СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адміністративна відповідальність в Україні : [навч. посіб.) / [А.Т. Комзюк, В. А. Гуменюк, Г. В. Джагупов та ін.); за заг. ред. А. Т. Комзюка. — [3-тє вид., доопр.). — Харків : Видво Харків, над. унту внутр. справ, 2007. — 80 с.

2. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч-ник) / [Бандурка 0. М., Битяк Ю. П., Гаращук В. М. та ін.); за заг. ред. 0. М. Бандурки. — Харків : Золота миля, 2011. — 584 с.

3. Актуальні питання кримінального процесу України навч. посіб. / [Є. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толочко та ін.); за заг. ред. Є. М. Блажівського; МОН України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Центр учб. літ., 2013. — 304 с.

4. Афанасьев К. К. Адміністративноправове регулювання міграційних процесів : навч.-метод, посіб. / К.К. Афанасьев, О. М. Беницький, І.Г. Запорожець ; МВС України, Луганськ, держ. унт внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009, — 294 с.

5. Бандурка О.О. Адміністративноправове регулювання міграційного процесу в Україні: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.07 /Бандурка Олександр Олександрович. — Харків, 2002. — 182 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. — 1728 с.

7. Гарна І. О. Організаційноправове регулювання міграційних процесів в Україні: дис…. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гарна Інна Олександрівна. — Харків, 2004, — 186 с.

8. Генеральна угода [Світової організації торгівлі) про торгівлю послугами : від 15.04.1994 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ зЬош/981_017.

9. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 436-ІУ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. — Редакція від 20.09.2015.

10. Грицай І. О. Вдосконалення міграційного законодавства України у контексті європейської інтеграції / І. О. Грицай // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». — 2013. — Т. 26 (65), № 2-1, ч. 2. — С. 29-35.

11. Декларація [ООН) про територіальний притулок : прийн. резолюцією 2312 (XXII) Ген. Асамблеї від 14.12.1967 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_316. — Назва з верху екрана.

12. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) : від 08.06.1977 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ са^/995_199.

13. Европейское соглашение об отмене виз для беженцев // Сборник международноправовых документов и национальных законодательных актов по вопросам беженцев / сост. Ю.Л. Сарашевский, А. В. Селиванов. — Минск : Тессей, 2000, —С. 192-195.

14. Європейська конвенція про видачу правопорушників : від 13.12.1957 : ра тиф. Україною із заявами і застереженням законом від 16.01.1998 № 43/98-ВР [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ эЬош/995_033.

15. Європейська конвенція про громадянство : від 06.11.1997 ЕТБ № 166 : ратиф. Україною із застереженням тазаявою законом від 20.09.2006 № 163-У [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004.

16. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства: від 07.06.1968 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/ show/995_112.

17. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів : від 24.11.1977 ЕТБ № 93 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/994_307.

18. Європейська культурна конвенція : від 19.12.1954 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213.

19. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями : від 21.05.1980 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106. — Редакція від 16.11.2009.

20. Європейська угода про передачу відповідальності за біженців : від 16.10.1980 ЕТБ № 107 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_306.

21. Європейська угода про скасування віз для біженців : від 20.04.1959 ЕТБ № 31 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_311.

22. Житний 0.0. Деякі проблеми узгодження кримінальноправових та між-народноправових аспектів екстрадиції в законодавстві України / 0.0. Житний // Право і Безпека. — 2012. — № 2 [44). — С. 94-98.

23. Загальна декларація прав людини : [прийн. та проголош. в резолюції 216 А (III) Ген. Асамблеї ООН від 10.12.1948) [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. — Назва з верху екрана.

24. Загородній А. Ф. Державна міграційна служба України як суб´єкт наглядової діяльності у сфері адміністративнореєстраційної системи [Електронний ресурс) / Загородній А. Ф. // Адміністративне право і процес. — 2013. — № 2 (4).

25. Ионцев В. А. Международная миграция населения: Россия и современный мир / В. А. Ионцев // Социологические исследования. — 1998. — № 6. — С. 38-48.

26. Іншин МЛ. Правове регулювання службовотрудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посіб. / М. І. Іншин. — Харків : ФІНИ, 2010. — 672 с.

27. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2747-15. — Редакція від 01.09.2015.

28. Кодекс законів про працю України : закон України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. — Редакція від 07.08.2015.

