7.4 Державна служба надзвичайних ситуацій України

Служба цивільного захисту є державною службою особливого характеру, яка забезпечує пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, вживає заходів до запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період.

Державна служба надзвичайних ситуацій є органом виконавчої влади. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України та МВС України, іншими актами законодавства України, Положенням про Державну службу надзвичайних ситуацій.

Основними завданнями Державної служби надзвичайних ситуацій є:

– реалізація державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

– здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

– внесення пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері;

– реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

Державна служба надзвичайних ситуацій України (далі – ДНСН України) відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту;

2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період, подає їх Міністрові для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та складових таких підсистем;

4) організовує та здійснює заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту;

5) організовує та здійснює заходи із впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, готує пропозиції щодо віднесення населених пунктів та об’єктів національної економіки до груп (категорій) із цивільного захисту, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та планування таких заходів;

6) приймає рішення щодо необхідності створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту, вносить пропозиції щодо визначення їх повноважень та порядку діяльності;

7) організовує та координує здійснення заходів у сфері радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

8) здійснює разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

9) веде облік надзвичайних ситуацій;

10) здійснює інформаційне, методичне забезпечення роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію взаємодії з регіональними комісіями з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

11) видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде облік таких висновків;

12) організовує проведення заходів з евакуації населення, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з відповідних питань;

13) забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницькі і практично- навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

14) здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів аварійно – рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, здійснення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, а також контроль за їх проведенням;

15) організовує та проводить роботу із психологічного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та психологічного захисту населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

16) виконує через підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту піротехнічні роботи, пов’язані із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

17) вносить пропозиції щодо формування переліку об’єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

18) проводить атестацію та сертифікацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

19) веде Державний реєстр аварійно-рятувальних служб та спеціальний реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб;

20) забезпечує діяльність Центральної міжвідомчої атестаційної комісії щодо організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб;

21) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків;

22) організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

22-1) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

23) координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

24) здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

25) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково- рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

26) вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково – рятувального забезпечення до усунення недоліків;

27) бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

28) організовує проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України із залученням сил цивільного захисту, сил і засобів національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

29) здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

30) здійснює впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

31) здійснює координацію діяльності інших державних органів у сфері гідрометеорологічної діяльності та контроль за застосуванням засобів вимірювальної техніки і методик виконання гідрометеорологічних спостережень, обробки даних спостережень та їх зберігання;

32) веде державний водний кадастр за розділом «поверхневі води» та державний облік поверхневих вод;

33) веде державний облік, реєструє та зберігає матеріали гідрометеорологічних спостережень, веде інформаційну базу гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища, затверджує положення про галузевий державний архів;

34) здійснює моніторинг забруднення навколишнього природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень: атмосферного повітря в населених пунктах та опадів (вміст забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення забруднюючих речовин); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків;

35) забезпечує проведення гідрометеорологічних, геліофізичних спостережень, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

36) надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування і населенню безоплатну інформацію загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснює гідрометеорологічне обслуговування суб’єктів господарювання, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту;

37) здійснює прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об’єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур;

38) взаємодіє з міжнародними організаціями і національними гідрометеорологічними службами інших держав, представляє Україну у Всесвітній метеорологічній організації, бере участь у межах компетенції в реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

39) виконує акти Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, у тому числі організовує закупівлю послуг із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснює їх супроводження до місця призначення та передачу отримувачам гуманітарної допомоги;

40) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті та територіальних органах ДСНС України;

41) здійснює функціонування системи мобілізаційної готовності територіальних органів ДСНС України, спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

42) організовує та здійснює заходи щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

43) здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних

ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, проводить заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні,

медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту і їх сімей;

44) здійснює реалізацію державної політики у сфері профілактики

травматизму невиробничого характеру, здійснює моніторинг стану

травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків;

45) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, є замовником наукових робіт, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт, розробляє та затверджує галузеві стандарти у сферах компетенції ДСНС України;

46) здійснює добір кадрів та формування кадрового резерву;

47) формує державне замовлення на підготовку фахівців;

48) здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців апарату ДСНС України, осіб включених до кадрового резерву;

49) виконує функції з організації та навчально-методичного забезпечення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

50) організовує і здійснює безпосередньо та через свої територіальні органи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими суб’єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

51) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно- рятувальних і диспетчерських служб, за станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, зупиняє діяльність неатестованих аварійно – рятувальних служб;

52) організовує та проводить перевірки стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту і відповідних органів управління нею до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

53) видає безпосередньо та через територіальні органи дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення (якщо інше не встановлено законом), впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних або об’єктів з масовим перебуванням людей;

54) проводить державну експертизу проектів інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки, а також здійснює державну експертизу проектів та рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

55) здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших підконтрольних об’єктів;

56) здійснює державний нагляд (контроль) за виконанням інженерно- технічних заходів цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та експлуатації приміщень, будівель, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

57) організовує та проводить перевірки додержання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

58) перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до здійснення таких заходів;

59) організовує розроблення організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

60) здійснює відповідно до законодавства ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

61) виконує відповідно до законодавства функції із сертифікації та підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення вимогам пожежної безпеки;

62) розглядає та приймає рішення щодо погодження:

  • технічних завдань і робочих проектів влаштування систем протипожежного захисту, а також раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;
  • проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

63) перевіряє наявність і утримання у стані готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем протипожежного захисту на об’єктах, які підлягають обладнанню такими системами;

64) перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

65) здійснює контроль за проходженням підготовки працівників і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах та на підприємствах;

66) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, здійснює контроль у відповідній сфері;

67) складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;

68) здійснює в установленому порядку координацію та контроль за діяльністю служб пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

69) забезпечує та здійснює через територіальні органи ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки, контролює достовірність облікової інформації в апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подає Державній службі статистики України на затвердження порядок і форми статистичної звітності з відповідних питань;

70) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Міністрові для внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

71) надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких перебувають потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

72) здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності з питань пожежної безпеки;

73) веде реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної і техногенної безпеки;

74) розробляє будівельні норми у сфері пожежної і техногенної безпеки, проекти змін до них, подає Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідні пропозиції;

75) здійснює контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів ідентифікації таких об’єктів;

76) здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах

результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;

77) визначає безпосередньо та через територіальні органи категорію добровільної пожежної дружини (команди), веде реєстр добровільних пожежних дружин (команд);

78) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

79) здійснює контроль за функціонуванням відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

80) координує діяльність експертно-технічних центрів у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, проводить у встановленому порядку атестацію експертів з питань пожежної і техногенної безпеки;

81) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, та проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську і культурно-масову роботу з популяризації служби цивільного захисту;

82) видає методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних актів у сфері пожежної і техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб’єктах господарювання незалежно від форми власності;

83) контролює виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах;

84) видає технічні умови до інженерного забезпечення об’єкта містобудування щодо пожежної і техногенної безпеки;

85) здійснює контроль за наявністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

86) контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до такого плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;

87) перевіряє стан готовності до використання за призначенням аварійно- рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння, призначених для забезпечення безпеки об’єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж;

88) здійснює контроль за наявністю на об’єктах, що підлягають постійному обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, договорів про обслуговування;

89) перевіряє стан виконання заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами;

90) здійснює контроль (нагляд) за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

91) здійснює контроль за виконанням державних цільових та місцевих програм, що стосуються сфери її діяльності;

92) перевіряє:

– організацію та стан навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

– виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів та на курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

– підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

93) бере участь у:

– розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм з питань, віднесених до

компетенції ДСНС України;

– розгляді проектів державних та місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

– формуванні науково-технічної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, координації наукових досліджень та впровадженні у практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

– роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації та технічних комітетів з акредитації для реалізації технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

– проведенні перевірок разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

– з’ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, у проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних й інших невідкладних робіт;

– розгляді проектів містобудівної документації та надає висновки щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки;

– розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів, питань техногенної та пожежної безпеки;

– розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

94) розробляє у межах своїх повноважень та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування проекту державного бюджету, організовує ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

95) виконує в разі, коли це передбачено законом, функції головного розпорядника бюджетних коштів;

96) організовує та виконує фінансово-економічну роботу в апараті ДСНС України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

97) здійснює у межах повноважень внутрішній фінансовий аудит, контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

98) бере у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

99) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо запобігання корупційним діям та іншим правопорушенням серед осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців і працівників ДСНС України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, дотримання фінансової дисципліни та усунення корупційних ризиків;

100) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до її компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань;

101) надає адміністративні послуги відповідно до закону;

102) забезпечує надання у передбачених законодавством випадках платних послуг;

103) погоджує в установленому порядку проектні рішення, щодо яких відсутні норми і правила, погоджує обґрунтовані відхилення від установлених норм;

104) проводить експертизу проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостерігання, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення), бере участь у прийманні виконаних робіт із влаштування зазначених засобів;

105) вносить пропозиції щодо технічного регулювання у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, гідрометеорологічної діяльності, засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів, пожежонебезпечної продукції;

106) виконує роботи із стандартизації, сертифікації, акредитації та метрологічного забезпечення діяльності з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

107) готує та подає пропозиції щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх виконання;

108) забезпечує додержання законодавства з питань охорони праці;

109) проводить роботу із профілактики правопорушень та додержання дисципліни в органах і підрозділах ДСНС України;

110) вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей, державних службовців та працівників ДСНС України, її територіальних органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

111) сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сферах трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення;

112) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому законом;

113) виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

114) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

115) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДСНС України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства оборони України та в установленому порядку подає їх Міністрові;

116) погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів, умов та інших актів, що стосуються компетенції ДСНС України, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

117) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

На службу цивільного захисту із зарахуванням до кадрів ДСНС України приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати службовий обов’язок.

Site Footer