4. Іноземці та особи без громадянства, їх права та свободи

Стаття 21 Конституції України гарантує, що всі люди є вільними й рівними у своїй гідності та правах. Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права та свободи людини й громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права та свободи гарантуються й не можуть бути скасовані. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Як зазначалося вище, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом.

Стаття 26 Конституції України гарантує, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами та свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, закріплюють Конституція України, закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (2012 р.), який визначає поняття іноземців та осіб без громадянства й установлює порядок їх виїзду та в’їзду в Україну, а також міжнародні договори.

Так, за вказаним законом іноземець — це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Існує декілька видів іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні: ті, які перебувають на території України на законних підставах; ті, які постійно проживають на території України; ті, які тимчасово перебувають на території України; ті, які тимчасово проживають в Україні. Розглянемо їх докладніше.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, — це іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, — це іноземці й особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, — це іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, — це іноземці й особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом.

Іноземці й особи без громадянства зобов’язані неухильно додержуватися Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави (ст. З закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Підставами для перебування іноземців та осіб без громадянства можуть бути такі (ст. 3 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»):

– імміграція в Україну на постійне проживання;

– визнання іноземців та осіб без громадянства біженцями (іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються такими, які постійно проживають на території України з моменту визнання біженцем в Україні або надання притулку в Україні);

– іноземці та особи без громадянства, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні (вони вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії обставин, за наявності яких додатковий або тимчасовий захист було надано; тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без громадянства підтверджується посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідченням особи, якій надано тимчасовий захист в Україні);

– іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання (вони вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні);

– іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, й отримали посвідку на тимчасове проживання (вони вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні) та інші.

Іноземці та особи без громадянства, визначені законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», отримують посвідку на тимчасове або постійне проживання (ст. 5 Закону).

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону. Відмітка про реєстрацію іноземця або особи без громадянства в паспортному документі та/або імміграційній картці або інших передбачених законодавством України документах є дійсною на всій території України незалежно від місця перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України.

Правила щодо реєстрації іноземців та осіб без громадянства не поширюються на осіб, які з наміром визнання їх біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, отримання притулку або тимчасового захисту, незаконно перетнули державний кордон України.

Міграція органічно поєднується з набуттям громадянства, оскільки головною умовою переміщення є створення умов існування людини через пошук оптимального адміністративно-територіального місця, де б вона реалізувала свою особистість у державі та суспільстві, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Громадянство — це інститут міграційного права, що є засобом інституціоналізації принципів взаємовідносин держави й особи. Характеризуючи поняття громадянства, слід також відмітити сталість відповідного правового зв’язку, що виникає між особою та державою. Така сталість існує у просторі й у часі. У просторі вона насамперед проявляється у тому, що стан громадянства зберігається за особою і в разі виїзду за кордон. Разом з тим, ця незмінність не означає нерозривності громадянства. Сталість громадянства є головною ознакою, яка відрізняє його від правових зв’язків, що виникають між державою й іноземцями, які постійно і тимчасово мешкають на її території.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття громадянства України.

2. На яких принципах базується правове регулювання громадянства України?

3. Які підстави та форми набуття громадянства України?

4. Які підстави та форми припинення громадянства України?

5. Наведіть поняття іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців.

6. Які правові засади статусу іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в Україні?

7. Які основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в Україні?

Site Footer