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення : закон України від 07.12.1984№8073-Х

30. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 04.11.1950 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

31. Конвенція про захист цивільного населення під час війни : від 12.08.1949 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_154.

32. Конвенція [ООН) про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : від 18.12.1979 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207. — Редакція від 06.10.1999.

33. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію : від 07.12.1944 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038. — Редакція від 01.10.1998.

34. Конвенція [ООН) про права дитини : від 20.11.1989 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Редакція від 01.01.2000.

35. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах : від 22.01.1993 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009. — Редакція від 21.01.2006.

36. Конвенція [МОП) про працівників-мігрантів (переглянута) : від 01.07.1949 № 97 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_159.

37. Конвенція про статус апатридів : від 28.09.1954 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_232.

38. Конвенція [ООН) про статус біженців : від 28.07.1951 ; Україна приєдналася законом від 10.01.2002 № 2942-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011.

39. Конвенція [ООН) проти катувань та інших жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : від 10.12.1984 [Електронний ресурс).

40. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму : від 16.05.2005 [Електронний ресурс).

41. Конституция Росийской Федерации : от 12.12.1993 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://www.constitution.ru.

42. Конституційне право України : підруч. для студентів ВНЗ / за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. — Харків : Право, 2008. — 416 с.

43. Конституція України : від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

44. Крестовська Н. Ювенальне право України: підстави виокремлення галузі / Н. Крестовська // Право України. — 2008. — № 8. — С. 36-40.

45. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14. — Редакція від 12.08.2015.

46. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17. — Редакція від 16.08.2015.

47. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. Т. 1 / [О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова). — Харків : Право, 2012. — 768 с.

48. Крисаченко В. С. Сучасні міграційні процеси, стан, виміри, тенденції розвитку в Україні / В. С. Крисаченко // Політичний вісник. — 2002. — № 12. — С. 96-101.

49. Кузьменко О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузьменко Оксана Володимирівна. — Київ, 2000. — 20 с.

50. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство / В. І. КунченкоХарченко, В. Г. Печер ський, Ю. Ю. Трубін ; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. унт. — Черкаси : ЧДТУ 2009. — 471 с.

51. Малиновська О. А. Сучасна еволюція міграційного законодавства Російської Федерації та її можливі впливи на міграційну поведінку населення України : ана літ. зап. [Електронний ресурс) / Від. соц. політики НІСД ; О.А. Малиновська // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України : [офіц. сайт). — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1360/.

52. Малиновська О. А. Міграція та міграційна політика : навч. посіб. / О. А. Малиновська. — Київ : Центр учб. літ., 2010. — 304 с.

53. Марчук В. М. Нариси з теорії права: навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва; Київ. нац. торгов.-екон. унт. — Київ : Істина, 2004. — 302 с.

54. Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 № 4495-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. — Редакція від 24.07.2015.

55. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія, практика) : енциклопедія / упоряд. Ю.І. Римаренко ; за ред. Ю.І. Римаренка. — Київ : Довіра, 1998, —912 с.

56. Международная конвенция о защите прав всех трудящихсямигран тов и членов их семей : от 18.12.1990 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203.

57. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації : від 21.12.1965 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_105. — Редакція від 04.02.1994.

58. Міжнародне публічне право : підручник / [Андрусевич А. О., Буткевич 0. В., Гутник В. В. та ін.); за ред. В. М. Репецького; Львів, над. унт ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2012. — 437 с.

59. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ зЬош/995_043.

60. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : від 16.12.1966 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_042.

61. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : ав тореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович. — Київ, 2002, — 18 с.

62. Народонаселение : энцикл. слов. / гл. ред. Г. Г. Меликьян ; редкол.: А. Я. Ква лия, А. А. Ткаченко, Н.Н. Шаповалова, Д. К. Шелестов. — М. : Большая Рос. энцикл., 1994.-640 с.

63. Нестеренко С. С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції / С. С. Нестеренко / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 7 [105). — С. 66-74.

64. внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» : федерал, закон от 28.12.2013 № 389-ФЗ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156524/.

65. порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию [Електронний ресурс) : федерал, закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ. — Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/. — Редакція від 01.10.2015.

66. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федерал, закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/. — Редакція від 24.07.2015.

67. Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції / Віктор Олефір, Дмитро Цвігун // Право України. — 2005. — № 4. — С. 81-84.

68. Олефір В. І. Державна міграційна політика України (організаційноправовий аспект): автореф. дис…. дра юрид. наук : 12.00.07 / Олефір Віктор Іванович. — Київ, 2005, — 36 с.

69. Олефір В. І. Адміністративноправове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми : монографія / В. І. Олефір. — Київ : Друк. МВС України, 2004, — 308 с.

70. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії монографія / Н.М. Оніщенко. — Київ : Видво Інту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 352 с.

71. Перелік публічної інформації, що утворюється в процесі діяльності і перебуває у володінні Державної міграційної служби України та підлягає обов´язковому оприлюдненню : наказ ДМС України від 26.09.2013 № 222 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/files/nakazy/Public.pdf.

72. Питання Державної міграційної служби України: указ Президента України від

06.04.2011 № 405 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 1аш5/зЬош/405/2011. — Редакція від 15.09.2013.

73. Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» : указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001. — Редакція від 05.06.2012.

74. Піскун 0. Основи міграційного права: порівняльний аналіз : навч. посіб. / Олександр Піскун. — Київ : Леся, 1998. — 360 с.: карти, табл.

75. Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010 № 2755-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17. — Редакція від 20.09.2015.

76. Поєдинок 0. Р. Права біженців у контексті фрагментації міжнародного права: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Поєдинок Ольга Романівна. — Київ, 2009. — 236 с.

77. Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : затв. постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-У [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-16.

78. Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства: постанова Кабінету Міністрів України від

27.05.2013 № 437 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/437-2013-п. — Редакція від 11.02.2015.

79. Правознавство : підручник / ред. В. В. Копєйчиков. — 7-ме вид., стер. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 736 с.

80. Про адміністративні послуги : закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 5203—17. — Редакція від 04.10.2015.

81. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : закон України від 08.07.2011 № 3671-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17. — Редакція від 30.05.2014.

82. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень : закон України від 10.01.2002 № 2920-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14. — Редакція від 18.10.2012.

83. Про громадянство України : закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2235-14. — Редакція від 06.12.2012.

84. Про державний кордон України : закон України від 04.11.1991 № 1777-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1777-12. — Редакція від 11.08.2013.

85. Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 № 661-ІУ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/661-15. — Редакція від 07.11.2015.

86. Про Державну службу зайнятості України : указ Президента України від

16.01.2013 № 19/2013 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/19/2013. — Редакція від 04.11.2013.

87. Про державну службу : закон України від 16.12.1993 № 723-ХІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-XII. — Редакція від 26.04.2015.

88. Про державну службу: закон України від 17.11.2011 № 4050-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17. — Редакція від 31.12.2014. — Не набрав чинності.

89. Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 3855-12. — Редакція від 09.08.2015.

90. Про дипломатичний та службовий паспорти України : указ Президента України від 12.05.2015 № 264/2015 // Офіційний вісник України. 2015. — № 41. — Ст. 1266.

91. Про доступ до публічної інформації: закон України від 13.01.2011 № 2939- VI [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2939-17. — Редакція від 01.05.2015.

92. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : закон України від 20.11.2012 № 5492-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-vi. — Редакція від 28.06.2015.

93. Про житловий фонд соціального призначення : закон України від 12.01.2006 № 3334-ІУ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3334-15. — Редакція від 18.11.2012.

94. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : закон України від 20.10.2014 № 1706-УІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: Ы1р://гакоп. rada.gov.ua/laws/show/1706-18. — Редакція від 27.03.2015.

95. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : закон України від 15.04.2014 № 1207-УІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1207-УІІ. — Редакція від 09.10.2015.

96. Про зайнятість населення : закон України : від 05.07.2012 № 5067-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 5067-17. — Редакція від 10.07.2015.

97. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від

21.03.2012 № 350 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/350-2012-п. — Редакція від 03.04.2015.

98. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення : постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-n. — Редакція від 27.08.2015.

99. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України : наказ МВС України від

28.08.2013 № 825 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 76. — Ст. 2853.

100. Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення : наказ МВС України від 18.09.2013 № 898 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl729-13. — Редакція від 02.10.2015.

