Соціально-психологічні концепції м. вебера і вивчення соціально-гуманітарних наук

Наукова творчість видатного німецького філософа і соціолога М.Вебера є по- лідисциплінарною й багатоаспектною і включає, зокрема, такі когнітивні виміри як культурологічний, соціально-філософський, соціологічний, релігійний, соціально-психологічний тощо.

Соціально-психологічний науковий напрям досліджень М.Вебера достатньо повно втілився у відомій праці «Протестантська етика і дух капіталізму». Це одна із найбільш важливих і науково впливових студій дослідника.

Як відзначає О.Погорілий дана робота М.Вебера була зорієнтована на з’ясування досить складної соціально-культурної й соціально-психологічної проблеми, причин чинників впливу релігійних й морально-етичних ідей та цінностей на розвиток соціально – економічних систем, і конкретно на ґенезу і встановлення капіталістичних економічних та суспільних відносин у Західній Європі [3,с.11-12].

Задум М.Вебера полягав у спробі проаналізувати виникнення і розвиток «економічного раціоналізму» з «погляду зумовленості виникнення «господарського мислення», «етосу» певної форми господарства певним характером віри» [2,с.30]. У власному досліджені німецький вчений ґрунтовно аргументує тезу про визначальний характер релігійних особливостей протестантизму та відповідних ним морально-етичних цінностей для встановлення сучасного йому капіталістичного ладу (перша третина ХХ ст.). На його думку, одним із найбільш важливих елементів сучасного йому «капіталістичного духу», всього соціально-культурного універсу- му є «раціоналізація життєвої поведінки на основі ідеї професійного покликання, виникшого «…» із духу християнської (протестантської) аскези» [2,с.180].

Аналіз впливу соціально-психологічних чинників на розвиток соціуму, та його окремих сфер реалізувався М.Вебером у багатьох інших працях. Зокрема ці ідеї проводяться дослідником у праці про механізм наукового пізнання. Важливим чинником соціально значимої наукової діяльності М.Вебер вважав такий суто психологічний чинник, як натхнення, без якого розвиток індивідуальних наукових досліджень і науки в цілому не є ефективним [3,с.11-12].

Соціально-психологічні концепції німецького вченого складають одну із основ сучасного суспільно-гуманітарного пізнання. Застосування даних ідей у вивчені соціальних і гуманітарних наук, таких як політологія, психологія, соціологія дозволяє реалізувати наступні навчальні та наукові цілі і проявити та ефективно задіяти міждисциплінарні зв´язки та взаємодії між вказаними суспільно-гуманітарними науками: сформувати уявлення про вплив соціально-психологічних та соціально-культурних чинників на соціально-економічні та політичні процеси (що має також і суспільне значення оскільки соціальна свідомість схильна суттєво перебільшувати значення економіки, нехтуючи розумінням її залежності від певних соціально-психологічних основ, зокрема віри у стабільності чи нестабільності економічного розвитку у власній країні та багато ін.); розуміння соціально-політичних процесів, що відбуваються як у окремих державах, так і на глобальному рівні тощо.

Список використаних джерел

  1. Вебер М. Наука как призвание и профессия [Текст] / М.Вебер / Самосознание европейской культуры ХХ века / Сост. Р. А. Гальцев – М.: Политиздат, 1991. – С.130-149. 2.Вебер М. Проте- станська етика і дух капіталізму [Текст]/М.Вебер. – К.: Основа, 1994. – 271 с. 3.Погорілий О. Макс Вебер і його класична праця [Текст]/О. Погорілий /М. Вебер Протестантська етика і дух капіталізму – К.: Основа, 1994. – С.3-16.

Site Footer