ДЮСШ.

За нашим задумом, створення цієї умови пов’язуватиметься із засвоєнням студентами змісту модулю «Діагностика ефективності виховної роботи у ДЮСШ» (дисципліна «Професійна майстерність тренера», 8-й сем.).

Вважаємо, що практичні заняття цього модулю доцільно спрямувати на навчання майбутніх тренерів засобам оцінювання вихованості юних спортсменів.

Першим напрямком знайомства майбутніх тренерів-викладачів із засобами діагностики ефективності виховної роботи в ДЮСШ виступатиме навчання їх використанню опитувальника В. Мазіна «Олімпійська культура особистості» [0].

Другим напрямком – виступає знайомство студентів із системою визначення упорядкованості виховної системи ДЮСШ, яка інтегрує:

– методику «Ціннісно-орієнтаційна єдність групи» (ЦОЄ) [0], що дозволяє встановити, наскільки збігаються цінності, устремління, уявлення про шляхи досягнення спільної мети і завдань у спортсменів однієї групи;

– методику визначення індексу групової згуртованості Сішора (ІГЗ), адаптовану для застосування у спортивних командах з метою визначення згуртованості спортивного колективу ДЮСШ [0, 0];

– шкалу «Тренер – спортсмен» Ю. Ханіна і А. Стамбулова для оцінювання взаємин між тренером і спортсменами (спортивним колективом) [0, с. 155].

Інтегруючою ланкою процесу формування готовності майбутніх тренерів- викладачів до виховної роботи в ДЮСШ у нашому дослідженні виступає п´ятити- жнева виробнича практика (8-й семестр), спрямована на реалізацію набутих під час навчання знань і вмінь в умовах реальної професійної діяльності.

Вважаємо, що окрім проведення суто тренувальних занять, дієвим засобом формування у майбутніх тренерів-викладачів готовності до виховної роботи є проведення студентами на цій практиці дослідження з оцінювання ефективності виховного процесу в ДЮСШ.

Завдання студента-практиканта у рамках цієї роботи буде полягати в організованому розповсюдженні стимульного матеріалу визначених методик, а також контролі за роботою респондентів (вихованців ДЮСШ) із цим матеріалом. При цьому, обов’язковим є упорядкування студентом-практикантом матеріалів у відповідності до навчально-тренувальних груп ДЮСШ. Обов´язковим є також і аналіз ними отриманих результатів.

Матеріали НДРС представлятимуться керівнику практики на звітній конференції. При цьому, результати виконання НДРС впливатимуть на загальну оцінку на диференційному заліку з виробничої практики.

Очікуємо, що виконання науково-дослідної роботи, спрямованої на оцінювання організованості виховної системи ДЮСШ, а також рівня розвитку олімпійської культури вихованців сприятиме подоланню суперечності між абстрактним характером теоретичних знань студентів про цільові орієнтири і методи виховної роботи та конкретними результатами цієї роботи в ДЮСШ.

Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні інших педагогічних умов формування у майбутніх тренерів-викладачів готовності до виховної роботи в ДЮСШ.

Список використаних джерел

1.Блудов Ю. М. Методики психодиагностики в спорте / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтенко, Л. К. Серова. – М., 1990. – 168 с. 2.Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с. 3.Волков И. П. Практикум по спортивной психологи / И. П. Волков. – М. : ФиС, 2002. – 288 с. 4.Кондратьев М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения / Кондратьев М.Ю. – М. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 335 с. 5.Мазин В.Н. Воспитательная работа тренера-преподавателя как средство формирования у воспитанника ментальных образов и схем [Электронный ресурс] / В.Н. Мазин // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». – 2015. – № 1. – С. 132-139.

Site Footer