ВИСНОВКИ

  1. Окреслено ознаки адміністративної процедури: сфера об´єктивізації – діяльність публічної адміністрації (офіційний характер); правова детальна регламентація, специфічний суб´єктний склад, цілеспрямованість; результатом є прийняття адміністративного акту, який встановлює, змінює чи припиняє права та обов´язки суб´єктів адміністративно-правових відносин.
  2. Адміністративну послугу визначено як форму сервісної діяльності органів та посадових осіб публічної адміністрації, яка здійснюється у визначеному законом порядку, спрямована на забезпечення умов для належної реалізації суб´єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, виконання обов´язків особи, що здійснюється за заявою такої особи, результатом якої є прийняття адміністративного акту (вузьке розуміння); як інститут адміністративного права, який регулює правовідносини, що виникають на підставі ініціативи приватної особи щодо реалізації її суб´єктивних прав чи виконання нею обов´язків в межах адміністративної процедури здійснення відповідних владних повноважень суб´єктом надання такої послуги, результатом якої є прийняття адміністративного акту (широке розуміння).
  3. Окреслено ознаки безконтактних адміністративних послуг Держгеокадастру України, зокрема: а) електронна форма звернення за одержанням послуги; б) надання послуги здійснюється через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровану електронну систему Держгеокадастру України; в) доступ до адміністративної послуги здійснюється за допомогою Публічної кадастрової карти України; г) обов´язкова ідентифікація суб´єкта звернення щодо окремих послуг (перегляд, копіювання та роздрукування інформації про власників земельної ділянки, суб´єктів речового права на земельну ділянку, державну реєстрацію права власності на земельну ділянку тощо); ґ) оплата за надання адміністративної послуги здійснюється суб´єктами звернення дистанційно, в електронній формі; д) отримання суб´єктами звернення результатів надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою засобів телекомунікаційного зв´язку.
  4. Обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус Держгеокадастру України як суб´єкта надання безконтактних адміністративних послуг – це комплекс закріплених нормами адміністративного права суб´єктивних прав і обов´язків центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо- геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру, зміст яких обумовлюється обсягом та характером адміністративної правосуб´єктності вказаної служби.
  5. Сформульовано пропозиції до законодавства України про адміністративні послуги (в тому числі і безконтактні) щодо удосконалення процедури оскарження в електронному режимі. Зокрема, запропоновано, що оскарження має передбачати не тільки можливість апеляції шляхом надсилання скарги на електронну адресу, але й за допомогою широко розвинутої за кордоном практики використання на відповідних порталах адміністративних послуг або інтегрованих інформаційних системах «лін- ків» з назвою «complaint», «appeal» (скарга, апеляція). При натисканні такого «лінку» особа автоматично має одержувати форму скарги із відповідними реквізитами.

Із надсиланням такої скарги автоматично розпочинається перебіг строку її розгляду, порушення якого тягне за собою юридичну відповідальність для особи, яка її розглядає. Про результати розгляду скарги особа повідомляється шляхом надсилання інформації на її електронну адресу.

6. Запропоновано авторський перелік стандартів надання безконтактних адміністративних послуг, зокрема:

1) Результативність. Про наслідки розгляду «замовлення» заявника йому надсилається на електронну пошту лист з інформацією про відповідні результати адміністративної процедури. Це може бути як повідомлення про виконання послуги і необхідність одержання її результатів у найближчому ЦНАПі так і автоматичне одержання послуги за допомогою Публічної кадастрової карти України. Підстава для негативної оцінки – нена- дання адміністративної послуги або незаконна відмова від її виконання (у випадку законності вимог її заявника). Також про якість послуги свідчить стабільність роботи інтегрованих інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

2) Своєчасність. Якісно наданою вважається та послуга, яка надана своєчасно. Цей критерій тісно пов´язаний із результативністю безконтактних послуг і залежить від коректності роботи відповідних порталів та інформаційних систем, адже послуга може бути надана із запізненням у зв´язку з недосконалістю адміністрування інформаційної системи або порталу, так званих хакерських атак тощо. Підстава для негативної оцінки – несвоєчасне надання адміністративної послуги.