101. Про затвердження Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім´єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту: наказ МВС України, Мва соц. політики України, Мва освіти і науки, молоді та спорту України, Мва охорони здоров´я України, Адміністрації Держ. прикордон. служби України від 07.07.2012 № 604/417/793/499/51 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 64. — Ст. 2648.

102. Про затвердження Інструкції про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДМС України : наказ ДМС України від 29.03.2013 № 70 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/normatyvna-baza/nakazy-dms- икгаіпу/12 07-пакаг-ргогаІУегЬгЬеппіаіп5ЩикІ5ІіргорогіаЬок-уеЬеппіа ргеІепгііпоі4:арогоупоігоЬо1уу^т5-икгаіпу.

103. Про затвердження інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС : наказ Держ. міграц. служби України від 11.03.2013 № 48 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/files/ nakaz-DMS-48_new.pdf.

104. Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 653-р // Урядовий кур´єр. — 2011. — № 149.

105. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 // Урядовий кур´єр. — 2014. — № 156.

106. Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном : розпорядження Президента України від 22.10.1992 № 166/92- рп [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/166/92-pп.

107. Про затвердження Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон : постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1995 № 610 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 610-95-п. — Редакція від 17.01.2014.

108. Про затвердження Положення про посвідчення члена екіпажу : постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1346 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1346-2007-n. — Редакція від 11.03.2011.

109. Про затвердження Положення про проїзний документ біженця : постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 203 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-2012-n. — Редакція від 17.01.2014.

110. Про затвердження Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист : постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 197 [Електронний ресурс). — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 197-2012-п. — Редакція від 18.09.2015.

111. Про затвердження Положення про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист : постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 199 [Електронний ресурс). — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199- 2012-п. — Редакція від 07.01.2014.

112. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми : постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-n.

113. Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2503-12. — Редакція від 18.10.2012.

114. Про затвердження Положень про головні управління (управління) Державної міграційної служби : наказ Держ. міграц. служби України від 06.04.2011 № 28 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/normatyvna- baza/nakazy-dms-ukrainy/603-nakaz-28-pro-zatverdzhennia-polozhen-pro-holovni- upravlinnia-upravlinnia-derzhavnoi-mihratsiinoi-sluzhby.

115. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України : наказ МВС України від 28.03.2013 № 304 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0627-13.

116. Про затвердження Порядку взаємодії Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України при перевірці достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон : наказ МВС України та Мінфіну України від 21.06.2012 № 554/752 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 63. — Ст. 2598.

117. Про затвердження Порядку взаємодії суб´єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/783-2012-n.

118. Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми : постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/660-2012-n. — Редакція від 12.02.2013.

119. Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов´язкового) відселення : наказ МНС України від 02.11.2011 № 1157 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ Z1319-11.

120. Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми : постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 417-2012-п. — Редакція від 19.11.2012.

121. Про затвердження Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України : постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 1ашз/зЬош/150-2012-п. — Редакція від 28.08.2015

122. Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів : наказ МВС України від 22.11.2012 № 1077 [Електронний ресурс) — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12. — Редакція від 06.10.2015.

123. Про затвердження Правил оформлення віз для в´їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію : постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/567-2011-п. — Редакція від 15.09.2015.

124. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України : постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-n. — Редакція від 31.10.2014.

125. Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необ-хідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту : наказ МВС України від 07.09.2011 № 649 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zll46-ll. — Редакція від 15.05.2015.

126. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 563 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2011-n. Редакція від 15.05.2012.

127. Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах : закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-Bp. — Редакція від 19.04.2014.

128. Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 № 2297-УІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2297-17. — Редакція від 30.09.2015

129. Про звернення громадян : закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/393/96-вp. — Редакція від 28.08.2015.

130. Про імміграцію : закон України від 07.06.2001 № 2491-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14. — Редакція від 19.11.2012.

131. Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. — Редакція від 21.05.2015.

132. Про Консульський статут України : указ Президента України від 02.04.1994 № 127/94 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/127/94. — Редакція від 21.05.2002.

133. Про Концепцію державної міграційної політики : указ Президента

України від 30.05.2011 № 622/2011 // Офіційний вісник Президента

України. — 2011. — № 16. — Ст. 772.

134. Про міжнародне приватне право : закон України від 23.06.2005 № 2709- IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2709-15. — Редакція від 09.06.2013.

