2. Спрощений порядок видачі фізичної особи

Спрощений порядок видачі фізичної особи встановлено нормами КПК України. Він полягає в отриманні добровільної згоди особи, щодо якої надійшов запит про видачу, на можливість застосування зазначеного порядку видачі. Основною підставою застосування такого порядку є належна заява цієї особи, адресована відповідному центральному органу України, яка оформляється у присутності захисника та підписується ним. При цьому в заяві має бути зазначено, що особа усвідомлює всі наслідки такої видачі. Слід зазначити, що в подібних випадках видача можлива без проведення в повному обсязі перевірки наявності можливих перешкод для видачі.

Крім того, після одержання заяви від особи прокурор має звернутися до слідчого судді із письмовим клопотанням про затвердження згоди особи на видачу. Зокрема, в клопотанні мають обов’язково бути зазначені:

– відомості про запитуючу сторону, яка направила запит (найменування держави та компетентного органу або найменування міжнародної організації);

– відомості про особу, стосовно якої вноситься клопотання (прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата та місце народження);

– відомості про кримінальні правопорушення особи згідно із законом про кримінальну відповідальність запитуючої сторони;

– дата оголошення затриманої особи в розшук та відомості про компетентний орган іноземної держави або міжнародну організацію, яка оголосила в розшук;

– відомості про кримінальне провадження запитуючої сторони щодо затриманої особи (початок провадження, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, оголошення в розшук, відомості про рішення суду про взяття особи під варту) із зазначенням дат і назв відповідних процесуальних документів, найменування компетентних органів, що їх винесли;

– час, місце затримання особи та норма КПК України, у порядку якої особу було затримано;

– найменування органу, який здійснював затримання особи;

– відомості про застосування до особи тимчасового арешту (із зазначенням реквізитів ухвали слідчого судді та строків тимчасового арешту);

– відомості щодо запиту про видачу особи (із зазначенням дати отримання запиту центральним органом України та найменування компетентного органу запитуючої сторони);

– відомості про застосування до особи запобіжних заходів (із зазначенням реквізитів ухвали слідчого судді та назви запобіжних заходів);

– відомості про проведення екстрадиційної перевірки та її результати, якщо вона мала місце (із зазначенням найменування органу, який її проводив);

– відомості про інкриміновані кримінальні правопорушення за законодавством України із зазначенням диспозиції та санкції відповідної статті закону України про кримінальну відповідальність;

– відомості про стан строків давності за вчинені особою кримінальні правопорушення згідно із законом України про кримінальну відповідальність;

– посилання на добровільність особи під час ухвалення рішення про свою видачу й усвідомлення особою всіх наслідків цієї видачі;

– посилання на відповідні норми КПК, законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, якими обґрунтовується клопотання про затвердження згоди особи на видачу.

Крім того, до клопотання прокурора про затвердження згоди особи має бути додано копію запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчену центральним органом України; документи про громадянство особи; матеріали екстрадиційної перевірки та інші документи, якими обґрунтовується це клопотання. При цьому матеріали, що подаються слідчому судді, мають бути перекладені державною мовою або іншою мовою, передбаченою міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Клопотання про затвердження згоди особи на видачу має бути розглянуто в судовому засіданні за участі прокурора та особи, щодо якої надійшов запит про її видачу, та її захисника, а у разі потреби ще й перекладача. При цьому в засіданні може брати участь і висловлювати свої думки представник дипломатичної чи консульської установи запитуючої сторони. Слідчий суддя розглядає клопотання в най коротший строк, але не пізніше 72 годин з моменту надходження його До суду.

Заслухавши думки, слідчий суддя постановляє ухвалу про затвердження згоди особи на її спрощену видачу чи про відмову в затвердженні згоди особи на її спрощену видачу, якщо для цього немає підстав.

Після затвердження слідчим суддею згоди прокурор негайно передає заяву на розгляд центральному органу України, який протягом З днів розглядає її та ухвалює рішення про можливість застосування спрощеного порядку видачі.

Варто зазначити, що особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, може змінити свою думку. У такому разі застосовується звичайний порядок розгляду запиту про видачу. Однак у разі постанови слідчим суддею ухвали про затвердження згоди особи на її спрощену видачу особа вже не може відкликати таку згоду.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення екстрадиції.

2. З яких етапів складається процес екстрадиції?

3. Визначте права особи, що підлягає видачі.

4. Визначте строки та процедуру оформлення тимчасового арешту.

5. Визначте мету та строки застосування екстрадиційного арешту.

6. У чому полягає екстрадиційна перевірка?

7. Визначте підстави для відмови у видачі (екстрадиції) особи іноземній державі.

8. Що є підставою для застосування спрощеного порядку видачі фізичної особи?

9. Які обставини мають бути відображені в письмовому клопотанні прокурора про затвердження згоди особи на видачу?

Site Footer