3) Доступність. Вказаний критерій має комплексний характер і залежить від багатьох чинників. Доступність безконтактних послуг залежить не тільки від технічної можливості Держгеокадастру України та адміністраторів Єдиного державного порталу адміністративних послуг, але й від рівня інформаційного розвитку суспільства, розвитку інформаційних технологій в державі тощо. Іншим аспектом цього стандарту оцінювання якості є остаточне запровадження в обіг електронного цифрового підпису та можливостей Ш-банкінгу, що значно спростить доступ громадян до безконтактних адміністративних послуг, які надаються через мережу Інтернет.

4) Зрозумілість та зручність. Цей стандарт якості передбачає, що для заявника має бути максимально зрозумілим увесь алгоритм одержання адміністративної послуги та окремі його етапи – від подання заяви та оплати послуги до її одержання. Зручність електронної послуги залежить від рівня професійної підготовки розробників інтегрованих електронних інформаційних систем та коректної роботи відповідних Інтернет- порталів, визначеність у питанні, наскільки враховано інтереси та потреби споживачів послуг при організації надання послуг в конкретному органі.

5) Відкритість. Під вказаним критерієм розуміється наявність якомога повної інформації, необхідної для одержання електронної адміністративної послуги (перелік необхідних документів, строк розгляду, розмір збору (плати), відповідальна особа); можливість отримання консультативної допомоги тощо. Підстава для негативної оцінки – низький рівень інформаційного забезпечення про послугу, ускладнений механізм одержання інформації про послугу (зокрема, наявність банкетних посилань на інші інформаційні джерела тощо).

6) Ринкова вартість послуги. Вартість адміністративної послуги має визначатись, виходячи із чинників ринкового характеру (попит, пропозиція тощо).

7. Запропоновано для підвищення якості надання адміністративних послуг в межах відповідних інтегрованих інформаційних систем (в тому числі Публічної кадастрової карти України тощо), на Єдиному державному порталі адміністративних послуг запровадження он-лайн анкетування замовників послуг. В анкеті зокрема можна передбачити критерії оцінювання процедури надання послуги в цілому або окремих її етапів та запропонувати оцінити послуги за бальною (п´яти, десяти тощо) шкалою. Окремо пропонується передбачити побажання та зауваження заявників до суб´єктів надання адміністративних послуг. 8. Наголошено на необхідності підтримки ініціативи Кабінету Міністрів України щодо надання можливості використання Ш-картки (паспорти громадянина України у форматі картки, що містить безконтактну електронну схему) як надійного засобу електронного цифрового підпису («Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» № 3224 від 05 жовтня 2015 р.). Вказаний проект закону передбачає можливість використання Ш-картки як засобу електронного цифрового підпису, що дасть змогу громадянам України використовувати потенціал безконтактних адміністративних послуг та простить доступ до них.
9. Узагальнено зарубіжний досвід надання безконтактних адміністративних послуг у сфері земельно- кадастрових відносин. Зокрема, встановлено, що практика надання адміністративних послуг в розвинених державах, як правило, ґрунтується на таких базових складових як:

– «принцип єдиного вікна», зокрема центри, універсами адміністративних послуг тощо (надзвичайно корисним для запозичення є досвід Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Нідерландів);

– досконалий режим «електронного спілкування» заявника та юрисдикційного органу за допомогою функціонування Інтернет-порталів адміністративних послуг та інтегрованих у них інформаційних систем окремих суб´єктів-надавачів адміністративних послуг (показовим та таким, що потребує ґрунтовної уваги з боку вітчизняних надавачів адміністративних послуг є досвід Французької Республіки, Канади та органів місцевого самоврядування Латвійської Республіки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії);

– високі вимоги щодо якості послуг (досвід держав- членів ЄС);

– прозорі критерії та прості способи їх оцінювання (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Фінляндська Республіка та інші держави).

10. Обґрунтовано, що для покращення вітчизняної процедури надання безконтактних адміністративних послуг потребує запозичення досвід таких держав як:

– Литовська Республіка (у частині використання технології ArcGIS Server для отримання адміністративних послуг з приводу інформації з кадастру та реєстрів нерухомого майна про адреси об´єктів і зони оцінки шляхом пошуку за унікальним ідентифікатором, адресою або географічним розташуванням, а також окремих послуг з оподаткування нерухомості);

– Королівство Швеція (у частині впровадження системи діловодства, яка об´єднує всю інформацію про нерухомість – текстові реєстри та індексні кадастрові карти – в інтегрованій геоінформаційній системі, за допомогою якої більшість клієнтів можуть автоматично одержувати цілий комплекс адміністративних послуг одночасно з істотною економією матеріальних ресурсів і часу).

Site Footer