3.2. Охорона прав на об`єкти промислової власності

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент — це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтверджує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об´єкти.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Критерій новизни полягає в тому, що винахід не є частиною рівня техніки, що визначає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Промислова придатність визначається тим, що винахід може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Для кожного об´єкта інтелектуальної власності існують свої критерії охороноспроможності, що визначені у відповідних законах України.

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Державний департамент інтелектуальної власності (далі — Установа). Для цього заявка надсилається на адресу Державного підприємства “Український інститут промислової власності”, підлеглого Установі, де проходить експертизу (рис. 6). Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносить до реєстру відповідні дані. Видача патенту здійснюється Установою в місячний термін після реєстрації патенту.

Право на подання заявки насамперед має автор. У встановлених законом випадках це право має роботодавець.

В Україні діють два види патентів на винахід: патент із терміном дії 20 років, що видається після проведення експертизи, по суті, і деклараційний патент — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Терміни дії патенту прийнято відраховувати від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка спочатку була подана в одній із країн Паризького Союзу, а потім в Україні, то дія патенту відраховується від дати раніше поданої заявки, що називається конвенційним пріоритетом.

Рисунок 6 — Технологічна схема процесу правової охорони об’єктів промислової власності

Правова охорона інших об´єктів промислової власності в принципі здійснюється за схемою, що наведена на рис. 6, з тими чи іншими особливостями. Основні характеристики щодо правової охорони цих об´єктів наведені в табл. 2.

Дія охоронного документа на об´єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частково на основі таких підстав:

– за заявою власника патенту;

– через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного документа.

Охорона прав на об´єкти промислової власності регламентується законами України: “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, а також низкою підзаконних актів: положень, правил, інструкцій.

Таблиця 2 — Характеристика об’єктів промислової власності

Обєкт промислової власності

 

Обєкт правової охорони Критерії охороноспроможності Охоронний документ Термін правової охорони, роки
1 2 3 4 5
Винахід – продукт;

– процес;

– нове застосування відомого продукту чи процесу

– новизна;

– винахідницький рівень;

– промислова придатність

патент 20

або

6*

Корисна модель конструктивні виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин – новизна;

– промислова придатність

патент 10
1 2 3  

4

5
Промисловий зразок форма, рисунок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу – новизна патент 10
Торговельна марка (знак для товарів і послуг) будь-яке позначення (слова, літери, цифри тощо), або будь-яка комбінація позначень відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі свідоцтво 10**
Географічне зазначення назва географічного місця, яка вживається для позначення товару правдивість свідоцтво 10**

* Прийом заявки на 6-річні деклараційні патенти припинено з 01.01.2004р.

** Термін правової охорони може бути продовжений ще на 10 років після закінчення попереднього терміну

Site Footer