135. Про міжнародні договори України : закон України від 29.06.2004 № 1906-IV XII [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1906-15. — Редакція від 20.07.2014.

136. Про Міністерство України у справах національностей та міграції : указ Президента України від 26.04.1993 № 145/93 // Голос України. — 1993. — № 76.

137. Про національні меншини в Україні : закон України від 25.06.1992 № 2494-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/2494-12. — Редакція від 12.12.2012.

138. Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми : постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 29 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-2012-n.

139. Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» : постанова Кабінету Міністрів УРСР від 23.07.1991 № 106 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106a-91-n.

140. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/964-15. — Редакція від 07.08.2015.

141. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей : закон України від 02.06.2005 № 2623-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15. — Редакція від 09.12.2015.

142. Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні : указ Президента України від 10.06.1993 № 198/93 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/198/93.

143. Про порядок виїзду з України і в´їзду в Україну громадян України : закон України від 21.01.1994 № 3857-ХІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12. — Редакція від 05.12.2013.

144. Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України : закон України від 22.02.2000 № 1479-ІІІ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1479-14. — Редакція від 28.06.2015.

145. Про посвідчення особи моряка : постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 441 // Офіційний вісник України. — 2015. — № 53. — Ст. 1717.

146. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон України від 22.09.2011 № 3773-VI [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3773-17. — Редакція від 01.04.2015.

147. Про проїзний документ дитини : указ Президента України від 07.09.1994 № 503/94 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/503/94.

148. Про протидію торгівлі людьми : закон України від 20.09.2011 № 3739-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 3739-17. — Редакція від 26.10.2014.

149. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : закон України від 11.12.2003 № 1382-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15. — Редакція від 22.11.2014.

150. Угода між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні: від 12.03.1999 ; ратиф. Україною законом від 21.10.1999 № 1186-XIV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_510.

151. Угода між Україною та Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні : від 06.07.2001 ; ратиф. Україною законом від 11.07.2002 № 115-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/762_004

152. Угода між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькій Республіці, та громадянами Киргизької Республіки, які постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам без громадянства та подвійного громадянства: від 28.01.2003 ; ратиф. Україною законом від 20.11.2003 № 1329-IV [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417_025.

153. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб : закон України від 15.01.2008 № 116-VI [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-17.

154. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : указ Президента України від 14.04.2000 № 599/2000 // Урядовий кур´єр. — 2000, —№ 72.

155. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі : від 05.02.2008 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/981_049.

156. Протокол щодо статусу біженців : від 16.12.1966 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_363.

157. Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 658 // Урядовий кур´єр. — 2011. — № 117.

158. Про центральні органи виконавчої влади : закон України від 17.03.2011 № 3166-VI [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3166-17. — Редакція від 15.07.2015.

159. Протокол щодо статусу біженців : від 16.12.1966 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_363.

160. Про туризм : закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-Bp. — Редакція від 11.02.2015.

161. Про угоди про розподіл продукції: закон України від 14.09.1999 № 1039-ХІУ [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1039-14. — Редакція від 01.01.2015.

162. Профілактика злочинів : підручник / [0. М. Джужа, В. В. Василевич, 0. Ф. Гіда та ін.); за заг. ред. 0. М. Джужи; Мво освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ : Атіка, 2011. — 720 с.

163. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович. – Харків : Право, 1997, —64 с.

164. Раковська Ю. В. Соціальноправова природа та детермінація торгівлі людьми: кримінологічне дослідження : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Раковська Юлія Вікторівна. — Одеса, 2011. — 20 с.

165. Про затвердження Регламенту ДМС : наказ Держ. міграц. служби України від 14.10.2 014 №265 [Електроннийресурс).—Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ 1_Ьос2.п5Г/Ипк1/РЫ007706.Ыш1.

166. Рамкова конвенція про захист національних меншин : від 01.02.1995 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_055.

167. Решение [Экономического Суда СНГ) от 11 сентября 1996 года № С1/14-96 о толковании Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года: аннот. судеб, акта [Електронний ресурс) // Экономический Суд Содружества независимых государств : [офиц. сайт). — Режим доступу: http://www.sudsng.org/database/annot/annot92-06/. — Назва з середини екрана.

168. Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право : підручник : унт. курс / Ю. І. Римаренко ; Київ. нац. унт внутр. справ ; Інт держави і права ім. В. М. Корецького ; Інт законодавства Верховної Ради України ; Унт сучас. знань ; Маріупол. держ. гуманіт. унт. — Київ : КНТ, 2007. — 640 с. — (Сер. «Міграційні процеси у сучасному світі»).

169. Романюк М. Д. Міграції населення України за умов перехідної економіки. Методологія і практика регулювання / М. Д. Романюк; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — Львів : Світ, 1999. — 289 с.

170. Серова І. Визначення понять «торгівля людьми» та «нелегальне переправлення мігрантів» у міжнародному праві: проблеми та перспективи [Електронний ресурс) / Серова Ірина // Юридичний журнал. — 2005. — № 7. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1808.

171. Серова 1.1. Регулювання міграційних процесів на рівні Ради Європи: актуальні напрямки та шляхи розвитку [Електронний ресурс) /1.1. Серова // Право і суспільство. — 2012. — № 2. — С. 64-68. — Режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo. org.ua/archive/2012/2_2012/14.pdf.

172. Скакун 0. Ф. Теорія держави і права : підручник : пер. з рос. / 0. Ф. Скакун. — Харків : Консум, 2001. — 656 с.

173. Снігур В. М. Становлення міграційного законодавства в Україні / В. М. Снігур // Міграція: проблеми та шляхи вирішення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 15-16 трав. 2007 р. — Донецьк : [б.в.), 2007. — С. 72-74.

174. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихсямигрантов : от 15.04.1994 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_012. — Редакція від 25.11.2005.

175. Статут Організації Об´єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду : від 26.06.1945 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_010. — Редакція від 16.09.2005. — Назва з верху екрана.

176. Супруновський А. І. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / А. І. Супруновський // Вісник прокуратури. — 2010. — № 3. — С. 56-62.

177. Суржинський М. І. Громадянство України як конституційноправовий інститут : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Суржинський Максим Ігорович. — Київ, 2009. — 20 с.

178. Теліпко В. Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / В.Е. Теліпко, A. С. Овчаренко ; за заг. ред. А. С. Овчаренко. — Київ : Центр учб. літ., 2010. — 608 с.

179. Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолова. — М. : Юстицинформ, 2001. — 575 с.

180. Теорія — методика— практика. Вип. 11. Профілактика торгівлі людьми : ін формац.-метод. матеріали/упоряд. Л. I. Юрченко. — Суми : РВВ СОІППО, 2012. — 56 с.

181. Тимченко Л.Д. Міжнародне право : підручник / Л.Д. Тимченко, B. П. Кононенко. — Київ : Знання, 2012. — 631 с.

182. Трудове право : підручник / [МЛ. Іншин, В. I. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.) ; за ред. М. І. Іншина та В. І. Щербини. — Харків : НікаНова, 2012. — 560 с.

183. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації : від 16.01.1997 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_083. — Редакція від 04.02.2015.

184. Устав Международной организации по делам беженцев (1946 год) : вступил в силу 20.08.1948 [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://unhcr.ru/ fileadmin/files/docs/Documents/ycTaB_yBKB_OOH.pdf.

185. Цуркан Т. Ю. Міграційноправова політика: постановка проблеми / Т. Ю. Цуркан // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали IV Всеукр. наук. конф. правниківпочатківців, присвяч. пам´яті видат. уче них-юристів П.О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Одеса, 10-11 листоп. 2006 р. / відп. ред. Ю. М. Оборотов. — Одеса : Юрид. літ., 2006. — С. 159-161.

186. Чехович С. Б. Елементарний курс міграційного права України : конспект лекцій ; навч. посіб. для студентів ВИЗ / С. Б. Чехович. — Київ : МАУП, 2004. — 216 с.

187. Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges: doc. MC/1631 / Intergovernmental Committee for Migration. — Geneva, 1989. — p. 12-14.

188. Immigration and citizenship [Електронний ресурс) // Government of Canada : [сайт). — Режим доступу: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp.

189. Recommendation No. R (84) 1 of the Committee of ministers to member states on the protection of persons satisfying the criteria in the Geneva convention who are not formally recognised as refugees (Adopted by the Committee of Ministers on 25 January 1984 at the 366th meeting of the Ministers´ Deputies) [Електронний ресурс). — Режим доступу: http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3816c.pdf.

Site Footer