ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан правової системи України характеризується достатньою стабільністю, однак її формування є далеким від завершення. В Україні поки що не вироблено законодавчої бази, здатної ефективно впливати на міграційні потоки в інтересах суспільства. Незавершеність цього процесу є очевидною у разі звернення до міграційного права, що є колізійним не тільки через різноманіття його джерел, але й через невизначеність його основних засад, предмета й методу правового регулювання. У міграційних процесах діють не лише правові, але й інші соціальні регулятори. Це зумовлює можливість послаблення права як регулятора суспільних відносин і правової системи в цілому. Тим часом формування правової системи та галузевого права — це одночасний, взаємопов’язаний та взаємообумовлений процес, оскільки розвиток елементів галузевого права є конкретизацією й розвитком усієї правової системи.

Основною метою цього підручника є створення такого курсу, який забезпечив би поглиблене вивчення міграційного права як навчальної дисципліни. Найважливішим завданням курсу є надання курсантам та студентам глибоких знань щодо основних категорій міграційного права, зародження й розвитку правового регулювання міграційних процесів в Україні, їх правових особливостей, сутності міграційно-правових норм, що регулюють міграційне право та міграційні відносини, теоретичних засад адміністративно-правового регулювання міграційних процесів в Україні, походження, змісту й основних напрямів державної міграційної політики України на сучасному етапі, особливостей функціонування основних міграційно-правових інститутів.

У підручнику також характеризуються суб’єкти міграційного права, визначаються поняття і зміст громадянства, підстави та форми набуття громадянства в Україні, окреслюються права та свободи іноземців та осіб без громадянства, уточнюються питання правового статусу біженців в Україні та в міжнародному праві, характеризується правовий статус Державної міграційної служби, розглядаються правовий режим міграції в Україні, її види та напрями, аналізуються особливості юридичної відповідальності за порушення міграційного законодавства, розглядаються напрямки протидії нелегальній міграції та її профілактики в Україні, здійснюється порівняльна характеристика міграційного права зарубіжних країн.

Підручник підготовлено з урахуванням змін і доповнень до чинного міграційного законодавства, нових підходів у регулюванні суспільних відносин, які виникають у сфері міграції, висвітлення проблем законодавчого забезпечення державного управління у цій сфері.

Авторський колектив висловлює щиру вдячність рецензентам — доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України Настюку Василю Яковичу, доктору юридичних наук, професору Ярмакі Христофору Петровичу та доктору юридичних наук, професору Музичуку Олександру Миколайовичу — за підтримку та висловлені побажання щодо покращення змісту підручника.

Автори сподіваються, що підручник буде корисним не тільки викладачам, студентам, курсантам, аспірантам та докторантам вищих юридичних навчальних закладів, а й науковцям та практичним працівникам, а також усім, хто цікавиться проблемами міграційного права.

Site Footer