Реформування документознавчої освіти в Україні

Сьогодні перед Україною зростають виклики, що зумовлені процесами європейської інтеграції, безумовно період реформування завжди складний для суспільства. Впроваджувані зміни наштовхуються на спротив та критику. Однак, об’єктивно результати реформ можна буде оцінити лише за кілька років, і ті зміни у сфері вищої освіти, які сьогодні відбуваються – важливий крок України до зближення із Європейським Союзом, та надання можливості конкурувати в освітньому просторі.

Наразі підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 7/8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» здійснюється за затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2015р. №787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» [2], а підготовка наукових кадрів з наукової спеціальності 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 14 вересня 2011р. №1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» [3].

Зміни, що відбуваються в системі освіти та науки, торкнулися і документознавчої освіти. Згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту» [1] Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти необхідно було сформувати і подати на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки єдиний перелік спеціальностей на засадах поєднання чинного переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, з чинним переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, взявши за основу останній. При цьому чинні спеціальності запропоновано вважати спеціалізаціями, які розробляються та затверджуються безпосередньо вищими навчальними закладами і не підлягають затвердженню державними органами.

В рамках освітніх реформ Міністерством освіти і науки та на виконання Закону України «Про вищу освіту» було розроблено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти.

Аналізуючи Переліки 2006, 2010 років та Перелік 2015 року ми спостерігаємо скорочення, ліквідацію цілої низки галузей знань та спеціальностей, у яких ми маємо високі здобутки або конкурентні переваги. До переліку включено 96 спеціальностей, що охоплюють 27 галузей знань за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах (на 424 одиниць скорочено кількість спеціальностей) [4].

Щодо документознавчої освіти та підготовки фахівців у межах спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» аналіз Переліків 2006 та 2010 років показав, що дана спеціальність відноситься до галузі знань «Культура» в розділі «Гуманітарні науки та мистецтво». Відповідно в новому переліку серед галузей знань виокремлено «Культура і мистецтво» та передбачено низку спеціальностей, серед яких є нова спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Як бачимо, в новому Переліку 2015 року відбулося об’єднання двох окремих галузей знань «Культура» та «Мистецтво» в одну «Культура і мистецтво» з такими спеціальностями як: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [4].

Міністерство освіти і науки України розробило проект Таблиці відповідності Переліку напрямів 2006 року, Переліку спеціальностей 2010 року та Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року. В таблиці показано, що спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» співвідноситься зі спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Даний проект Таблиці відповідностей наразі погоджується з вищими навчальними закладами.

Отже, наявне реформування документознавчої освіти ставить перед вищими навчальними закладами важливе завдання, яке полягає в модернізації наявної системи підготовки фахівців документно-інформаційної сфери з урахуванням встановлених вимог які, як стверджується, покликані гармонізувати імплементацію у європейський освітній простір та стандартизувати нашу систему освіти. Хоча європейські освітні інституції, які здійснюють підготовку фахівців з управління документацією мають окрему спеціальність з управління документацією, або відповідну спеціалізацію спеціальності управління архівами та документацією. Тому питання «.в який саме освітній простір ми інтегруємось?» залишається відкритим.

Site Footer